Ημερομηνία : 19 Μάιος 2019, 18:39


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 3 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Νοέμ 2012, 22:35 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Κατά του Οικουμενισμού


Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
Απρίλιος 2009

Όσοι με τη Χάρη του Θεού ανατραφήκαμε με ευσεβή δόγματα και ακολουθούμε σε όλα την Μία, Αγία, Καθολική, και Αποστολική Εκκλη­σία πιστεύουμε ότι:

Ή μοναδική οδός σωτηρίας των ανθρώπων1 είναι ή πί­στη στην Αγία Τριάδα, στο έργο και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, τα συνεχιζόμενα εις το σώμα Αυτού, την Αγία Εκκλησία. Ο Χριστός είναι το μόνο αλη­θινό φως2 δεν υπάρχουν άλλα φώτα για να μας φωτίσουν, ούτε άλλα ονόματα που μπορούν να μας σώσουν «Ουκ εστίν εν άλλω ούδενί ή σωτηρία. ουδέ γάρ όνομα εστίν έτε­ρον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις, εν ω δει σωθήναι ημάς»3. Όλα τα άλλα πιστεύματα, όλες οι θρη­σκείες, που αγνοούν και δεν ομολογούν τον Χριστό «εν σαρκί έληλυθότα»4 είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και έργα του Διαβόλου5, δεν οδηγούν στην αληθινή θεογνω­σία και στην δια του θείου βαπτίσματος αναγέννηση, αλλά πλανούν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην απώλεια. Οι Χριστιανοί πιστεύοντες εις την Άγια Τριάδα, δεν έχου­με τον ίδιο Θεό με καμία άλλη θρησκεία· ούτε με τις λεγό­μενες μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Μωαμεθανισμό, οι όποιες δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα.
Επί δύο χιλιάδες χρόνια η ιδρυθείσα από το Χριστό και καθοδηγούμενη από το Άγιο Πνεύμα Εκκλησία έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην διδαχθείσα από το Χριστό, παραδοθείσα από τους Άγιους Αποστόλους και φυλαχθείσα από τους Άγιους Πατέρες σωτηριώδη Αλήθεια. Δεν κάμφθηκε από τους σκληρούς διωγμούς των Ιουδαί­ων αρχικά και των ειδωλολατρών στη συνέχεια κατά τους τρεις πρώτους αιώνες· ανέδειξε πλήθος μαρτύρων και εξήλθε νικήτρια, αποδείξασα την θεϊκή της προέλευση. Όπως λέ­γει θαυμάσια ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: «Ουδέν Εκκλησίας δυνατώτερον... "Ανθρωπον εάν πολεμής, ή ένίκησας ή ενικήθης, έκκλησίαν δε εάν πολεμης, νικήσαί σε άμήχανον ό Θεός γάρ έστιν ό πάντων ισχυρότερος»6.
Μετά την κατάπαυση των διωγμών και τον θρίαμβο της Εκκλησίας επί των εξωτερικών εχθρών, των Ιουδαίων δη­λαδή και των ειδωλολατρών, πληθύνθηκαν και ενδυναμωθήκαν οι εσωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας. Εμφανίσθηκαν οι ποικίλες αιρέσεις, οι όποιες επεχείρησαν να ανατρέψουν και να νοθεύσουν την παραδοθείσα πίστη, ώστε οι πιστοί να πάθουν σύγχυση και να ατονήσει η μπιστοσύνη τους στην ευαγγελική αλήθεια και στα παραδεδομένα. Ό Μέγας Βασίλειος σκιαγραφώντας την εκκλησιαστική κατάσταση που δημιούργησε η επί σαράντα έτη κυριαρχήσασα, και διοικητικά, αίρεση του Αρείου λέγει: «Καταπεφρόνηται τά τών Πατέρων δόγματα, άποστολικαί παραδόσεις έξουθένηνται, νεωτέρων ανθρώπων έφευρέματα ταις Εκκλησίας έμπολιτεύεται· τεχνολογούσι λοιπόν, ου θεολογούσιν οί άνθρωποι· ή του κόσμου σοφία τά πρωτεία φέρεται παρωσαμένη τό καύχημα τού Σταυρού. Ποιμένες απελαύνονται, άντεισάγονται δε λύκοι βαρείς διασπώντες τό ποίμνιον του Χριστού»7.
Ότι έγινε με τους εξωτερικούς εχθρούς, τις θρησκείες, συνέβη και με τους εσωτερικούς, τις αιρέσεις. Η Εκκλησία δια μεγάλων και φωτισμένων Άγιων Πατέρων οριοθέτη­σε και περιχαράκωσε την Ορθόδοξη πίστη με αποφάσεις Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων για συγκεκριμένες αμφισβητούμενες διδασκαλίες, αλλά και με την συμφωνία των Πατέρων (consensus Patrum) για το σύνολο τών θεμά­των της πίστεως. Είμαστε πλέον ασφαλείς, όταν ακολου­θούμε τους Άγιους Πατέρες και δεν μετακινούμε τα όρια που εκείνοι έθεσαν. Το «Επόμενοι τοις 'Αγίοις Πατράσι» και το «Μή μεταίρειν όρια α εθέντο οί Πατέρες ημών» απο­τελούν σταθερή γραμμή πορείας και ασφαλιστική δικλεί­δα της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Κατά συνέπειαν οι βασικές θέσεις της Ομολογίας μας είναι οί εξής:

1. Φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν.Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως. Εμείς ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε κάποια διδασκαλία, ούτε την μεταβάλλουμε. "Ήδη ό θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος´ Αντιοχείας στην Επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης γράφει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργα­ζόμενος». Ό Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ερμηνεύον­τας το του Αποστόλου Παύλου «Ει τις ευαγγελίζεται ύμίν παρ' ο παρελάβετε, ανάθεμα.», παρατηρεί ότι ο Απόστολος «ουκ είπε εάν εναντία καταγγέλλωσιν ή τό πάν άνατρέπωσιν, αλλά καν μικρόν τι εύαγγελίζωνται παρ' ο παρελάβετε, καν τό τυχόν παρακινήσωσιν, ανάθεμα εστωσαν»8. Ή Ζ' Οικου­μενική σύνοδος ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της εναντί­ον των εικονομάχων προς τους κληρικούς της Κωνσταντι­νουπόλεως γράφει: «Τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλη­σίας έξηκολουθήσαμεν καί ούτε ύφεσιν ούτε πλεονασμόν έποιησάμεθα, αλλ'άποστολικώς διδαχθέντες, κρατούμεν τάς παραδόσεις άς παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι καί άσπαζόμενοι όσαπερ ή 'Αγία Καθολική Εκκλησία άρχήθεν τών χρόνων άγράφως καί εγγράφως παρέλαβεν... Ή γάρ αληθινή της Εκκλησίας καί ευθύτατη κρίσις καινουργείσθαι έν αύτη συγχωρεί ουδέν, ούτε άφαίρεσιν ποιείσθαι. Ήμείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι, παρά τού ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν, άκαινοτομήτως καί άμειώτως πάντα τά της Εκκλησίας έφυλάξαμεν»9.
Μετά των Άγιων Πατέρων και των Συνόδων απορρί­πτουμε και αναθεματίζουμε όλες τις αιρέσεις που παρουσιά­σθηκαν κατά την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας. Από τις παλαιές αιρέσεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα κατα­δικάζουμε τον Μονοφυσιτισμό, τον ακραίο του Ευτυχούς και τον μετριοπαθή του Σεβήρου και Διοσκόρου, σύμφω­να με τις αποφάσεις της Δ' έν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου και την χριστολογική διδασκαλία μεγάλων Άγιων Πατέρων και Διδασκάλων, όπως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του Άγιου Ιωάννου Δαμασκηνού, του Με­γάλου Φωτίου και των ύμνων της λατρείας.

2. Διακηρύσσουμε ότι ό Παπισμός είναι μήτρα αιρέσε­ων καί πλανών· η διδασκαλία του Filioque, της εκπορεύσεως δηλαδή του Άγιου Πνεύματος και εκ του Υιού, είναι αντί­θετη προς όσα ο ίδιος ο Χριστός εδίδαξε περί του Αγίου Πνεύματος. Σύνολος ο χορός των Πατέρων και σε συνόδους και ξεχωριστά θεωρούν τον Παπισμό ως αίρεση, διότι εκτός του Filioque παρήγαγε πλήθος άλλων πλανών, όπως το πρωτείο και το αλάθητο του πάπα, τα άζυμα, το καθαρτήριο πυρ, την άσπιλο σύλληψη της Θεοτόκου, την κτιστή Χά­ρη, την εξαγορά των αφέσεων (indulgentiae)· άλλαξε όλη σχεδόν την διδασκαλία και πράξη για το Βάπτισμα, το Χρί­σμα, τη Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια και μετέ­τρεψε την Εκκλησία σε κοσμικό κράτος.
Ο σημερινός Παπισμός παρεξέκλινε πολύ περισσότερο του μεσαιωνικού Παπισμού από την διδασκαλία της Εκκλη­σίας, ώστε δεν αποτελεί πλέον συνέχεια της αρχαίας Δυτικής Εκκλησίας. Εισήγαγε πλήθος νέων υπερβολών στην «Μαριολογία», όπως την διδασκαλία περί της Θεοτόκου ως «συλλυτρώτριας» (corredemptrix) του ανθρωπίνου γένους. Ενίσχυσε την «Χαρισματική Κίνηση» πεντηκοστιανικών ομάδων, δήθεν πνευματοκεντρικών. Υιοθέτησε ανατολικές πνευμα­τικές μεθόδους προσευχής και διαλογισμού. Εισήγαγε νέες καινοτομίες στη Θεία Λατρεία, όπως τους χορούς και τα μουσικά όργανα. Εσυντόμευσε και ουσιαστικά κατάστρεψε την Θεία Λειτουργία. Στον χώρο του Οικουμενισμού έθεσε τις βάσεις για την Πανθρησκεία με την Β' Βατικάνειο Σύνοδο, αναγνωρίζοντας την «πνευματική ζωή» των αλλο­θρήσκων. Ο δογματικός μινιμαλισμός οδήγησε και σε μεί­ωση των ηθικών απαιτήσεων λόγω του δεσμού δόγματος και ήθους, με συνέπεια τις ηθικές πτώσεις κορυφαίων κλη­ρικών και την αύξηση μεταξύ των κληρικών των ηθικών εκτροπών της ομοφυλοφιλίας και της παιδοφιλίας10.
Γενικώς υπάρχει ριζική αλλαγή του Παπισμού και στρο­φή προς τον Προτεσταντισμό μετά την Β' Βατικάνειο Σύνο­δο, ως και υιοθέτηση διαφόρων "πνευματικών" κινημά­των της «Νέας Εποχής».
Κατά τον Άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, τον Μυσταγωγό, ο Παπισμός προκάλεσε στην Εκκλησία μεγαλύτερη ζημία από όση προκάλεσαν όλες μαζί οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Οι Ορθόδοξοι έχουμε κοινωνία με τους προ του σχίσματος πάπες και πολλούς πάπες τους εορτάζουμε ως αγίους. Οι μετά το σχίσμα πάπες είναι αιρετικοί· έπαυσαν να είναι διάδοχοι στον θρόνο της Ρώμης, δεν έχουν απο­στολική διαδοχή, επειδή δεν έχουν την πίστη των Α­ποστόλων και των Πατέρων. Για τον λόγο αυτό τον εκά­στοτε πάπα «ου μόνον ου κοινωνικόν έχομεν, αλλά καί αίρετικόν άποκαλούμεν». Λόγω της βλασφημίας εναντίον του Άγιου Πνεύματος με την διδασκαλία περί του Filioque έχασαν το Άγιο Πνεύμα, και όλα σ' αυτούς είναι αχαρίτωτα. Κανένα μυστήριο τους δεν είναι έγκυρο κατά τον Άγιο Συμεών. «Βλασφημούσιν άρα οί καινοτόμοι καί πόρρω του Πνεύματος είσι, βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος, καί ουκ εν αύτοίς όλως τό Πνεύμα τό ‘Αγιον διό καί τά αυτών άχαρίτωτα, ώς τήν χάριν τον Πνεύματος άθετούντων καί υποβιβαζόντων αυτό... διό καί τό Πνεϋμα ουκ έν αύτοίς τό Άγιον, καί ουδέν πνευματικόν έν αύτοίς καί καινά πάντα καί έξηλλαγμένα τά έν αύτοίς καί παρά τήν Θείαν παράδοσιν»11.

3. Τα ίδια ισχύουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, για τον ΙΙροτεσταντισμό,
ο όποιος ως τέκνο του Παπισμού κληρονόμη­σε πολλές αιρέσεις, προσέθεσε δε πολύ περισσότερες· απορ­ρίπτει την Παράδοση δεχόμενος μόνον την Άγια Γραφή (Sola Scriptura), την οποία παρερμηνεύει, καταργεί την Ιερωσύνη ως ειδική μυστηριακή Χάρη, την τιμή των Άγιων και των εικόνων, υποτιμά το πρόσωπο της Θεοτόκου, απορ­ρίπτει τον Μοναχισμό· από τα Άγια Μυστήρια δέχεται μόνον το Βάπτισμα και τήν Θεία Ευχαριστία, αλλοιώνοντας και σ' αυτά τήν διδασκαλία και την πράξη της Εκκλησίας, διδάσκει τον απόλυτο προορισμό (Καλβινισμός) και την εκ της πίστεως μόνον δικαίωση, εσχάτως δε η «προοδευτική» του μερίς εισήγαγε την Ιερωσύνη των γυναικών και τον γάμο των ομοφυλοφίλων, τους οποίους δέχονται και στην Ιερωσύνη. Κυρίως όμως στερείται εκκλησιολογίας, διότι δεν υπάρχει η έννοια της Εκκλησίας, όπως την κατανοεί η Ορθόδοξη Παράδοση.

4. Ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τους αιρετικούς είναι η εκ μέρους τους αποκήρυξη της πλάνης και η μετάνοια, ώστε να υπάρξει αληθινή ένωση και ειρήνη· ένωση με την αλήθεια και όχι με την πλά­νη και την αίρεση. Για την ενσωμάτωση των αιρετικών στην Εκκλησία η κανονική ακρίβεια απαιτεί την διά του Βαπτίσματος αποδοχή τους. Το προηγούμενο «βάπτισμα» τους, τελούμενο εκτός της Εκκλησίας, χωρίς την τρισσή κατάδυση και ανάδυση του βαπτιζομένου εντός του δι' ειδικής ευχής ηγιασμένου ύδατος και από μή Ορθόδοξο ιερέα, δεν είναι καν βάπτισμα· στερείται της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν υπάρχει στα σχίσματα και στις αιρέσεις, και επομένως δεν έχομε τίποτε κοινό πού να μας ενώνει, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Οί δε της Εκκλησίας άποστάντες ούκέτι έσχον τήν χάριν του Άγι­ου Πνεύματος έφ' έαυτοίς· έπέλιπε γάρ ή μετάδοσις τω διακοπήναι τήν άκολουθίαν... οί δέ άπορραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, ούτε του βαπτίζειν, ούτε του χειροτονείν είχον τήν έξουσίαν, ούκέτι δυνάμενοι χάριν Πνεύματος Αγίου παρέχειν, ης αυτοί έκπεπτώκασιν»12.
Είναι γι' αυτό αθεμελίωτη και μετέωρη η νέα προσπά­θεια των Οικουμενιστών να προβάλουν την θέση ότι έχου­με κοινό βάπτισμα με τους αιρετικούς, και επάνω στην ανύ­παρκτη βαπτισματική ενότητα να στηρίξουν την ενότητα της Εκκλησίας, η οποία δήθεν υπάρχει όπου υπάρχει βά­πτισμα13. Στην Εκκλησία όμως εισέρχεται κανείς και γί­νεται μέλος της όχι με το οιοδήποτε βάπτισμα αλλά με το ένα και ενιαίος τελούμενο βάπτισμα από ιερείς έχοντας την Ιερωσύνη της Εκκλησίας.

5. Έφ' όσον οι αιρετικοί εξακολουθούν να παραμένουν στην πλάνη, αποφεύγουμε την μετ' αυτών κοινωνία, ιδι­αίτερα τις συμπροσευχές. Οι ιεροί κανόνες στο σύνολο τους απαγορεύουν όχι μόνο τα συλλείτουργα και τις εντός των ναών συμπροσευχές, αλλά και τις απλές συμπροσευχές σε ιδιωτικούς χώρους. Η αυστηρή στάση της Εκκλησίας απέ­ναντι στους αιρετικούς προέρχεται από αληθινή αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη σωτηρία τους και από ποιμαντική μέριμνα να μην παρασυρθούν οι πιστοί στην αίρεση. Όποιος αγαπά φανερώνει την αλήθεια, δεν αφή­νει τον άλλο στο ψεύδος· διαφορετικά η αγάπη και η μετ' αυτού ομόνοια και ειρήνη είναι επίπλαστες και ψεύτικες. Υπάρχει καλός πόλεμος και κακή ειρήνη. «Κρείττων γάρ επαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος14. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστά: «Εί που τήν εύσέβειαν παραβλαπτομένην ίδοις, μή προτίμα τήν όμόνοιαν της αληθείας, άλλ' ίστασο γενναίως έως θανάτου... τήν άλήθειαν μηδαμού προδιδούς». Και αλλού συνιστά με έμφαση: «Μηδέν νόθον δόγμα τω της αγάπης προσχήματι παραδέχησθε»15. Αυτήν την στάση των Πατέρων υιοθέτησε και ο μέγας αγω­νιστής και ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως απέναντι στους Λατίνους Άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός, ο όποιος την δική του Ομολογία Πίστεως στην Φλωρεντία κατακλείει διά των έξης: «Άπαντες οί της Εκκλησίας δι­δάσκαλοι, πάσαι αί σύνοδοι καί πάσαι αί θείαι Γραφαί φεύγειν τούς έτερόφρονας παραινούσι καί της αυτών κοινω­νίας διίστασθαι. Τούτων ούν εγώ πάντων καταφρονήσας, ακολουθήσω τοις έν προσχήματι πεπλασμένης ειρήνης ένωθήναι κελεύουσι; Τοις τό ιερόν καί θείον σύμβολον κιβδηλεύσασι καί τόν Υίόν έπεισάγουσι δεύτερον αίτιον τού Αγίου Πνεύματος; Τά γάρ λοιπά τών ατοπημάτων έώ, το γε νυν έχον, ών καί εν μόνον ίκανόν ήν ημάς εξ αυτών διαστήσαι. Μη πάθοιμεν, τούτό ποτε, Παράκλητε αγαθέ, μηδ' όυτως έμαυτού τών καθηκόντων λογισμών άποπέσοιμι της δέ σης διδασκαλίας καί τών υπό σου έμπνενσθέντων μακαρίων ανδρών έχόμενος, προστεθείην προς τούς έμούς πατέρας, τούτο,, εί μή τι άλλο, εντεύθεν άποφερόμενος, τήν εύσέβειαν»16.

6. Μέχρι των αρχών του 20ου αιώνος η Εκκλησία στα­θερά και αμετάβλητα είχε απορριπτική και καταδικαστι­κή στάση έναντι όλων των αιρέσεων, όπως ακριβώς αυτό διατυπώνεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας που διαβά­ζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αναθεματίζονται οι αιρέσεις και οι αιρετικοί, η κάθε μία ξεχωριστά· για να μή μείνει δε καμμία εκτός του αναθέματος, υπάρχει στο τέλος γενικός αναθεματισμός:«" Ολοις τοις αίρετικοίς ανάθεμα».
Δυστυχώς αυτή η ενιαία, σταθερή και αταλάντευτη στά­ση της Εκκλησίας μέχρι των άρχων του 20ού αιώνος άρ­χισε σταδιακά να εγκαταλείπεται, μετά την εγκύκλιο πού εξαπέλυσε τό Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1920 «Πρός τάς απανταχού εκκλησίας του Χριστού», η οποία για πρώτη φορά χαρακτηρίζει επισήμως τις αιρέσεις ως εκκλησίες, που δεν είναι αποξενωμένες από την Εκκλησία, αλλά είναι οικείες και συγγενείς. Συνιστούσε νά «άναζωπυρωθή καί ένισχυθή πρό παντός ή αγάπη μεταξύ τών Εκκλησιών, μή λογιζομένας άλλήλας ώς ξένας καί αλλότριας, άλλ' ώς συγ­γενείς καί οικείας έν Χριστώ καί συγκληρονόμους καί σύσ­σωμους της επαγγελίας τού Θεού έν Χριστώ17.
Άνοιξε πλέον ο δρόμος για να υιοθετηθεί, να διαμορ­φωθεί και να αναπτυχθεί στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλη­σίας η προτεσταντικής κατ' αρχήν επινοήσεως, τώρα δε και παπικής αποδοχής, αίρεση του Οικουμενισμού, αυτή η παναίρεση, που υιοθετεί και νομιμοποιεί όλες τις αιρέ­σεις ως εκκλησίες και προσβάλλει το δόγμα της Μιας, Άγιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ανα­πτύχθηκε πλέον, διδάσκεται και επιβάλλεται από Πα­τριάρχες και επισκόπους νέο δόγμα περί Εκκλησίας, νέα εκκλησιολογία. Σύμφωνα με αυτό καμμία Εκκλησία δεν δικαιούται να διεκδικήσει αποκλειστικά για τον εαυτό της τον χαρακτήρα της καθολικής και αληθινής Εκκλησίας. Κάθε μία είναι ένα κομμάτι, ένα μέρος, όχι ολόκληρη η Εκκλησία. Όλες μαζί αποτελούν την Εκκλησία.
Έπεσαν όλα τα όρια που έθεσαν οι Πατέρες· δεν υπάρ­χει οριοθετική γραμμή μεταξύ αιρέσεως και Εκκλησίας, μεταξύ αληθείας και πλάνης. Και οι αιρέσεις είναι εκκλη­σίες, πολλές μάλιστα, όπως η παπική, θεωρούνται τώρα ώς αδελφές εκκλησίες, στις όποιες από κοινού με εμάς ανέθε­σε ο Θεός την φροντίδα για την σωτηρία των ανθρώπων18. Υπάρχει και στις αιρέσεις η Χάρη του Παναγίου Πνεύ­ματος, γι' αυτό και το βάπτισμα τους, όπως και όλα τα άλλα μυστήρια είναι έγκυρα. Όσοι έχουν βαπτισθή, σε οποια­δήποτε αίρεση και αν ανήκουν, είναι μέλη του σώματος του Χρίστου, της Εκκλησίας. Οι άρές και τα αναθέματα των συνόδων δεν ισχύουν και πρέπει να διαγραφούν από τα λειτουργικά βιβλία. Στεγασθήκαμε μέσα στο «Παγκό­σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» και ουσιαστικά προδώσαμε -καί μόνο με την ένταξη μας- την εκκλησιολογική μας αυτο­συνειδησία. Αφαιρέσαμε το δόγμα περί της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το δόγμα «είς Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα»19.

7. Ό διαχριστιανικός αυτός συγκρητισμός, διευρύνθη­κε τώρα και σε διαθρησκειακό συγκρητισμό, ο όποιος εξι­σώνει όλες τις θρησκείες, με την μοναδική, θεόθεν αποκαλυφθείσα από τον Χριστό θεοσέβεια, θεογνωσία και κατά Χριστόν ζωή. Προσβάλλεται επομένως όχι μόνο το δόγμα της Μιας, Άγιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλη­σίας σε σχέση με τις αιρέσεις, αλλά και το θεμελιώδες δό­γμα της μοναδικής εν τω κόσμω Αποκαλύψεως και σωτη­ρίας των ανθρώπων διά Ιησού Χριστού σε σχέση με τις θρησκείες του κόσμου. Είναι η χειρότερη πλάνη, η μεγαλύ­τερη αίρεση όλων των αιώνων.

8.Εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι μόνον έν τω Χριστώ υπάρχει η δυνατότης σωτηρίας. Οι θρησκείες του κόσμου και οι αιρέσεις οδηγούν στην απώλεια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι απλώς η αληθής Εκκλησία- είναι η μόνη Εκκλησία. Μόνον αύτη έμεινε πιστή στο Ευαγγέ­λιο, στις συνόδους και στους Πατέρες, και συνεπώς μόνον αυτή αντιπροσωπεύει την αληθινή καθολική Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον όσιο Γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τις ψευδοεκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης. Το κοινό όνομα τους είναι η παναίρεση20.
Αυτήν την παναίρεση έχουν αποδεχθή εκ των Ορθοδόξων πολλοί πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κλη­ρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Την διδάσκουν «γυμνή τή κε­φαλή», την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στην πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως με τους αιρετικούς, με συμ­προσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων, ποιμαντικές συνερ­γασίες, θέτοντας ουσιαστικώς εαυτούς εκτός Εκκλησίας. Η στάση μας εκ των συνοδικών κανονικών αποφάσεων και εκ του παραδείγματος των Αγίων είναι προφανής. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

9. Υπάρχουν βέβαια και συλλογικές ευθύνες, και κυ­ρίως των οικουμενιστικών φρονημάτων Ιεραρχών και Θε­ολόγων μας, απέναντι στο ορθόδοξο πλήρωμα και το ποί­μνιο τους. Πρός αυτούς δηλώνουμε με φόβο Θεού και αγά­πη, ότι η στάση τους αυτή και τα ανοίγματα τους στις οικουμενιστικές δραστηριότητες είναι από πάσης πλευράς κα­ταδικαστέα: Διότι


α) αμφισβητούν έμπρακτα την ορθοδοξοπατερική μας παράδοση καί Πίστη·
β) σπέρνουν την αμφιβολία στις καρδιές του ποιμνίου και κλονίζουν πολλούς, οδηγώντας σε διαίρεση καί σχί­σμα και
γ) παρασύρουν ένα μέρος του ποιμνίου στην πλάνη και με αυτήν στον πνευματικό όλεθρο.
Διακηρύσσουμε, λοιπόν, ότι για τους λόγους αυτούς οι κινούμενοι σ' αυτήν την οικουμενιστική ανευθυνότητα, όποια θέση και αν κατέχουν στον Εκκλησιαστικό Οργανισμό, αντιτάσσονται στην παράδοση των Άγιων μας και συνεπώς βρίσκονται σε αντίθεση μαζί τους.
Γι' αυτό η στάση τους πρέπει να καταδικάζεται και να απορρίπτεται από το σύνολο των Ιεραρχών και τον πιστό Λαό.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: "Όσοι εκ των κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και λαϊκών επιθυμούν να συμμετάσχουν στην μικρή αυτή κατάθεση ορθοδόξου ομολογίας ημπορούν να το δηλώσουν γράφοντας: «Συμφωνώ με την Ομολογία Πίστεως κατά τού Οικουμενισμού καί προσυπογράφω». Νά α­ποστείλουν δέ τήν δήλωση με το όνομα τους και την κληρική, μοναστική ή επαγγελματική τους ιδιότητα στη διεύθυνση Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602,541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax: 2310.276590 και e-mail: palimpce@otenet.gr

Τα ονόματα των κληρικών, μοναχών, μοναζουσών, και λαϊκών που υπέγραψαν το κείμενο Ομολογίας μπορείτε να τα δείτε κάνοντας κλίκ εδώ.Αγγλική μετάφραση κειμένου
Ρουμανικό μετάφραση κειμένου
1.Βλ.σύγγραμα ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Β' ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Περί της μόνης οδού προς σωτηρίαν των ανθρώπων ,εις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, ‘Άπαντα τα ευρισκόμενα , Oerves Completes de Georges Scholarios, τόμοι Ι-VII, Paris 1928-1936, εκδ.L.PETIT-X.SIDERIDES -M.JUGIE, τομ.ΙΙΙ,434-452
2.Ιω.8,12: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ'εξει το φως της ζωής. Αυτόθι 3,19 «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως».
3.Πραξ.4,14
4.Α' Ιω .4,2-3: «Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν εν σάρκι εληλυθότα, εκ του Θεού έστι· και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σάρκι εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και τούτο έστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω έστιν ήδη».
5.Βλ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, Διδαχές,εις Ι.ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές (και Βιογραφία), εκδόσεις «Τήνος», Αθήνα, Διδαχή Α1,37, σελ.142: «Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες, κάλπικες, όλες του Διαβόλου. Τούτο κατάλαβα αληθινόν, θείον, ουράνιον, σωστόν, τέλειον και δια λόγου μου και δια λόγου σας πως μόνη η πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία, το να πιστεύωμεν και να βαπτιζώμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
6.Ομιλία πρό της εξορίας 1,ΕΠΕ 33, 186
7.Επιστολή 90, Τοις αγιωτάτοις αδελφοίς και επισκόποις τοις εν τη Δύσει 2, ΕΠΕ 2, 20
8.Γαλ. 1,9. Εις Γαλ. Όμιλ. Κεφ. 1, PG61,624
9.MANSI, 13, 409-412
10.Την ηθική χαλάρωση και έκπτωση, ακόμη και μεταξύ των κληρικών, είχε επισημάνει ήδη στις αρχές του 15ου αιώνα ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης. Βλ. Επιστολήν Δογματικήν 16 εν D.BALFOUR, Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1416/17-1429) Έργα Θεολογικά, Ανάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1981, σελ.218: «Και έτι το την πορνείαν παρ'αυτοίς μη όλως κόλασιν έχειν , ουδ'εν τοις ιερωμένοις αυτών, αλλ'ανέδην παλλακάς και πορνικούς έχειν παίδας και καθ'εκάστην ιερουργείν».Αυτόθι 15, σελ.216: «Και βίον ζώσιν ουκ ευαγγελικόν· τρυφή γαρ πάσα και πορνεία παρ'αυτοις ου μεμπτέα ουδέ τι των απηγορευμένων Χριστιανοίς». Η παρατηρούμενη εσχάτως ηθική έκπτωση και Ορθοδόξων κληρικών είναι απόρροια της ελευθεροφροσύνης του Οικουμενισμού και της εκκοσμίκευσης.
11.Διάλογος 23, PG 155, 120-121.Επιστολή περί των Μακαρισμών 5, εν D.BALFOUR, Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1416/17-1429), Έργα Θεολογικά, Ανάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1981, σελ.226.
12.Επιστολή Κανονική Α', Προς Αμφιλόχιον Ικονίου, κανών α.
13.Στο κείμενο της 9ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Porto Alegre της Βραζιλίας το 2006, που έγινε δεκτό από τους αντιπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και είχε ως τίτλο « Κληθείσες να είναι Μία Εκκλησία» (Called to be One Church), στην παράγραφο 8 αναφέρεται: «Όλοι οι βαπτισμένοι εν Χριστώ είναι ενωμένοι στο Σώμα του». Στην παράγραφο 9: «Το ότι όλοι μας από κοι­νού ανήκουμε στον Χριστό διά του βαπτίσματος εις τό όνομα του Πα­τρός και του Υιού καί του Αγίου Πνεύματος, δίδει την δυνατότητα στις εκκλησίες και τις καλεί να συμβαδίσουν ακόμη καί όταν διαφωνούν. Διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχει ένα βάπτισμα, όπως ακριβώς υπάρχει ένα σώμα και ένα Πνεύμα, μία ελπίδα της κλήσεως μας, ένας Κύριος, μία Πίστη, ένας Θεός καί Πατέρας όλων μας (βλ. Έφ. 4, 4-6)». Ο Μητρο­πολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας) στο έργο Orthodox Ecclesiology and the Ecumentical Movement, Sourozh Diocesan Magazine (Αγγλία, Αύγου­στος 1985, τόμ. 21, σελ. 23.) προοδοποίησε αυτήν την θέση γράφοντας: Within baptism, even if there is a break, a divison, a schism, you can still speak of the Church.... The Orthodox, in my understanding at least, participate in the ecumenical movement as a movement of baptised Christians, who are in a state of division because they cannot express the same faith together. In the past this has happened because of a lack of love which is now, thank God, disappearing. (Εντός του βαπτίσματος, ακόμη και αν υπάρχει μία διάσπαση, μία δι­αίρεση, ένα σχίσμα, μπορείς ακόμη να μιλάς για Εκκλησία.... Οι Ορθόδοξοι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, συμμετέχουν στην οικουμενι­κή κίνηση ώς μία κίνηση βαπτισμένοι Χριστιανών, που βρίσκονται σε κατάσταση διαίρεσης, διότι δεν μπορούν νά εκφράσουν την ίδια πίστη μαζί. Στο παρελθόν αυτό συνέβαινε λόγω της έλλειψης αγάπης, η οποία τώρα, δόξα τω Θεώ, εξαφανίζεται.)
14.Απολογητικός της εις Πόντον φυγής 82, ΕΠΕ 1,17615.Εις Ρωμ.Όμιλ.22, 2, PG 60, 611. Εις Φιλιπ. Όμιλ.2, 1, PG 62, 11916.Ομολογία πίστεως εκτεθείσα εν Φλωρεντία, εν Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d'Ephese, par.L.PETIT, Patrologia Orientalis 17, 442.
15. Εις Ρωμ. Ομιλ. 22,2,PG 60,611. Εις Φιλιπ. Ομιλ. 2,1, PG 62, 119.
16.Ομολογία πίστεως εκτεθείσα εν Φλωρεντί, εν Documents relatifs au Concile de Florence, 2, Ouevres anticonciliaires de Marc d' Ephese, par L. PETIT, Patrologia Orientalis
17,442.17.Βλ. Ι.ΚΑΡΜΙΡΗ , Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τομ.2 , σελ.958.
18.Βλ. Κοινή Δήλωση πάπα Ιωάννου Παύλου Β' και πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψη του στη Ρώμη στις 29 Ιουνίου του 1995. Νωρίτερα τα ίδια είχε διακηρύξει και η Μεικτή Θεολογική Επιτροπή του Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών στο Μπαλαμαντ του Λιβάνου το 1993.
19.Έφεσ. 4, 5.
20.Αρχιμ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσσαλονίκη 1974, σελ.224.
http://www.impantokratoros.gr/B742476A.el.aspx

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Νοέμ 2012, 22:40 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα
Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουν (περίπου 24000 άτομα) Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουν οι ακόλουθοι (περίπου 24000 άτομα) ενδει­κτικώς. Την υπέγραψαν και θα την υπογράψουν πολλοί περισσότεροι:

Τελευταία ενημέρωση (5/5/2012)

Η λίστα υπογραφών που εμφανίζεται παρακάτω συμπεριλαμβάνει ονόματα κληρικών και μοναχών μόνο. Για να δείτε την πλήρη λίστα πατήστε εδώ.

The list of signatures shown below consists of names of clerics and monastics only.For the complete list press here.

Μητροπολίτης Νευροκοπίου (Βουλγαρίας) Ναθαναήλ
Μητροπολίτης Ράσκας καί Πριζρένης, Κοσσόβου καί Μετοχίας Ἀρτέμιος
Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων
Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
Bishop George (Schaefer) of Mayfield, Abbot of Holy Cross Monastery, Wayne, West Virginia
Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Ἀσκάλωνος Νικηφόρος

Ἀρχιμ. Χριστόδουλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Ἰωσήφ, Καθηγούμενος Ἱ. M. Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ζωγράφου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Φιλόθεος, Καθηγού μενος Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους
Αρχίμ. Νικόδημος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου Αγίου Όρους
Ἀρχιμ. Ἀγάθων, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κωνσταμονίτου Ἁγίου Ὄρους

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότ. Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμενος Ἱ. M. Σταυροβουνίου, Κύπρος
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς, Καθηγούμενος Ἱ. M. Παρακλήτου, Ὠρωπός
Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεχαγιόγλου, Καθηγούμενος Ἱ. M. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Λαγκαδᾶ
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ. N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς, Καθηγούμενος Ἱ. M. Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδας
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθηγούμενος Ἱ. M. Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱ. M. Μεγ. Μετεώρου
Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπόλκας, Καθηγούμενος Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Χαλκιδική
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος, Καθηγούμενος Ἱ. Κοιν. Ὁσίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος, Γουμένισσα
Ἀρχιμ. Θεόδωρος Διαμάντης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου, Κόνιτσα
Ἀρχιμ. Παλαμᾶς Κυριλλίδης, Καθηγούμενος Ἱ. M. Γενέσεως Θεοτόκου, Καλλίπετρα Βεροίας
Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος, Πνευματικός Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα,
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, Ἱεροσόλυμα
Ἀρχιμ. Πολύκαρπος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Ἀρχιμ. Βενέδικτος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Πριζρένη, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Γεράσιμος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Γεωργίου Τζούρτζεβι Στούποβοι, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Νικόλαος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μαυροποτάμι, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Ρωμύλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ντούμποκι Πότοκ, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμανδρίτης Συμεών, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Μπάνισκα, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Στέφανος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων Ζότσιτσε, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Κοτσώνης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχός Θεσσαλονίκης
Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος Παπαδόπουλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα Μητρ. Φλωρίνης
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Ἀνδριτσόπουλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Μυρτιᾶς τῆς ῾Ι. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Σκιαδᾶς, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλοχοῦ, Ἀγρίνιο
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Ἀμανατίδης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Βασιλιάδος, Καστοριά
Ἀρχιμανδρίτης Αἰμιλιανός Καζαντζίδης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγιᾶς Λαρίσης
Ἀρχιμ. Φιλόθεος Παπαδέλης Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Μεταμ. Σωτῆρος Ἱ. Μητρ. Ἐδέσσης
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Λέλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας, Σάμος
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πανταζῆς, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου Λακωνίας
Ἀρχιμ. Νικηφόρος Ἀσπρογέρακας, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Φανερωμένης Λευκάδος
Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Σιῶζος, Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Παναγίας Στομίου Κονίτσης
Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πῆχος, Καθηγούμενος Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγή» Λογγοβάρδας Πάρου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστόφορος Μεϊντανᾶς, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου Πάτρας
Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Πίρβου, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, Πέτρου Βόντα, Ρουμανία
Ἀρχιμανδίτης Ἰγνάτιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων, Ἱεροσόλυμα
Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Χατζῆς Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Γενθλίου της Θεοτόκου Δουραχάνης, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Ρῆνος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δρυοβούνου, Σιάτιστα
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαλέξης, Ἱ. Μ. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, Πυργετός Λάρισας
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Λιβέρης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου Ζακύνθου, Ζάκυνθος

Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας, Ἱ. Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας
Ἀρχιμ. Μελέτιος Βαδραχάνης, Ἱερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας
Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος, Ἱ. Mητρόπολις Πειραιῶς
Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος, Ἱ. M. Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδας
Ἀρχιμ. Συμεών Γεωργιάδης, Ἱ. M. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Σιάρρας, Ἱ. M. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκιώνης, Ἱ. M. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Παλαιολογόπουλος, συνταξ. ἱερεύς Ἱ. Μ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, Αἴγιο
Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, προϊστάμενος Μητροπ. Ναοῦ Φλωρίνης, Φλώρινα
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σιαμάκης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Φλωρίνης
Ἀρχιμ. Ἀνάργυρος Ἀφθονίδης, στρατιωτικός ἱερεύς ἐ. ἀ., Φλώρινα
Ἀρχιμ. Θεοδόσης Κυπριανοῦ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Φιλοθέου, Σκήτη Ἁγ. Γεωργίου, Καρυές Ἁγ. Ὄρους
Ἀρχιμ. Ἰωάσαφ Μακρῆς, Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου
Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Παλαιογιάννης, Κελλίον Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Χρῖστος Κυριαζόπουλος, τέως Σχολ. Σύμβουλος, Θεσσαλονίκη
Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ἱεροκήρυξ καί πνευματικός τῆς ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Ὁσία Ξένη»
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας, Στρατιωτικός Ἱερεύς ἐ.ἀ.
Ἀρχιμ. Ἰωσήφ Ἀϊβάζογλου, Ἱ. Ναός Παναγίας Ἀχειροποιήτου, Θεσσαλονίκη
Ἀρχιμανδρίτης Ἀπόστολος Καστανᾶς, Ἱ. Μητρ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμ. Παῦλος Ἀλεξᾶς, Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Καστέλλας, Πειραιεύς
Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Καστανᾶς, Ἱ. Μητρ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ντατζιόπουλος, Ἱεροκήρυξ, Λάρισα
Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Πρωτοψάλτου, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέσσης, Ἡμαθία
Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Μπελμάσης
Ἀρχιμ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετοῦ
Ἀρχιμ. Κάλλιστος Λαβδάκης, Συνταξιοῦχος, Γλυφάδα
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Πεφάνης, τ. Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφίας
Ἀρχιμ. Θεόκλητος Τσίρκας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Χαλανδρίου Βριλησσίων
Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Μποζοβίνος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γυθείου
Ἀρχιμ. Ἰωάννης Μαλλουρῆς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπασωτηρίου, Πνευματικός Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Ἀρχιμ. Παῦλος Ντοῦρος, Ἱ. Μ. Κίτρους
Ἀρχιμ. Χερουβείμ Σουτόπουλος, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Κονίτσης
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Ἱεροκήρυξ, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως Κονίτσης
Ἀρχιμ. Σιλουανός Καλατζής, Ἐφημέριος Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός», Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης Πανάρετος Κυπριανοῦ, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους, Κάτω Δρύς, Κύπρος
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Κουβαράκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Βασιλείου Γυθείου
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος, Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Ἀρχιμ. Δωρόθεος Σερέτης, Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης ᾽Αλέξανδρος Λουκᾶτος, Προϊστάμενος Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Νέας Χαλκηδόνας Ἀττικῆς, Ἱ. Μ. Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας
Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Γιαννόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Μηνᾶς Γιαννοῦτσος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Μέλισ-σας, Ἱ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Ἀθανασίου, Ἱ. Μ. Δρυοβούνου, Σιάτιστα
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Στυλιανίδης, Σιδηρόκαστρο
Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος, Σέρρες
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μούρας, Ν. Ἰωνία, Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ Χαλῆς, Θεολόγος-Συγγραφέας, Κληρικός τῆς Ἱ. Μ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Φράγκος, Ἐφημ Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσῶνας Πειραιῶς
Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Καλύβας, Ἱεροκήρυξ, Ἀμαρούσιον
Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Ἀρβανίτης, Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Σιδερᾶς, Κύπρος
Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Κουτσογιάννης, Στρατιωτικός ἱερεύς, Λῆμνος
Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Γέρων Γρηγόριος Ἱερομόναχος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ. M. Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους
Γέρων Φίλιππος Ἱερομόναχος, Καλύβη Μεγ. Ἀθανασίου, Μικρά Ἁγία Ἄννα Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἱερομόναχος Θωμᾶς, Μικρά Ἁγία Ἄννα, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Νικόδημος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Νήφων, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Κάρτσωνας, Καλύβη Ἁγίου Γεωργίου, Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Ὀνούφριος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Χρύσανθος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Ἀζαρίας, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους.
Ἱερομόναχος Γαβριήλ, Ἱ. Κελλίον Παναγίας Γοργοεπηκόου, Ἱ. M. Παντοκράτορος, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Παντελεήμων, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἱ. M. Παντοκράτορος, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Βασίλειος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων Βράτσεβο, μετά τῆς συνοδείας
Ἱερομ. Εὐθύμιος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Σοτσάνιτσα, μετά τῆς συνοδείας
Ἱερομόναχος Θεόκτιστος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος Σοπότσανη, μετά τῆς συνοδείας
Ἱερομόναχος Τύχων, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Ἱερομόναχος Χαρίτων, Ἱ. Κ. Ἀναλήψεως, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Νέστωρ
Ἱερομόναχος Αὐγουστῖνος, Ἱ. Μ. Ἁγ. Πάντων καί Ἁγίου Σάββα Καλύμνου
Ἱερομόναχος Εὐφρόσυνος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Ἱερομόναχος Μόδεστος Διασάκης, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Ἱερομόναχος Ραφαήλ Κυριάκου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Ραφαήλ-Μαρίνης, Λάρνακα, Κύπρος
Ἱερομόναχος Φώτιος Γεωργίου, Ἱ. Μ. Καστοριᾶς
Ἱερομόναχος Γαβριήλ Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Διονύσιος Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Σάββας Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Γεώργιος (Markovich), Sacred Monastery of Djurdjevi Stupoviu Rasu, Serbia
Ἱερομόναχος Νεῖλος Βατοπεδινός, Καθηγητής Ρωμαϊκοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου «Μεγάλης Ἑλλάδος», Καταντζάρο, Ἰταλία
Ἱερομόναχος Ἀρσένιος, Ἱ Κελ. Γενεθλίου Θεοτόκου (Παναγούδα)
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος, Ἱ. Κελ. Ἀναστάσεως Χριστοῦ, Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα
Ἱερομόναχος Ἐφραίμ Ἀθωνίτης
Ἱερομόναχος Θεόφιλος Τσουρτσουλάκης, Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας, Σάμος
Ἱερομόναχος Νικόδημος καί συνοδεία Ἱ. Κ. Ἁγ. Γεωργίου Ν. Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Παντελεήμων Βῶλος, Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων, Χίος
Ἱερομόναχος Σεραφείμ Ρουμελιώτης, Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χαρίτων Ἀρσένης, Ἱ. Μητρ. Φλωρίνης
Ἱερομ. Χρυσόστομος Σουφλῆς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κατακαλίου Κορινθίας
Ἱερομ. Εὐθύμιος, Ἱ. Καλύβη Ἀναστάσεως, Καψάλα, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομ. Θεοφάνης, Ἱ. Κελλίον Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἱ. Μ. Καρακάλλου
Ἱερομόν. Θεοφάνης, Ἱ. Κ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Μονῆς Καρακάλου, Ἁγ. Ὄρος
Ἱερομόν. Εὐσέβιος Μαμάκας, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος, Κάλυμνος
Ἱερομόναχος Ἰάκωβος Μπαλωμένος, Ψαχνά
Ἱερομόναχος Δαμασκηνός Τσαπραλῆς, Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χριστόδουλος Μούγιας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐπιφανίου, Ἀλεθρικό Κύπρου
Ἱερομόναχος Αὐγουστῖνος Κατσαμπίρης, Βόνιτσα
Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Καυσοκαλυβίτης
Ἱερομόναχος Κυπριανός Βουτσινᾶς, Ἀργοστόλι
Ἱερομόναχος Παΐσιος Κωνσταντᾶτος, Ἀργοστόλι
Ἱερομόναχος Φώτιος Γαβριελᾶτος
Ἱερομόναχος Εὐστράτιος Βασιλάρης, Κιλκίς
Ἱερομόναχος Ἰερεμίας Μελετίου, Ἱ. Μ. Εἰσοδίων
Ἱερομόναχος Παρθένιος Γιουβανέλλης, Ἱ. Μ. Πιθαρίου, Λέσβος

Πρωτοπρ. Λάμπρος Φωτόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς, Λουτράκι Κορινθίας
Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Παλαμᾶς, Ἅγ. Χριστόφοροι Πτολεμαΐδος
Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μυγδάλης, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγ. Κωνσταντίνου Βόλου
Πρωτοπρ. Φώτιος Βεζύνιας, Καθηγητής, Ἱ. Μητρ. Λαγκαδᾶ
Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγ. Νικολάου Νικαίας
Πρωτοπρ. Δημήτριος Βασιλειάδης, Ἱ. Μητρ. Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ε. Βολουδάκης, Προϊστάμενος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γκογκίδης, ἐφημέριος Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Μεγαλοπόλεως
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, προϊστ. ῾Ι. Ν. Ἁγ. Φανουρίου Δραπετσώνας
Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Λαλαΐτης, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιῶς
Πρωτοπρεβύτερος. Χαρίτων Παππάς, ἐφημ. ῾Ι. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Σαχτούρης, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Τζαφέστας, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Μητρ. Ναοῦ Κερκύρας, Θεολόγος συνταξ. καθ. Μ. Ε. Κέρκυρα
Πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Χριστοδούλου, Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Radoslav Jankovic, Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ράσκας καί Πριζρένης καί Κοσσόβου καί Μετοχίας
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βασιλειάδης, Κομοτηνή
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Σεμερτζίδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ἐπαρχίας Καστορίας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Θεσσαλονίκη
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ἀνδρεόπουλος, Ἱ. Μ. Φλωρίνης
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χρηστίδης, Ἱ. Μ. Ἀττικῆς
Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Ναλπαντίδης, Ἱ. Μ. Φλωρίνης
Πρωτοπρεσβύτερος Φώτιος Μπίθας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος, Great Yarmouth, England
Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Γιαννικουρής, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Βοθυνῶν καί Βλυχαδιῶν Καλύμνου.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Γκούμας, Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Καστέλλας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Θεοφάνης Ντότσεφ, Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἄλασσα, Λεμεσός, Κύπρος
Πρωτοπρεσβύτερος Μαυρουδῆς Γκούμας, Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου Καμινίων, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Σαλαμῖνος, Ἱ. Μητρ. Μεγάρων καί Σαλαμῖνος
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Παπανικολάου, Ἱ. Ν. Ἁγίου ᾽Ανδρονίκου Τσέρι-Κύπρος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Καλποῦζος, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Προῦζος, Περαία Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Κάνιας, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σιουρούνης, συντ. Λυκειάρχης - Ἐφημέριος Ἱ. Μ. Ἁγ. Μακρίνης Ἀναβάλου Ἀργολίδος
Πρωτοπρ. Νικόλαος Νασιώκας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Βόλου
Πρωτοπρ. Γεώργιος Λεονάρδος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀρχαίας Ἐπιδαύρου, Ἱ. Μ. Ἀργολίδος
Πρωτοπρ. Νικόλαος Χελιώτης, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, τέως Γυμνασιάρχης
Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Ἱερομνήμονος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἀντιμάχειας, Κῶς
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀθανασιάδης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Πενταλόφου, Ἱ. Μ. Σισανίου καί Σιατίστης
Πρωτοπρ. Κυριάκος Παναγιώτου, Προϊστάμενος Ξυλοτύμπου, Κύπρος
Πρωτοπρ. Μενέλαος Σαββίδης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Ν. Μηχανιώνας
Πρωτοπρ. Παῦλος Πόζογλου, Θεσσαλονίκη
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Πέτρος Ζώης, Κατερίνη
Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Λαζαρίδης, Ράχη Πιερίας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Λεβαντῆς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἀρεοπόλεως, Λακωνίας
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Χαλᾶς, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Θεοδώσης, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Κάτω Κηφισιᾶς
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Πρέκκας, Στούπα Λεύκτρου
Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Καβρουλάκης, Ἄνω Πατήσια, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κοτίδης, Νέος Μυλότοπος Γιαννιτσῶν
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σπύρου, Ἐφημ Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσῶνας Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Κλεάνθης Παντελῆς, Θεολόγος, Λάρνακα, Κύπρος
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βερβερίδης, Δάσκαλος, Σιδηρόκαστρο
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μεϊμάρης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Αὐστραλία
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Μαρίνος, Johannesburg, South Africa

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης, Ἐκπαιδευτικός, Κόνιτσα
Πρεσβ. Δημήτριος Σαρρῆς, Ἐφημέριος Ἱ. N. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σέσκλου Αἰσωνίας.
Πρεσβ. Εὐθύμιος Ἀντωνιάδης, Ἱ. Μητρ. Λαρίσης
Πρεσβ. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν.Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Πρεσβ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ἱ. Μητρ. Δημητριάδος
Πρεσβ. Πέτρος Χίρς, Πετροκέρασα Χαλκιδικῆς
Πρεσβ. Θεοφάνης Μανούρας, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγ. Ἀθανασίου Βελεστίνου Μαγνησίας
Πρεσβ. Πασχάλης Γκινούδης, Ἱ. Μητρ. Λαρίσης
Πρεσβ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Λαύριο, Ἱ. Μητρ. Μεσογαίας
Πρεσβ. Βασίλειος Κοκολάκης, Ἐφημέριος Ἱ. N. Τιμίου Σταυροῦ, Χολαργός
Πρεσβ. Πέτρος Πανταζῆς, Ἐφημέριος Ἱ. N. Μεταμορφώσεως Χαλανδρίου
Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Βάλβης, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Βερνίκος, Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Montgomery, Alabama
Πρεσβύτερος Νικόλαος Γαβαλλές, ῾Ι. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου
Πρεσβύτερος Ἡρακλῆς Δρίβας, Ἐφημ. Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Δημήτριος Καλαμπούνιας, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Δημήτριος Λάμπρου, κληρικός Ἱ. Μ. Πρεβέζης, Ἀνέζα-Ἄρτας
Πρεσβύτερος Βασίλειος Μουζελῆς, Ἐφημέριος παρεκκλησίου Ἁγίων Ἀναργύρων, νοσοκομείου Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Μπαλῆς, Ἐφημ. ῾Ι. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἡμεροβιγλίου, Θήρα
Πρεσβύτερος Χριστόφορος Χρόνης, ῾Ι. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Σωτήριος Μανωλόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ.Βασιλείου Βραχνέϊκα, Ἱ. Μ. Πατρῶν
Πρεσβύτερος Θεοχάρης Μέγκας, Ἱεροδιδάσκαλος, Ἐφημέριος Πολυστύλου Καβάλας
Πρεσβύτερος Daniel de Oliveira Pinheiro, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας στή Βραζιλία
Πρεσβύτερος Δημήτριος Συκόπουλος, Ἱ. Μ. Καστοριᾶς
Πρεσβύτερος Τριαντάφυλλος Ξηρός, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Μηχαήλ Σωτηρίου, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κουφονησίων, Λάρισα
Οἰκονόμος Δημήτριος Παπαγιάννης, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Φανουρίου Δραπετσώνας
Οἰκονόμος Ἰωάννης Ψαρράς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως
Οἰκονόμος Ἰωάννης Κυπριανοῦ, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου, Ἔγκωμη-Λευκωσία, Κύπρος
Ἱερεύς Μιλτιάδης Καραγιάννης, Κεφαλοχώρι Ἡμαθίας
Ἱερεύς Τριαντάφυλλος Ξηρός, Θεσσαλονίκη
Ἱερεύς Θεόδωρος Τυρίκος, Κάλυμνος
Πρεσβύτερος Βασίλειος Μέντης, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Καστέλλας, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Ἱερεύς Νικόλαος Πολυχρόνης, Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Καστέλλας Πειραιᾶς
Ἱερεύς Πασχάλης Μουτζίκης, Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου, Ἱ. Μ. Καστορίας
Ἱερεύς Ἀθανάσιος Σκοπιανός, Κανάλια Βόλου
Ἱερεύς Ἐμμανουήλ Λαλαΐτης, Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Ἱερεύς Εὐάγγελος Λαλαΐτης Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Ἱερεύς Εὐάγγελος Μαργαρίτης
Ἱερεύς Ἰωάννης, Ρισάνος Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Μάριος Ἰακώβου, Ἱ. Ν. Παναγίας Κιβινιλίου, Κύπρος
Ἱερεύς Παναγιώτης Καραγιάννης, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Λεωνίδας Ἀμοργιανός, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἀνθουπόλεως Ἱ. Μ. Περιστερίου
Πρεσβύτερος Νικόλαος Μαρκέτος, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης, Αὐστραλία
Πρεσβύτερος Ἐπιφάνιος Salama, Δράμα
Πρεσβύτερος Σταῦρος Νικούλης, Πτυχ. Θεολογίας Α.Π.Θ., Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Δημήτριος Ἀχθοφορίδης, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Δράμας
Ἱεροδιδάσκαλος Παναγιώτης Τζίμας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου
Ἱερέας Πέτρος Σιντορεάκ, Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικῆς
Πρεσβ. Κυπριανός Στάικου, Ταγαροχώρι Βεροίας
Ἱερεύς Μανώλης Νικόλαος, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Χρῆστος Ποστεκίδης, Καστοριά
Ἱερεύς Ἀθανάσιος Πίττας, Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἡσυχ. Μεταμορφώσεως Τσουκαλάδων Παραβόλας Αἰτωλοακαρνανίας
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Δρογγίτης, Ἐφημέριος Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Δημητρίου Πλάκας, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
Ἱερεύς Ἀνδρέας Σκουλίκας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Ριζουπόλεως
Πρωτοπρ. Γεώργιος Τριαντάφυλλος, Ἐφημέριος Λεύκων Πάρου
Πρεσβύτερος Θεοφάνης Κατσούκης, Πωγωνιανή
Πρεσβύτερος Φίλιππος Τσιδώνης, Βασιλικό
Πρεσβύτερος Χριστόδουλος Δεληγιάννης, Δελβινάκιον
Πρεσβύτερος Βασίλειος Νικολόπουλος, Δολιανά
Πρεσβύτερος Χρῆστος Ἀηδονόπουλος, Βούρμπιανη
Πρεσβύτερος Ἀπόστολος Νάκος, Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Τόλης, Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μόκας, Φούρκα Κονίτσης
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Ρωμανέλης, Μᾶζι Κονίτσης
Πρεσβύτερος Δημοσθένης Κέντρος, Κλιεδωνιά Κονίτσης
Πρεσβύτερος Νικόλαος Μούσιος, Καστανέα
Πρεσβύτερος Χρῆστος Σδοῦκος, Κεφαλοχώρι
Πρεσβύτερος Χρῆστος Κοσκινᾶς, Πύργος Κονίτσης
Πρεσβύτερος Δημήτριος Μπουζούλας, Ἐξοχή Κονίτσης
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Χατζής, Πυρσόγιαννη
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Ἀναστάσης, Καλλιθέα
Πρεσβύτερος Φώτιος Τσάμης, Δίστρατο
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαδημητρίου, Μόλιστα
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μήτσιος, Ἄνω Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Μηνᾶς Τζῆμος, Ἐλεύθερο
Πρεσβύτερος Εὐάγγελος Δόνος, Πηγή Κονίτσης
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Οἰκονόμου, Κάτω Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Νικόλαος Μέμος, Λαγκάδα
Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Ζαΐκης, Brahma Lodge SA, Australia
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Παλάσκας
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Λεβεντάκης, Κάλυμνος
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γιάτσιος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης, Σύδνεϋ Αὐστραλία
Πρεσβύτερος Ἰγνάτιος Ἀπορέλλης, Ἱ. Μητρόπολη Λέρου-Καλύμνου-Ἀστυπάλαιας
Πρεσβύτερος Χρῆστος Σεϊταρίδης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Εἰρήνης, Νέας Χράνης Πιερίας
Πρεσβύτερος Αἰμιλιανός Χικάρας, Ἁλμυρός
Πρεσβύτερος Ἀνάργυρος Πιπέρης, Δαύλεια
Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ἀντωνίου, Χαλκίδα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Πολυκαρπίδης, Ι.Ν.Αγ.Δημητρίου Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Δημήτριος Ζαρίφης, Ἁλμυρός
Πρεσβύτερος Εὐστράτιος Αἰκατερίνης, Ἁλμυρός
Πρεσβύτερος Θεόδωρος Παπαγιάννης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανῆς, Ἱερά Μητρόπολις
Ἀττικῆς, Ἴλιον Ἀττικῆς,
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Γιολδάσης, Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Ἰωάννου, Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Σταυροφόρος Οἰκονόμος π. Σπυρίδων Παλάσκας, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Πυθαρᾶς, Καβάλα
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ὑφαντής, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης, Ἀττική
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Δρεμέτσικας, Χώρα Γορτυνίας
Πρεσβύτερος Βασίλειος Γούλας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βοιωτίας|
Πρεσβύτερος Βασίλειος Χατζηπαυλίδης, Νέα Ἡράκλεια
Πρεσβύτερος Γρηγόριος Γκισδάκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Κυρᾶς Χρυσικοῦ, Κέρκυρα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Γιάνταης, Νέα Μουδανιά
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ἰατρόπουλος, Φάρσαλα
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους, Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Πετρόπουλος, Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Δημοσθένης Γκόγκος, Πετσάλι Ἰωαννίνων
Πρεσβύτερος Λάζαρος Σαββίδης, Αὐγή
Πρεσβύτερος Νικόλαος Παυλίδης, ᾽Ασκός
Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Ἰωαννίδης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, Καλαμάτα
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γεραμάνης, ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ ἉγΊου Ἰωάννου Καλυβίτου Βαθυ Αὐλίδος, Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λειβαδιάς
Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ρίζος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Γεράσιμος Χατζηθεοδώρου, Χαλκίδα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Πολυκαρπίδης, Ἐφημέριος, Ἱ .Ν. Ἁγ. Δημητρίου, Χαλκίδα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Καστανιᾶς, Ἅγιος Ἰωάννης Μονεμβασίας Λακωνίας
Πρεσβύτερος Δημήτριος Παπαγεωργίου, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Δημήτριος Πατσιαλός, Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Εὐθύμιος Μουζακίτης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου
Πρεσβύτερος Ἰωακείμ Παπουτσής, Θεολόγος, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαντωνίου, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Κυριάκος Χρηστάκης, Νιάτα, Λακωνίας
Πρεσβύτερος Στυλιανός Τσιγκούνης, Λιρά Λακωνίας
Πρεσβύτερος Φώτιος Τζούρας, Σέρρες
Πρεσβύτερος Ἄγγελος Μουρίκης, Αἴγιο
Πρεσβύτερος Ἠλίας Πατριαρχέας, Κέντρο Ἀβίας, Καλαμάτα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Διαμαντίδης, Σέρρες
Πρεσβύτερος Φώτιος Λεβέντης, Καστοριά
Πρεσβύτερος Βασίλειος Μπουρνέλης, Ἱ. Μ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Οἰκονόμος Ἀντώνιος Ἰωακείμ, ῾Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος, Κύπρος
Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Βλαχιώτης, Κυβέρι Ἀργολίδος
Πρεσβύτερος Γεώργιος Ἀσπρούδης, Καρδίτσα
Πρεσβύτερος Δῆμος Νικόλαος Μαυρομμάτι
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Χαμάλης, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ποζέλλι, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικῆς
Πρεσβύτερος Ματθαῖος Βουλκανέσκου, Βέροια
Πρεσβύτερος Εὐθύμιος Καψάλης, Βόλος
Πρεσβύτερος Ἀβραάμ Λωτίδης, Ἄμπελη Σερρῶν
Πρεσβύτερος Βασίλειος Βλάχος, Ἄμπελοι Σερρῶν
Πρεσβύτερος Βασίλειος Ὑψηλάντης, Καβάλα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Στεφάνου, Ἄμπελοι Σερρῶν
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ντινούδης, Καβάλα
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου Καμινίων, Πειραιᾶς
Πρεσβύτερος Βασίλειος Βότσης, Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀμαρουσίου, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Κουρέας, Ἡράκλεια Σερρῶν
Πρεσβύτερος Γεώργιος Λαφτσίδης
Πρεσβύτερος Γεώργιος Τζικούλης, Λάρισα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Φλουρῆς, Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνας Μελισσίων, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Μιλίκος, Μοναστηράκι
Πρεσβύτερος Δημήτριος Πλαστήρας, Ἐπανωμή Θεσσαλονίκης
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Βραμπάκης, Σιδηρόκαστρο
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Σκαρτούλης
Πρεσβύτερος Ἀλέξιος Καρυπίδης, Ἡράκλεια Σερρῶν
Πρεσβύτερος Νικηφόρος Χατζηγιαννάκος
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Λάμπρου, Λυκόβρυση Ἀττικῆς
Πρεσβύτερος Βασίλειος Ἀποστολόπουλος, Κηφισιά
Πρεσβύτερος Βασίλειος Διαμάντης, Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μήτσιος, Ἰωάννινα
Πρεσβύτερος Μιχαήλ Παπαθεμελῆς, Μεταμόρφωση Ἀττικῆς
Πρεσβύτερος Πέτρος Καλόνικος, Κιλκίς
Πρεσβύτερος Γεώργιος Παπαδόπουλος, Συνταξιοῦχος (Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Δασκαλόπουλος
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Μιχαλάκης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας Καρδίας Κοζάνης
Πρεσβύτερος Ἠλίας Παπαηλιάδης, Καστοριά
Πρεσβύτερος Ἠλίας Σίμου, Καστοριά
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Γκιόκας
Πρεσβύτερος Χρῆστος Κουτσιμπάνης, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Δημήτριος Κατσικώνας, Ὀρχομενός
Πρεσβύτερος Ἀπόστολος Μπλάνας, Λάρισα
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Καμαρινός, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βρεσθένων, Ἱ. Μητρ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Γεροστέργιος, Λάρισα
Πρεσβύτερος Λάμπρος Βασιλείου, Λάρισα
Πρεσβύτερος Ραφαήλ Ρούφας Πανορμίτης, Ψέριμος
Πρεσβύτερος Γεώργιος Θεοφάνης, Ξηροπήγαδο
Πρεσβύτερος Δημήτριος Νικολόπουλος, Ἁγία Εὐθυμία
Πρεσβύτερος Θεόδωρος Κεραμίδας, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Χριστόφορος Δαβράζος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Καινουρίου, Ἀγρίνιο
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Καζάνης, Περιστέρι, Ἀθήνα
Ἱερεύς Ἰωάννης Μπουτιστόπουλος, Ἀλεξάνδρεια Ἡμαθίας
Ἱερεύς Γ. Βουκυκλάρης
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Νικολακάκης, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Δημήτριος Πατεράκης, Ἱ. Μητρ. Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Παπαδάκης, Μελβούρνη, Αὐστραλία
Πρεσβύτερος Προκόπιος Ἀποστόλου, Καρδίτσα
Ἱερεύς Χρῆστος Φιφλῆς, Ἄνοιξη Ἀττικῆς
Ἱερεύς Ἄγγελος Καρανικολάου, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Θηβῶν
Ἱερεύς Βασίλειος Ζαλακώστας, Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικῆς
Ἱερεύς Ἰωάννης Ἀρβανίτης, Ἀθήνα
Ἱερεύς Σπυρίδων Ἀρβανίτης, Βούλα Ἀττικῆς
Ἱερεύς Ἀναστάσιος Τελεβάντος, Λευκωσία, Κύπρος
Ἱερεύς Ἀνδρέας Γιάγκου, Πάχινα, Κύπρος
Ἱερεύς Ἀνδρέας Θεράποντος, Λάρνακα, Κύπρος
Ἱερεύς Γεώργιος Ἰωάννου, Λάρνακα, Κύπρος
Ἱερεύς Εὐάγγελος Γιαλλουρίδης, Λεμεσός, Κύπρος
Ἱερεύς Κωνσταντίνος Μπουρτζῆς, Ἱερά Μητρόπολις Δημητριάδος
Οἰκονόμος Παντελεήμων Κροῦσκος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Κάλυμνος
Ἱερεύς Πρόδρομος Προδρόμου, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Τρύφων Γεωργίου, Ἱ. Ναός Τιμίου Σταυροῦ Π. Πολεμιδίων, Λεμεσός, Κύπρος
Ἱερεύς Δημήτριος Μπέλτσης, Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος, Πολίχνη Θεσσαλονίκης
Ἱερεύς Ἐμμανουήλ Εὐθυμιάδης, Μαυροράχη
Ἱερεύς Ἰωάννης Μυλωνᾶς, Βασιλούδι
Ἱερεύς Δημήτριος Ἀδάμ, Λῆμνος
Ἱερεύς Δημήτριος Ζαγούδης, Λῆμνος
Ἱερεύς Εὐάγγελος Ἀντωνόπουλος, Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου, Δῆμος Παλαμᾶ, Καρδίτσα
Ἱερεύς Ἰωάννης Κολώνης, Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας, Καρδίτσα

Ἱεροδ. Θεολόγος Κωστόπουλος, Ἱ. M. Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἱεροδιάκονος Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ἱερά Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας
Ἱεροδιάκονος Ἡρακλείδιος Κλεάνθους, Ἱερά Μητρόπολις Ταμασοῦ, Κύπρος
Ἱεροδ. Ἰώβ Κομούτσης, Ἱ. Καθεδρ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μάνης, Ἱ. Μ. Γυθείου καί Οἰτύλου
Ἱεροδ. Ἰωάννης, Ἱ. Μ. Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ, Ἱεροσόλυμα
Διάκονος Δημήτριος, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Ἱεροδ. Γεώργιος Σμεράϊδος, Ἱ. Μητρ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἱ. Μ. Πατρῶν
Ἱεροδιάκονος Νεκτάριος Χαλκίδης, Ἁλμυρός
Διάκονος Γεώργιος Θεοδωρίδης
Διάκονος Βασίλειος Μπογιατζής, Ἱερά Μητρόπολις Καστορίας
Ἱεροδιάκονος Γεώργιος Φλῶρος, Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Τραντέϊκα Ἀγρινίου
Ἱεροδιάκονος Σπυρίδων Καπελάκης, Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου, Τραντέϊκα Ἀγρινίου
Ἱεροδιάκονος Φίλιππος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Ἱεροδιάκονος Νικόλαος Βουρλάκος, Ἐφημ Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσῶνας Πειραιῶς
Ἱεροδιάκονος Κωνσταντῖνος Χριστοδούλου, Κύπρος
Ἱεροδιάκονος Φειδίας Ἐλπιδοφόρου, Ἱ. Ν. Παναγίας Εὐαγγελίστριας, Κ. Πολεμίδια, Λεμεσός, Κύπρος

Γέρων Κοσμᾶς Ἱεροδιάκονος, Ἱ. Καλύβη Ἁγ. Ἀθανασίου, Ἱ. Σκήτη Κουτλουμουσίου
Γέρων Θεόληπτος Μοναχός, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκ. Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Ἱλαρίων Μοναχός, πλησίον Ἀρσανᾶ Κωνσταμονίτου, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Δανιήλ Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἀκάκιος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Στέφανος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Παῦλος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀποστόλων, Σκήτη Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ὀνούφριος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἱ. M. Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἱ. M. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἰσαάκ Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Γενέσεως Θεοτόκου, Ἱ. Μ.Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Μωυσῆς, Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Σκήτη Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου
Γέρων Χερουβείμ, Μοναχός, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Χαλκιδική
Μοναχός Γεώργιος , Ἱ. Κελλίον Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἱ. M. Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Χριστοφόρος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀποστόλων, Σκήτη Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Μάξιμος , Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Δοσίθεος, Κάθισμα Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Σπυρίδων, Κελλίον Ἁγίου Νικολάου Ἱ. M. Κουτλουμουσίου
Μοναχός Δαμασκηνός Ἁγιορείτης, Ἱ. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. M. Καρακάλλου
Μοναχός Σάββας Λαυριώτης, Ἱ. M. Μεγ. Λαύρας Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Θεόφιλος Ἁγιορείτης, Ἱ. Κελλίον Σάμπρη Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Παΐσιος, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Ἀρχαγγέλων «Σαββαίων» Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Χερουβείμ, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Ἁγίου Ἰωάννη Κουκουζέλη, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Νικόδημος, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Νεκταρίου, Καψάλα Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Δοσίθεος, Ἱ. M. Μεταμορφώσεως τοῦΣωτῆρος, Σοχός Λαγκαδᾶ
Μοναχός Χαρίτων, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Νικόδημος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀβέρκιος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Πρόδρομος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀρσένιος, Ἱ. Καλύβη Ὁσιομ. Γερασίμου, Σκήτη Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἱ. M. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀρσένιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Δημήτριος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Διονύσιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Εὐστράτιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Ἰγνάτιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Λουκᾶς, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Μαρδάριος, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Μιχαήλ, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Νεκτάριος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης, Κελλίον Ὑπαπαντῆς - Καψάλα Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Παχώμιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Ραφαήλ, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Ἀρκάδιος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ἀρσένιος Κοτζιᾶς, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Μοναχός Γεώργιος, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἐφραίμ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱερο- σόλυμα
Μοναχός Ζωσιμᾶς Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ἰωαννίκιος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ἰωάσαφ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Καλλίνικος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Λάζαρος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Μερκούριος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Παΐσιος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ραφαήλ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Σάββας Μουσδίκας, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Μοναχός Σεραφείμ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Φιλόθεος Τζιμορόπουλος, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Μοναχός Χερουβίμ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Γεώργιος Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Γρηγόριος Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Συμεών, Ἱεροσόλυμα

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Νοέμ 2012, 22:41 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
Μοναχός Κύριλλος Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος Μοναχός Παντελεήμων Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Σεραφείμ Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἰωακείμ Μαυρίδης, ἐξαρτηματικός μοναχός Ἱ. Μ. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Ἀττικῆς - Κελλίον Ζωοδόχου Πηγῆς Αὐλίδος
Μοναχὸς Νικόλαος, Ἱ. Κελ. Ἁγ. Δημητρίου (Τρυγωνῆ), Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχὸς Παΐσιος Τάρλας, Ἱεροσόλυμα
Μοναχὸς Παντελεήμων Ἀνδρόνικος, Ἱεροσόλυμα
Μοναχὸς Συμεὼν Περοῦτσος, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Δαμιανός, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Μοναχός Ἰωάννης, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Μοναχός Συμεών, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Μοναχός Γρηγόριος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νικολάου, Καψάλα, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἀβραάμ, Ἱ. Κελλίον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Προβάτα), Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Βλάσιος Ἐρημίτης, Βίγλα - Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Λουκᾶς, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μουτσιάλης ΒεροίαςΜοναχός Πορφύριος, Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Μητροφάνης, Ἱ. Κελλίον Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἱ. Μ. Καρακάλλου
Μοναχός Γεράσιμος, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Θεοδόσιος Δανόπουλος, Ψαχνά
Μοναχός Γεώργιος, Βίγλα, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Βασίλειος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Πάντων Ἱ. Σκήτης Κουτλουμουσίου
Μοναχός Βενέδικτος Ἱ. Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου
Μοναχός Εὐδόκιμος Χουντρῆς, Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς
Μοναχός Εὐφρόσυνος, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυές
Μοναχός Ἰγνάτιος Ἰωασαφαῖος, Κελλίον Ὑπαπαντῆς Καρυές
Μοναχός Μάξιμος (Γαβριήλ), Ἱερά Σκήτη Ξενοφῶντος, Καλύβη Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Μεθόδιος, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυές
Μοναχός Μελέτιος, Ἱ. Καλύβη Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Παΐσιος (Κρητικός) Κελλίον Ἁγίου Χαραλάμπους, Καρυές
Μοναχός Στέφανος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου
Μοναχός Χρύσανθος, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυές
Μοναχός Ἱερώνυμος, Ἱ. Μ. Βαρσῶν, Ἱ. Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας
Μοναχός Ταξιάρχης, Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἀντώνιος Τσερπές, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Μακάριος, Ἱ. Μ. Ἁγίου Παντελεήμονος Μαυροσουβάλας, Κηπούπολη Ἀττικῆς
Μοναχός Μάξιμος Κατουνακιώτης, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Παΐσιος Καζαντζῆς, Ἱ. Κ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Σκήτη Κουτλουμουσίου
Μοναχός Μιχαήλ, Καλύβη Ἁγίων Πάντων, Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Μοναχός Παῦλος, Καλύβη Ἁγίου Σεραφείμ, Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Μοναχός Σεραφείμ, Καλύβη Ἁγίου Σεραφείμ, Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Μοναχός Ἀμφιλόχιος, πρώην Ἱεροσολυμίτης
Μοναχός Μάξιμος, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀθανάσιος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Μοναχός Ἄνθιμος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Μοναχός Νεκτάριος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Μοναχός Ἀθανάσιος Χρόνης, Κόρινθος
Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος Ράγγας, Κόνιτσα
Μοναχός Πρόδρομος-Βαρσανούφιος Βοϊβάντες, Καρδίτσα
Μοναχός Κλεόπας, Ἱερά Μονή Κύκκου, Κύπρος
Μοναχός Παντελεήμων Ἀνδρόνικος, Ἱεροσόλυμα

Moναχή Αγάθη Αντωνίου Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Εὐφημία Πασχάλογλου, Καθηγούμενη Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱ. M. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Μοναχὴ Σεραφείμα, Ἡγουμένη Ἱ. Μ. Σεϊδανάγιας, Ἱεροσόλυμα
Μοναχὴ Χαριτίνη, Ἡγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος καὶ Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Ἱεροσόλυμα
Μοναχή Μαρίνα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Ραφαήλ καί Ἁγίας Μαρίνης, Κύπρος μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Νεκταρία Κριτοῦ, Καθηγουμένη Ἱ. Γυν. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα» Θαψανῶν, μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Θεοφανώ, Καθηγουμένη Ἱεροῦ Μετοχίου Ἱ. Μ. Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους «Παναγίας Ὁδηγητρίας» Πορταριᾶς Βόλου καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί,
Μοναχή Θεοδούλη Καθηγουμένη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀγριά Βόλου
Μοναχή Μακρίνα Λιακάκου, Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Πάντων Σπετσῶν, καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
Μοναχή Θεολογία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα, Λεοντάριον Ἀρκαδίας καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί,
Μοναχή Ἰωάννα, Καθηγουμένη Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Νεκταρία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης, Κατερίνη
Μοναχή Θεοδοσία Γκότση, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
Μοναχή Ταξιαρχία Καλφοπούλου, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλειστῶν, Φυλή Ἀττικῆς καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
Μοναχή Παρασκευή Μπαρμπάκη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παραβόλας Τριχωνίδος, μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Συγκλητική Ζησίδου, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώ­ρινα
Μοναχή Ἐπίχαρις Πέτσινα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Σιδηρόκαστρο
Μοναχή Παϊσία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Εὐκαρπία Θεσσαλονίκης
Μοναχή Μαριάμ Κουρνιάτη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Μυρτιδιωτίσσης, Πάλιουρα Εὐβοίας
Μοναχή Εὐδοκίμη Ζαγάνα, Καθηγουμένη Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Θεοδοσία Ἀνδρικοπούλου, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Βογατσικό Καστοριᾶς
Μοναχή Σαλώμη Κοντραφούρη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Νυμφοδώρα Στράγκα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μαρκόπουλο Ὠρωποῦ

Μοναχή Χριστονύμφη, Ἱ. M. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Μοναχή Λαυρεντία, Ἱ. M. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Μοναχή Ἀγαθηνόη Ἀντωνίου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀγαθοδούλη Χονδροῦ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀγαθοκλήτη Ἀθανάτου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετε¬ώρων
Μοναχή Ἀλεξία Πέππα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Βησσαρία Λάσκου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Εὐφημία Διονυσοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θέκλα Μπάρκα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοδοσία Μπούμπα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοκτίστη Παΐλα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεολογία Παπαδάκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοπρώτη Τζίτζιρα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοτέκνη Μητσικώστα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοφανία Κυριαζοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἰουστίνα Δημητρίου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαγδαληνή Παπαδάμ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μακρίνα Παππᾶ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαριάμ Καλογιάννη, Ἱερό Προσκύνημα Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους
Μοναχή Μαρίνα Φαμίση, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαρκέλλα Γάκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νεκταρία Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νικοδήμη Σιαχούλη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ξένη Καραμίχου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Προδρόμη Καπέτη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Σάρρα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου Κόντσουλ, μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Σιλουανή Φίλλιπς, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Στεφανία Τέσια, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Συγκλητική Ρέκατα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Φεβρωνία Δάλλα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Φιλοθέη Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χαραλαμπία Μαστοράκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χριστονύμφη Μπαντέκα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χρυσοστόμη Πολύζου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μελάνη, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Χριστοδούλη, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Ἄννα Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Δομοκοῦ Φθιώτιδος
Μοναχὴ Κασσιανὴ Μπαλτεμσίζη, Ἱεροσόλυμα
Μοναχή Εἰρηναία, Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Χανιά
Μοναχή Ἀρσενία Τεντζεράκη, ῾Ι. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἐλισάβετ Δαπέργολα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νεκταρία Λαδᾶ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Παρασκευή Δημητροκάλλη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Χριστονύμφη Σιριβισοῦ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαριάμ Κετίκογλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Χρυσῆ Τζίκα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μακρίνα Τσαπράζογλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Κεχαριτωμένη Παπασωτηρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ταξιαρχία Τσακμακίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Συνεσία Ζαχαρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Παϊσία Πραβήτα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἰωάννα Χωριατάκη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Χρυσοστόμη Γκουτζιάρη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Θέκλα Μαρδᾶ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Θεοδώρα Τσαπράζογλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Παρασκευή Βιτλή, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἠλιανή Μακρή, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαρκέλλα Κριτσιούδη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Θεολογία Βουνίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Συγκλητική Κενανίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἁγνή Κωσταρέλη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μακαρία Οἰκονόμου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἀρσενία Κοσματοπούλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Γρηγορία Οἰκονόμου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαγδαληνή Μαλλίνη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Κασσιανή Μαλλίνη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Προδρόμη Νικολάου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νικοδήμη Σωτηρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φωτεινή Οἰκονόμου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νεκταρία Τσανάκα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Εὐφημία Παπασωτηρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φεβρωνία Μανούση, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φιλοθέη Παπασάββα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἀκυλίνα Βογιατζῆ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Σάρρα Ὀροϊλίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φωτεινή Χατζηνικολάου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἄννα Καπελίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μεγαλόχαρη Μανούση, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Δέσποινα Κριβέντση, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νυμφοδώρα, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Χανιά
Μοναχή Εἰρηναία, Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Κορακιές, Χανιά Κρήτης
Μοναχή Ὀλυμπιάδα, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Ἀμβροσία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Ἀναστασία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Εἰρήνη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Μαριάμ, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Μεθοδία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Νικοδήμη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Προδρόμη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Ραφαηλία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Σιλουανή, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Χρυσοστόμη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Ἰωάννα Μακρυρραχίτισσα, Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης, Κατερίνη
Μοναχή Μαρία Μακρυρραχίτισσα, Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης, Πιερίας
Μοναχή Μαγδαληνή Χατζηδημητρίου, Κόρινθος
Μοναχή Μαριάμ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Μαρκία, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Σοφία Μπελέση, Κόρινθος
Μοναχή Φιλοθέη Λεωνίδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Φιλοθέη Παπαντωνίου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Χρυσοστόμη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Ἀλεξία Κοζομπόλη, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Ἀνθοῦσα Τριανταφυλλοπούλου, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Γρηγορία Ἀναστασοπούλου, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Εὐπραξία Φιλανδριανοῦ, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Θεοδοσία Ρεντέπη, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Θεοφυλάκτη Πέτρουλα, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Κυπριανή Πανταζῆ, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Τατιανή Ξυδία, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Φιλοθέη Γαλακούτη, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Πορφυρία Βασιλούδη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Χαριτίνη Κορκιδάκι, Πύλη Βοιωτίας
Μοναχή Χαριτίνη Σέμψη, Πύλη Βοιωτίας
Οἰκονομοπούλου, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Ἀγγέλα, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Ἀκυλίνα Μπίμπη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Ἀνθοῦσα Καββαδία, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπαναγιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Ἀρσενία Σαρηκεχαγιᾶ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Αὐγουστίνη Καμίλη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Βασιλεία Γρηγοριάδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Βερονίκη Παπαρίζου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Εἰρήνη, Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Εὐγενία Παναγοπούλου, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπανα­γιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Εὐπραξία Γεωργιάδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Εὐφροσύνη Λιόντη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Ἱεροθέη Γεωργιάδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μακρίνα Λαμπριανίδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μάρθα Τόκα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μαριάμ Καραγιαννίδου, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπανα­γιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Μαριάμ Κόγκα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Καρλόβασι, Σάμος
Μοναχή Μαριάμ Πραβήτα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μαριάμ Σεραφείμ, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπαναγιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Μελάνη Βέττα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Νεκταρία Διασυνοῦ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Νυμφοδώρα, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Προδρόμη, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Ταβιθᾶ Μυρωνίδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Φιλοθέη Νιτσάγια, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Χριστοφόρα, Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς,
Μοναχή Χριστοφόρα, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Ἐλισάβετ Βουλγαρίδη, Ἀμπελόκηποι, Ἀθήνα
Μοναχή Εὐδοκίμη
Μοναχή Ἀγαθαγγέλη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ἀλεξία, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ἐλέσα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Μαγδαληνή, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Μακρίνα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακω-νίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Μαρκέλλα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Νεκταρία, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ξένη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Φιλοθέη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακω-νίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ἄννα Ἀνδρεάδου, Μέγαρα
Μοναχή Ἐφραιμία Καραχάλιου, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Θεοδοσία Μαθιουδάκη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Θεοκτίστη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Μακαρία Ταβουλαρέα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Νεκταρία, Σχοινιᾶς
Μοναχή Νεκταρία Τσότρα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Χαριτίνη Κορκιδάκι, Πύλη Βοιωτίας
Μοναχή Χαριτίνη Σέμψη, Πύλη Βοιωτίας
Μοναχή Εὐλαμπία Λιόλιου, Ἱ. Μ. Μυρτιδιωτίσσης, Πάλιουρα Εὐβοίας
Μοναχή Ξένη Σαρρή, Ἱ. Μ. Μυρτιδιωτίσσης, Πάλιουρα Εὐβοίας
Μοναχή Μιχαηλία, Μυτιλήνη
Μοναχή Ἀγαθοκλία Δεμερτζῆ, Ἀθήνα
Μοναχή Βασιλική Κουγιουμτζῆ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Γερβασία Τσέτσου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Εὐφροσύνη Σταυριανοῦ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Ἐφραιμία Γρηγοράτου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Θεοδοσία Λέκκα, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Θεοδώρα Παρρῆ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Θεοκτίστη Ἀγγελοπούλου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Ἰωσηφία Μπλάνη, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Κασσιανή Καραγκιαούρη, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Μαγδαληνή Κατσαβριά, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Μαριάμ Γιαννοπούλου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Μαρίνα Γεωργίτσα, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Νεκταρία Θεοδωρακοπούλου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Πορφυρία Καυκιᾶ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Στεφανία Βρυώνη, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Ἀγάπη Ρήγα, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Ἀκακία Γκιώνη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Βενεδίκτη Μπρόλια, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Βερονίκη Ἀλεβίζου, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Ἰσιδώρα Δούκα, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Καλλιόπη Μώρου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Μαγδαληνή Μαγκλῆ, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Μαριάμ Κυριάκου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Μαρίνα Παπαμιχελάκη, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Νεκταρία Ψευτοπούλου, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Ὑπομονή Παπαδημητρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Φιλοθέη Σάββα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Ἁγνή, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Εὐπραξία, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Νεκταρία, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Χριστοδούλη Ζήρα, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Κασσιανή Μπαλτεμσίζη, Ἱεροσόλυμα

Δόκιμος Μοναχός Ἀθανάσιος, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Δόκιμη Μοναχή Σοφία Παρχαρίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Δόκιμη Μοναχή Σταυρούλα Κωσταρέλη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Δόκιμη Μοναχή Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Ἑλένη Κοτζαφίλιου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Ἑλένη Κουρούπα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Μαρίνα Ἀργυροπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Ἀρετή Κυριακάκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Χριστίνα Ἰωάννου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Γεωργία Δῆμα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς

Arhimandrit Iustin Pârvu, Stareţul Mănăstirii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Petru Vodă, ROMÂNIA
Abbot Kosmas Vasilopoulos, Abbot of the Orthodox Monastery of the Archangel Michael, Sydney, Australia, Rocor
Archimandrite Michael, Abbot of the Holy Royal Martyrs of Russia Skete, Kissimmee, FL, USA
Archimandrite Luke, Abbot of Holy Trinity Monastery, New York, USA
Archimandrite Pachomius, St. Sabbas the Sanctified Monastery USA

Archimandrite Philemon Castro, Los Banos, Laguna, Philippines
Aрхимандрит Bениjaмин Mићић ca братијом, Mанастир Πреображење, Oвчар Бања, Србија
Archimandrite Flor, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Archimandrite Iov, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Ieroschimonah Prodromos, Staret la manastirea “Sfantul Gheorghe”

Protosinghel Antim Gadioi, Manastirea Bistrita, Piatra Neamt, Romania
Protosingel Miron Kosac, nastojateli manastira Sveti Jovan Krstitelj u Velikoj Hoci, eparhija raskoprizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Protosinghel Ieronim Cozma, M-rea Sf. Teodora de la Sihla, Pascani, Romania
Protosinghel Teodosie Paraschiv, Schitul Cerebuc, Judetul Neamt, Romania
Protosinghel Dionisie Axinte, Manastirea Chiroiu, Slobozia, Romania

Hieromonk Veniamin Ilie, Braila, Romania
Ieromonahul Petru Pruteanu, Lector la Academia de Teologie Ortodoxa din Moldova (Kisinev)
Ieromonah Ioan Buliga, Manastirea Jacul Romanesc
Ieromonah Leontios, Slobozia, Romania
Hieromonk Mark, Economos
Hieromonk Nicolas (Vera) Parish Priest of the Parish of Saint Andrew and Saint Nicolas SerbianPatriarchate,
Jeromonah Naum Mirkovic, Proiguman Manastira Crna Reka Serbija
Hieromonk Nicolás (Vera), Parish Priest of the Parish of Saint Andrew and Saint Nicolás, Alicante (Spain), Serbian Patriarchate
Jeromonah Irinej Ristic, iguman manastira Bogorodia Brainska, eparhija rasko prizrenska i kosovsko-metohijska
Jeromonach Varnava Dimitrijevic, manastir Crna Reka, eparhija rasko prizrenskai kosovsko-metohijska
Hieromonk Irinej, monastery Crna Reka, Serbia
Hieromonk Cyprian, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Hieromonk Roman, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Hieromonk Theophylact, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Hieromonk Zosimas Cernat, Romania
Ieromonah Arsenie Manastirea Lapusna jud. Mures România
Ieromonah Teofan, Sf. Manastire Nera, Romania
Hieromonk Nectarios, Holy Royal Martyrs of Russia Skete, Kissimmee, Florida, USA
Ieromonah Teofan cu obstea, Sfanta Manastire Nera, Caras Severin, Romania
иеросхимонах Евфимий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Иеромонах Авель, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
иеромонах Агафон, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Гавриил, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Захария, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Николай, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Пантелеимон, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Тихон, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Филарет, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеросхимонаха Рафаила, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Монахиня Николая, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Монахиня Селафеила, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Монахиня Тавифа, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе Николай
послушник Аиатолий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Валентин, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Валерий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Василий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Василий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Горгий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Иоани, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Сергий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Тимофей, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушница Лия, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушница Любовь, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
схимонах Виссарион, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
схимонах Пимен, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Схимонахиня Макарина, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Jerom. Atanasie Floroiu, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Damaschin Rāus, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Daniel Mare, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Julian Lazār, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Marcu Petcu, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Pahomie Balmoș, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Sava Timiș, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerom. Serapion Maisā, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos

P. Protopresbitero Jorge (Georgios) Faraj, Sacerdote Ortodoxo del patriarcado de Antioquia en Honduras, Centro America
Protopresbyter Roman Cheb, Russia Siberia, sity Prokopyevsk, Paris Priest, Sacred Temple of Saint Nicholas
Archpriest Daniel Degyansky, Saint John Chrysostom Eastern Orthodox Church, New York City, U.S.A
Protopriest John Townsend, St. Mary of Egypt Orthodox Church, Russian Orthodox Church Abroad, Georgia
Archpriest James Parsells Ss. Peter&Paul Church, Manville, NJ USA
Protopriest Anthony Nelson, St. Benedict Russian Orthodox Church, Oklahoma City, USA
Archpriest Dragan Saracevic, Australia

Presbyter Sasha Petrovich, parish priest os St. Nicholas Serbian Orthodox Church, Omaha, Nebraska, USA
Priest Koniukhov Dimitry
Pr. Paroh Mihai Solomon, Parohia Sf. Ilie, Girona, Spania
Presbyter Nectari (Galdon), Presbyter of the Parish of Saint Nectari d' Eguina Navata (Spain), Serbian Patriarchate
Priest Peter Jackson, Sts. Theodore Orthodox Church (Russian Orthodox Church Outside Russia), Williamsville (Buffalo), New York
Pr. Constantin Diboș, Preot la Satul Iecea Mică, Comuna Cărpinis, Jude ul Timiș, România
Pr. Paroh Ilie Catalin Gabriel, Parohia Sf. Ier. Spiridon, Suceveni, Galati, Romania
Priest Berislav Savic, Church of St. Georgius Great Martir, Diocese of Timok, Serbian Ortodoh Church
Father Toderita Rusu with his family, Priest at the Assension of the Lord parish, Bucharest, Romania
Preot Alin George Toma, Satu Mare, România
Preot Bors Claudiu, Bistrita, România
Rev. Dr. Dumitru Macaila, Cathedral church of Constanta, Inspector at the Archdiocese of Tomis, Patriarchate of Romania, Constanta-Romania
Preot Mihai Visoiu, Sfanta Episcopie a Giurgiului, la parohia Daia, România
Preot Petru Ignat, paroh al Bisericii Sfantul Spiridon, Vercelli, Italia
Preot Drd. Nicolae Paicu, Suceava, Romania
Preot Gherasim Fratila
Preot Petru Ignat, paroh al Bisericii Sfantul Spiridon, Vercelli, Italia
Presbyter Jan Baudis, parish priest, church st. Vaclav and Ludmila, Jihlava, Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia
Preot Cantror Mihai, Episcopia Salajului, România
Pr. Dr. Paicu Nicolae, Suceava, România
Preot Roman Calinic, Catalin, Pascani, Romania
Preot Sebastian Ardelean, Timisoara-Mehala
Protoiereu Andrei Popa, parohul biserici, Sf. M. Mc. Gheorghe satul Camencea, raion Orhei Republica Moldova
Preot Ioan Andoni, Parohia Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Comlosu Mic, Jud Timis, Romania
Preot Parot Mihai Solomon
Priest Boidar Glavev, St. Archangel Michael Church, Village of Goritsa, Bulgaria
Presbyter Maximos McIntyre, Russian Orthodox Church Outside of Russia Massachusetts, USA

Protodeacon Victor Lohmatov, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Protodeacon Basil Alexandrovich Yakimov, Russian Orthodox Church
Ηierodeacon Damjan, monastery Sopocani, Serbia
Diacono Ignacio Miranda, Catedral Ortodoxa Antioquena de San Pedro Sula, Honduras, Centro America
Deacon Jonah Campbell, Rocor, Asheville, NC
Deacon Stephen Webb, Rocor, Saint Petersburg, FL, U.S.A
Deacon Nektarios Joannou, Greek Orthodox Archdiocese of Australia
Diacon Laurentiu Iacob, Slujitor al catedralei Sfantul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebes, Romania
иеродиакон Игнатий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Ierod. Iustin Craiu Manastirea Sihastria, Neamt, Romania
Jerod. Jail Jechimovici
Jerod. Jail Jechimovici, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerod. Macarie Tānase, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Jerod. Matei Andriucā, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte AthosΜonahul Anania -Burlui Arcadie- Cutlumusili, Sf. Munte Athos
Monk Gabriel, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Monahul Irimia, Manastirea Petru Voda, Neamt, Romania
Monahul Teodot, Manastirea Petru Voda, Neamt, Romania
Rassaphore Monk Laurence, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Rassaphore Monk Leonid, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Rassaphore Monk Sergey, Holy Trinity Monastery, New York, USA
monah Hariton Vlajic, manastir Plocnik, eparhija rasko prizrenska i kosovskometohijska
Monah Justin Hurjui, Manastirea "Cergau Mic", România
Mонах Aввакум, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Mонах Aмвросий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Герман, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Григорий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Давид, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Макарий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Mонах Паисий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Mонах Памво, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство Алексий
Monah Kliment, Manastir Crna Reka
Monah Emilian Ciobotaru, Sf. M. Athos
Monoh Acechie Corogeznu
Monah Flavian Pandelea, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Maxim Bunzac, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Nicolae Bādescu, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Nifon Jomandei, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Serafim Vāduva, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Tarasie Cașeru, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Varsanufie Marariu, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Zenovie Grumeza, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
Monