Ημερομηνία : 17 Οκτ 2019, 19:33


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 10 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Ιούλ 2012, 15:39 
Υποψιασμένος
Υποψιασμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 09 Νοέμ 2011, 16:37
Δημοσ.: 18
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα

Θεός ἀεὶ παρών!
Ἰησοῦς Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ Μονογενής, ὁ Θεός ὁ Ἐνανθρωπήσας καὶ Κύριος ἡμῶν, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ὁ ὑπὲρ σωτηρίας Ἀνθρώπου σταυρωθείς, μεγάλη δὲ ἡ Δόξα καὶ ἡ Δύναμις καὶ ἡ Ἰσχύς Αὐτοῦ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων.
Δόξα καὶ εὐχαριστία Παμμεγίστῳ Θεῷ καὶ Ἀγγέλοις Αὐτοῦ ὅτι ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ ποικιλοτρόπως καὶ πανταχόθεν βάλλεται, οἱ παράθρονοι ζέουσι ἤ ποντίζονται, οἱ δὲ μετ’ αὐτοῦ πορνεύοντες τὰ τέκνα των θρηνοῦσι.

Ὁ Ενώχ ὁ γραμματεύς τῆς δικαιοσύνης, ὁ προπεφητεμμένος ἐν ὀνόμασι πολλοῖς, ὁ ὤν ἐν τῷ Ἄλφᾳ καὶ ἄλφων ἐν τῷ Ὠμέγᾳ, φέρω τὴν Κρίσιν ἐν Λόγῳ ἐν ᾯ Χριστός.
Λόγος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ τὴν κρίσιν ἐνεργῶν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ αἰῶνος, Ἄτη Κυρίου ἐπὶ τῶν κεφαλῶν πάντων, πέλεκυς βαρύς τοῖς ἐπιόρκοις καὶ τοῖς ἀσεβέσι, ἀσπίς ἀπόλυτος τοῖς εὐσεβέσι ἐν φιλαδελφείᾳ.
Ὅτι Ἰησοῦς Χριστός ἦλθεν ἵνα σώσῃ διδάσκων καὶ πάντες ὠφείλετε ποιεῖν κατὰ τὴν διδασκαλίαν Αὐτοῦ• τὴν δὲ κρίσιν ἐμοί ἀφῆκεν, διὰ τοῦ Ἁγίου Του Πνεύματος ὁ Τρισήλιος Θεός Πατήρ τῶν Συμπάντων.

Καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν• οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον• ὁ ἀθετῶν ἐμέ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματὰ μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν• ὁ λόγος ὅν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. (Ἰω. 12:47,48)

Ὁ Ἰακώβ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί λέγω Ἰουδαίοις, τοῖς σταυρώσασι τὸν Κύριον, ὅτι νῦν ἡ στιγμή κρίσεως ἐπ’ αὐτοῖς, νῦν ἡ ἀπόδοσις τοῦ κρίματος καὶ ἡ δικαίωσις τοῦ αἵματος τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ Ζαχαρίου καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ πάντων τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ. Ὅτι αἱ πρότεραι ἐπιβληθεῖσαι ποιναί οὐδέν ἀγαθόν ἐπ’ αὐτοῖς ἔφερον καὶ οὗτοι ἀμετανοήτως τὸν Κύριον ἀγνοοῦσιν ὑβρίζοντες. Ὅτι οἱ ἐν τῇ ἀγγλικῇ καὶ ἐν τῇ ἀμερικανικῇ στοᾷ ψευτοϊουδαῖοι ἐβοήθουν τὸν ἀντίχριστον Ναζισμόν, οὗτος δ’ ἐστράφη κατὰ Ἰουδαίων, νῦν δὲ βοηθοῦσι τὸν ἀντίχριστον Σατανᾶν ἐπὶ τῷ τέλει αὐτοῦ καὶ παρομοίως συμβήσεται.
Ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὅν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. (Ματθ. 23:35)

Ἀλλὰ τί εἶπεν ὁ Ζαχαρίας καὶ τὸν ἐδολοφόνησαν μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου;

Διότι ἐνέτεινά σε, ᾿Ιούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν ᾿Εφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν ῾Ελλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ρομφαίαν μαχητοῦ• καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αυτού Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς,ὐτοῦ. καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον• καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ• ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ᾿ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους. (Ζαχαρίας 9:13–17)

Ὅτι τὰ τέκνα τοῦ Ἰούδα θὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν τέκνων τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ τὰ καταναλώνουν–φονεύουν καὶ θὰ τὰ παραχώνουν σὲ μπάζα ἀπὸ πέτρες (πχ τὰ ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ) ποὺ θὰ ρίχνουν μὲ σφενδόνες (ἀπὸ μακρυά χωρὶς νὰ φαίνονται) καὶ θὰ πίνουν στὴν ὑγεία τῶν κορόϊδων καὶ θὰ τοὺς ἑτοιμάσουν σὰν μπουκάλια κρασιοῦ γιὰ θυσία, γιὰ κατανάλωση. Ἀλλὰ ὁ Κύριος Παντοκράτωρ θὰ σαλπίσῃ καὶ θὰ πορευθῇ μὲ σάλο ἀπειλῆς (Ενώχ ἡ σάλπιγξ, Ενώχ ὁ σάλος ἀπειλῆς Κυρίου) θὰ τοὺς ὑπερασπιστεῖ καὶ θὰ τοὺς σώσῃ ἐκείνη τὴν ἡμέρα, διότι οἱ Ἕλληνες θὰ εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τὰ πρόβατα, οἱ ἀμνοί Αὐτοῦ, γιὰ ποιόν λόγο; Διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ!

Καὶ ὅτι ἄν εἶναι κάτι καλό αὐτοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ἄν εἶναι κάτι ὄμορφο σὲ αὐτόν, εἶναι ὁ σῖτος πρὸς τοὺς νεανίσκους καὶ τὸ κρασί ποὺ εὐωδιάζει εἰς τοὺς/τὶς παρθένους, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ φανταστοῦν τὸ μέγεθος τῆς πορνείας, τοῦ δόλου καὶ τῆς διαφθορᾶς τῶν ψευτοϊουδαίων τῶν (ἀγγλοαμερικανικῶν κυρίως) σατανιστικῶν στοῶν καὶ τῶν Γενιτσάρων ὑπαλλήλων τους ποὺ διοικοῦν τὴν νεώτερη Ἑλλάδα. Ὅτι τώρα αὐτοί κλέβουν τὸν σῖτο ἀπὸ τοὺς νεανίσκους καὶ τοὺς ὑποχρεώνουν σὲ ἀνεργία καὶ μετανάστευση, καὶ δὲν ἀφήνουν νὰ εὐωδιάσῃ τὸ κρασί τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν λαό. Καὶ τολμοῦν ἐπὶ πλέον καὶ λέγουν ἐν μορφῇ ἀπειλῆς ὅτι «ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴν Ἑλλάδα» καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ μικρόνοες ὑποκριτές ἀπατεῶνες ὅτι «ὥρα τῆς Ἀλήθειας» εἶναι μόνον ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπειλοῦντες προσυπογράφουν τὴν καταστροφή τους.

Ὑπνωτίζουν τὸν λαό μὲ οἰκονομικὲς ὁρολογίες – φοῦσκες, καὶ ὑπόσχονται ψευδῶς ὅτι τὸ 2011, τὸ 2013, τὸ 2021, τὸ 2023, ἡ Ἑλλάδα θὰ βγεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν δύσκολη κατάσταση. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δὲν θέλουν μὲ τίποτα νὰ βγεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν κατάσταση διαλύσεως ποὺ οἱ ἴδιοι τὴν ἔχουν ὁδηγήσει, ἀντιθέτως ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιδείνωση καὶ τὸν ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μέσα ἀπὸ τὴν ἐξαθλίωση τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ κυρίως ἐξαθλίωση δὲν εἶναι ἡ οἰκονομικὴ, ἀλλὰ ἡ πολιτισμική, ἐκπαιδευτική, ἀνθρωπιστική καὶ ὑβριστική/ἀλαζονική ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν πιστὴ ἐφαρμογή τοῦ δόγματος Κίσσινγκερ.

Σκοπός τους, μέσα ἀπὸ συνεχεῖς ἐνέσεις διαρκῶς αὐξανομένης δοσολογίας διαφόρων δηλητηρίων, εἶναι ἡ ἀτονία καὶ ἡ ἀδρανοποίηση μέχρι νεκρώσεως ὅλων τῶν «ζωτικῶν ὀργάνων τοῦ ἀσθενοῦς», ὁ πλήρης ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ζωντανῆς χρήσεως τῆς Θείας γλώσσης αὐτῶν.


Ὅτι τὸ Ψ σημαίνει τὴν πυράν καὶ τὴν κοπήν καὶ τὴν λέπτυνσιν ἐν προσεγγίσει• ὅτι ὡς σύμβολον γραμμικὴ ἀπεικόνισις πυρᾶς, καὶ προσεγγίζον ἄνωθεν κάτωσε λεπτύνεται, καὶ ἡ καμπύλη ὑπὸ τῆς καθέτου διχοτομεῖται καὶ αὐτήν διχοτομεῖ. Ὅτι τὸ Ξ σημαίνει τὴν Ξέσιν• ὅτι ὡς σύμβολον γραμμικὴ ἀπεικόνισις ὀνυχογραφήσεως, ἤγουν ξέσεως, λειάνσεως, ἀποξέσεως• ὅτι τοῦτο δίκαιὸν ἐστι: οἱ ἀρρωστημένοι ἀνεγκέφαλοι ἀκόλουθοι τοῦ σατανᾶ οἵτινες κατὰ τοῦ Θεοῦ ὑβρίζουσι καὶ πρὸς ἀφανισμόν τοῦ Ψ καὶ Ξ τὴν Ἑλληνικὴν Γραμματικήν στρέφουσι, Ψιλωθέντες καὶ Ξεσθέντες ἐκ τοῦ Ξύλου τῆς Ψυχῆς, ὡς Ψίχουλα Ψωμῶν Ξηρανθήτωσαν.

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ Ω, νοήσατε πάντες ὅτι ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς ἐναντίον του λειτουργεῖ:
Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός (Ἀποκ 1:8)

Ὁ Ἰάειρος ὁ ἐκ Θεοῦ βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἐκ τῶν συντετριμμένων μαρμάρων αὐτῶν συνιστάμενος, λέγω τοῖς Ἕλλησι πᾶσι καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἐν ἔθνεσι ποικίλοις: Νῦν ἀντιδράσατε! Οὐδὲν φοβεῖσθε, οὐδενὶ ἀνθρώπῳ ὑποτάσσεσθε! Οὐδεὶς ἄνθρωπος, οὐδεμία στοά, οὐδὲν πονηρόν πνεῦμα ἰσχυρώτερον Πανσόφου Δημιουργοῦ! Οὐδεμία Κρίσις χείρων πνευματικῆς. Νῦν δύνασθε ὁρᾶν ὅτι ὁ πλανήτης μεθ’ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν ἀντιδρᾷ• δότε πίστιν Θεῷ καὶ προσευχηθεῖτε Αὐτῷ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἀνθρωπίνου γένους καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἔθνους ὑμῶν, τοῦ λαοῦ τῶν προβάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαῖαν τιμωρίαν τῶν ἀνδρεικέλων, τῶν ἀσεβῶν, ἀλαζόνων καὶ ἀντιχρίστων βαρβάρων.

Ἱερώνυμε τῶν Ἀθηνῶν:
Εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν• Οὐδείς ἐπιβαλών τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετὸς ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. (Λουκ. 9:62)
Σύ δὲ τὴν χεῖρα ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιτέθηκας ἐν ᾧ τὴν κεφαλήν πρὸς τὴν στοάν μονίμως ἐστραμμένην ἔχεις. Ἡ ἀντίδρασὶς σου ὑποτονική καὶ ὑποτονίζουσα, ὡς προφασική καὶ κολακεία τῷ βλαμμένῳ. Κατονόμασε εὐθύς ὡς δούλους τοῦ ἀντιχρίστου τοὺς Γενιτσάρους τοῦ Ἔθνους τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντίδρασε ἀμέσως μετ’ ἀποτελέσματος στὴν περαιτέρω καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ στὴν ἐπίθεσιν πρὸς ἀφανισμόν τῶν Ἑλλήνων, ἄλλως οὔκ ἐστιν σοὶ ὄνομα εἰσέτι. Καὶ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ὀλιγοπίστοις ὑποκριταῖς καὶ μαμωνοπλήκτοις, ὦ παπάδες τῆς Ἑλλάδος: ἐπὶ τῇ μειώσει τῶν μισθῶν ὑμῶν ἀντιδρᾶτε καὶ ἀπειλεῖτε, ἀλλὰ ἐπὶ τῇ μειώσει τῶν μισθῶν πάντων τῶν λοιπῶν κωφεύετε;


Κύριλλε τῆς Μόσχας:
Παύσατε τὸ ἀρκουδίζειν καὶ τὸ πορνεύεσθαι τῆς συζύγου ὑμῶν. Ὅτι οὐδεμία ἐλπίς ὑμῖν ἐν τῇ πορνεία μετὰ τοῦ ἀντιχρίστου, καθ’ ᾧ δὲ χρόνῳ τοῦτο ποιεῖτε, τὰ τέκνα ὑμῶν ἐπαναληπτικῶς θρηνεῖτε.
Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; (Μαρκ 8:36)
Καὶ εἰπέ Βλαδιμήρῳ ὅτι τὰ πάντα προπεφητεμμένα ἐστί, καὶ μὴ ζητείτω εὐθύνας ἐξ ἑτέρων, ἀδικεῖ ἑτέρους γὰρ δικαιῶν ἑαυτόν ἀδίκως• οὗτος γενηθήτω ἀνήρ Θεοῦ κοὐχὶ ναρκισσίζων φιλαρκούδης καὶ νυκτερίδης ἐν τῷ θεματικῷ πάρκῳ διασκεδάσεως τοῦ πανηλιθίου ἐχθροῦ• ὅτι τοιουτοτρόπως ἐπιμένων ἠλιθιώτερος τοῦ πανηλιθίου ἐπιτυγχάνει φαίνεσθαι.
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. (Ἰω. 15:5).

Οἱ δὲ Βρεττανοί ἐν ἔτει 1948 διωργάνωναν ὁμοῦ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ἐν Ἑλλάδι καὶ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγώνας ἐν Λονδίνῳ• οὗτοι ἐχαίροντο καὶ ἐγέλων ἐνῷ τοὺς Ἕλληνας ἐφόνευον καὶ δυστυχεῖς ἐποίουν, ὥστε δίκαιον ἐστίν αὐτούς καταβαλεῖν νῦν τὸ τίμημα: Βρεττανία ἐν διαρκεῖ καὶ ταχυνομένῃ σήψει ὕλης καὶ πνεύματος, Μιχαήλ καὶ Φοῖβος ἐπὶ πάντων ὀφεοψύχων, ὑετός μονίμως μεμειγμένος μετὰ δακρύων καὶ αἵματος, ἀδελφός ἐπ’ ἀδελφόν ἥξει καὶ γόνος ἐπὶ γονέα, τρόμος καὶ θρῆνος ἀδιάκοπος καὶ αὐξούμενος, οἱ ἀδάμαντες ἐν τοῖς χερσί αὐτῶν ἐς ἀκαθαρσίας τραπήσονται, ἡ δόξα των ἐς αἰσχύνην.


Ἕλληνες, ἑνωθεῖτε, ὅτι ἡ ἕνωσις ὑμῶν ἡ ἀνίκητος σπάθη• πᾶς ὁ ἀπεργαζόμενος τὸν διαμερισμόν ἐχθρός ὑμῶν μέγιστος. Πᾶς ὁ πρεσβεύων τὸν διαχωρισμόν καὶ τὴν ἀντιπαλότητα μεταξὺ Ἑλλήνων, τῶν πολιτικῶν κομμάτων συμπεριλαμβανομένων, ὑπηρεσίας τῷ ἀντιχρίστῳ προσφέρει καὶ πρὸς βλάβην καὶ ἀφανισμόν ὑμῶν συντελεῖ. Οἱ ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων ἐχθροί τοῦ Ἀνθρώπου, ἐχθροί τῆς Δημιουργίας, ἐχθροί τοῦ Δημιουργοῦ.
Ὁ μὴ ὤν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. (Ματθ. 12:30)

Εὐλογία Κυρίου καὶ αἱ Χάριτες τῆς Ἁγίας Ἄννης, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἐπὶ πάντων εὐσεβῶν.
Ἀμήν.
ΕνΩΧ 11 / 26.7.2012

Εικόνα

Pdf in English: http://pdfcast.org/pdf/why-did-they-murder-zachariah
Pdf in Hellenic: http://pdfcast.org/pdf/why-did-they-murder-zachariah-1


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Ιούλ 2012, 16:10 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:32
Δημοσ.: 9069
Thanks:
Thanked:
time στο post
Παράθεση:
Ἱερώνυμε τῶν Ἀθηνῶν:
Εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν• Οὐδείς ἐπιβαλών τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετὸς ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. (Λουκ. 9:62)
Σύ δὲ τὴν χεῖρα ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιτέθηκας ἐν ᾧ τὴν κεφαλήν πρὸς τὴν στοάν μονίμως ἐστραμμένην ἔχεις. Ἡ ἀντίδρασὶς σου ὑποτονική καὶ ὑποτονίζουσα, ὡς προφασική καὶ κολακεία τῷ βλαμμένῳ. Κατονόμασε εὐθύς ὡς δούλους τοῦ ἀντιχρίστου τοὺς Γενιτσάρους τοῦ Ἔθνους τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντίδρασε ἀμέσως μετ’ ἀποτελέσματος στὴν περαιτέρω καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ στὴν ἐπίθεσιν πρὸς ἀφανισμόν τῶν Ἑλλήνων, ἄλλως οὔκ ἐστιν σοὶ ὄνομα εἰσέτι. Καὶ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ὀλιγοπίστοις ὑποκριταῖς καὶ μαμωνοπλήκτοις, ὦ παπάδες τῆς Ἑλλάδος: ἐπὶ τῇ μειώσει τῶν μισθῶν ὑμῶν ἀντιδρᾶτε καὶ ἀπειλεῖτε, ἀλλὰ ἐπὶ τῇ μειώσει τῶν μισθῶν πάντων τῶν λοιπῶν κωφεύετε;


:down

_________________
«Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 27 Απρ 2013, 22:44 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3586
Thanks:
Thanked:
time στο post
Παράθεση:
Ἕλληνες, ἑνωθεῖτε, ὅτι ἡ ἕνωσις ὑμῶν ἡ ἀνίκητος σπάθη• πᾶς ὁ ἀπεργαζόμενος τὸν διαμερισμόν ἐχθρός ὑμῶν μέγιστος. Πᾶς ὁ πρεσβεύων τὸν διαχωρισμόν καὶ τὴν ἀντιπαλότητα μεταξὺ Ἑλλήνων, τῶν πολιτικῶν κομμάτων συμπεριλαμβανομένων, ὑπηρεσίας τῷ ἀντιχρίστῳ προσφέρει καὶ πρὸς βλάβην καὶ ἀφανισμόν ὑμῶν συντελεῖ. Οἱ ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων ἐχθροί τοῦ Ἀνθρώπου, ἐχθροί τῆς Δημιουργίας, ἐχθροί τοῦ Δημιουργοῦ.
Ὁ μὴ ὤν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. (Ματθ. 12:30)

:friends:

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 27 Απρ 2013, 23:04 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3586
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εδώ ο εισηγητής του θέματος λέει το εξής :

Παράθεση:
Ἀλλὰ τί εἶπεν ὁ Ζαχαρίας καὶ τὸν ἐδολοφόνησαν μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου;

Διότι ἐνέτεινά σε, ᾿Ιούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν ᾿Εφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν ῾Ελλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ρομφαίαν μαχητοῦ• καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αυτού Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς,ὐτοῦ. καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον• καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ• ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ᾿ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους. (Ζαχαρίας 9:13–17)

Ὅτι τὰ τέκνα τοῦ Ἰούδα θὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν τέκνων τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ τὰ καταναλώνουν–φονεύουν καὶ θὰ τὰ παραχώνουν σὲ μπάζα ἀπὸ πέτρες (πχ τὰ ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ) ποὺ θὰ ρίχνουν μὲ σφενδόνες (ἀπὸ μακρυά χωρὶς νὰ φαίνονται) καὶ θὰ πίνουν στὴν ὑγεία τῶν κορόϊδων καὶ θὰ τοὺς ἑτοιμάσουν σὰν μπουκάλια κρασιοῦ γιὰ θυσία, γιὰ κατανάλωση. Ἀλλὰ ὁ Κύριος Παντοκράτωρ θὰ σαλπίσῃ καὶ θὰ πορευθῇ μὲ σάλο ἀπειλῆς (Ενώχ ἡ σάλπιγξ, Ενώχ ὁ σάλος ἀπειλῆς Κυρίου) θὰ τοὺς ὑπερασπιστεῖ καὶ θὰ τοὺς σώσῃ ἐκείνη τὴν ἡμέρα, διότι οἱ Ἕλληνες θὰ εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τὰ πρόβατα, οἱ ἀμνοί Αὐτοῦ, γιὰ ποιόν λόγο; Διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ!


Ουσιαστικά μας λέει πως ο Ζαχαρίας (ένας από τους προφήτες που υπάρχουν στην Π.Δ.) δολοφονήθηκε επειδή είπε πως ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους Έλληνες γιατί είναι ο λαός του Θεού . Χμ... πολύ ενδιαφέρον . Καμία ένσταση ;
:dance:

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Απρ 2013, 20:23 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12064
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ναι.

Ο προφήτης Ζαχαρίας ,δεν έχει σχέση με τον Ζαχαρία που σκότωσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου.(αυτός ήταν ο πατέρας του Προδρόμου)

http://www.monipetraki.gr/profzaxarias.html

Για τον προφήτη Ζαχαρία(της ΠΔ)

Ο Προφήτης Ζαχαρίας κοιμήθηκε σε βαθύ γήρας και ενταφιάσθηκε κοντά στον τάφο του Προφήτη Αγγαίου.

http://www.saint.gr/535/saint.aspx

Και αμα θες περισσότερα διάβασε εδω http://psifiakaarxeia.academyofathens.g ... p?id=99082

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Απρ 2013, 23:49 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3586
Thanks:
Thanked:
time στο post
Στο λινκ που δίνεις λέει :http://www.saint.gr/535/saint.aspx

Παράθεση:
Ο Προφήτης Ζαχαρίας είναι ο ενδέκατος της σειράς των μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από το γένος του Ισραήλ και τη φυλή του Λευΐ. Γεννήθηκε στην πόλη Γαλαάδ της Παλαιστίνης κατά την περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και το όνομά του σημαίνει, στην ελληνική γλώσσα, μνήμη Θεού, εκείνον δηλαδή τον οποίο ο Θεός ενθυμείται. Ήταν γιος του Βαραχίου και εγγονός του Αδδώ.


Και ο Ματθαίος λέει (Ματθ. 23:35) διὰ νὰ ἔλθῃ ἐπάνω σας κάθε ἀθῶον αἷμα, ποὺ ἐχύθηκε εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τὸ αἷμα τοῦ Ζαχαρία, τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαραχίου, τὸν ὁποῖον ἐσκοτώσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

πως γίνεται λοιπόν να ισχύει αυτό :

Παράθεση:
Ο Προφήτης Ζαχαρίας κοιμήθηκε σε βαθύ γήρας και ενταφιάσθηκε κοντά στον τάφο του Προφήτη Αγγαίου.


αυτά τα δύο αντιφάσκουν.

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 06 Μάιος 2013, 20:47 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 22 Νοέμ 2009, 21:16
Δημοσ.: 1282
Thanks:
Thanked:
time στο post
Υπάρχει και η περίπτωση να μην είναι ένας ο Ζαχαρίας ,υιός Βαραχίου.

Αναφέρονται τα εξής.

Παράθεση:
Ο Ζαχαρίας, ήταν αυτός που με τον προφήτη Αγγαίο, διήγειραν τους Ιουδαίους, όταν αυτοί το 537 με 536 π.Χ. επέστρεψαν στην Ιουδαία, να ανοικοδομήσουν το ναό της Ιερουσαλήμ.

Αρα τότε ναός για να τον σκοτώσουν δεν υπήρχε ναός(εκτός αν υποθέσουμε οτι δεν αναφέρετε στον ναό των Ιεροσολύμων)


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Μάιος 2013, 14:02 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3586
Thanks:
Thanked:
time στο post
ΜΑ δε τίθεται θέμα..... στο εορτολόγιο πόσους Ζαχαρίες γιορτάζουμε;

πηγή : http://nefthalim.blogspot.gr/2012/09/5_4.html

«Ο άγιος Ζαχαρίας, που εορτάζει σήμερα, εβραϊκό όνομα που σημαίνει «αυτός που θυμάται τον Κύριο», είναι άλλος από τον προφήτη Ζαχαρία που ανήκει στον κύκλο των δώδεκα μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Κι αυτός χαρακτηρίζεται προφήτης, γιατί πράγματι είχε προφητικό χάρισμα, και τα σχετικά με αυτόν καταγράφονται από τον ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος αναφέρει ότι την περίοδο της ιερατείας του στον Ναό, ως ιερεύς που ήταν, δέχτηκε οπτασία του αρχαγγέλου Γαβριήλ, προαναγγέλλοντάς του τη γέννηση του υιού του Ιωάννη, παρ’ όλα τα λογικά εμπόδια: το γήρας του ίδιου, το γήρας και τη στειρότητα της γυναίκας του Ελισάβετ. Λόγω της αμφισβήτησής του, ο αρχάγγελος τον «τιμωρεί» με αφωνία, η οποία λύεται με τη γέννηση του Ιωάννη, γεγονός που οδηγεί τον Ζαχαρία σε ύμνους και δοξολογίες, όπως και σε προφητεία για το παιδί του. Το τέλος του υπήρξε μαρτυρικό, όπως σημειώνεται και στην Κανή Διαθήκη, τον σκότωσαν δηλαδή οι συμπατριώτες του, κατά τη γνωστή συνήθειά τους, μεταξύ του Ναού και του θυσιαστηρίου».

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Μάιος 2013, 14:30 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3586
Thanks:
Thanked:
time στο post
Συμπεράσματα :

Ο Πατέρας του Ιωάννη θανατώνεται μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου. Είναι αυτός για τον οποίο μας μιλούν οι απόστολοι, υιός Βαραχίου και επειδή είχε και αυτός προφητικό χάρισμα, λέγεται και αυτός προφήτης. Μετά την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου λύθηκε ο γλώσσα του Προφήτη Ζαχαρία και ευλογούσε τον Θεό.

"Επίσης προφήτευσε ότι το παιδί θα ονομασθή Προφήτης του Υψίστου και θα προπορευθή για να ετοιμάση τας οδούς του Κυρίου.Μετά την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου λύθηκε ο γλώσσα του Προφήτη Ζαχαρία και ευλογούσε τον Θεό. Επίσης προφήτευσε ότι το παιδί θα ονομασθή Προφήτης του Υψίστου και θα προπορευθή για να ετοιμάση τας οδούς του Κυρίου." πηγή : http://www.parembasis.gr/2003/03_09_06.htm

Μάλλον για αυτό τον σκότωσαν.
_____

Ο Προφήτης Ζαχαρίας (ο ενδέκατος της σειράς των 12 μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης) κατά τη πηγή http://www.saint.gr/535/saint.aspx είναι επίσης γιος Βαραχίου (?), επίσης προφήτης και είναι αυτός που έγραψε τη φράση που αναφέρει παραπάνω ως : Και εγείρω τα τέκνα σου Σιών κατά των τέκνων των Ελλήνων>> (προφήτης Ζαχαρίας Θ' 13-15).

Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας ἄρχισε νὰ προφητεύει κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τοῦ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπους, κατὰ μῆνα Νοέμβριο τοῦ ἔτους 520 π.Χ.Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας κοιμήθηκε σὲ βαθὺ γῆρας καὶ ἐνταφιάσθηκε κοντὰ στὸν τάφο τοῦ Προφήτη Ἀγγαίου. πηγή http://anwsxwmen.blogspot.gr/2011/12/bl ... _7812.html

βλέπουμε λοιπόν είναι 2 διαφορετικά πρόσωπα, και τις διαφορές τους.

Ώς εκ τούτου

το επιχείρημα δεν ισχύει :ex

Παράθεση:

Ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὅν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. (Ματθ. 23:35)

Ἀλλὰ τί εἶπεν ὁ Ζαχαρίας καὶ τὸν ἐδολοφόνησαν μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου;

Διότι ἐνέτεινά σε, ᾿Ιούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν ᾿Εφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν ῾Ελλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ρομφαίαν μαχητοῦ• καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αυτού Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς,ὐτοῦ. καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον• καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ• ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ᾿ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους. (Ζαχαρίας 9:13–17)


Διότι είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, είναι άλλος ο μικρός προφήτης που προφήτευε τα λόγια αυτά της Π.Δ. και πέθανε σε μεγάλο γήρας και άλλος ο πατέρας του Ιωάννη για τον οποίο κάνουν λόγο οι απόστολοι, και πέθανε μαρτυρικά.

[φαίνεται πως είναι και οι δύο γιοί Βαραχίου ]

Ορίστε, το φως της αλήθειας έλαμψε πάλι. :flag
Εκτός αν ο εισηγητής του θέματος ήθελε να πει κάτι άλλο επομένως τότε κάνω λάθος εγώ, και θα το παραδεχτώ αν είναι έτσι. Θα μας διευκόλυνε αν έπαιρνε θέση.

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 10 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2  Επόμενο

Παραπλήσια θέματα
ΝΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ! ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ...
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 4
ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
Δ. Συζήτηση: Η νέα τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 3
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ !
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: fogi
Απαντησεις: 0
ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ
Δ. Συζήτηση: Σύμβολα και αποσυμβολισμοί
Συγγραφέας: asterias
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr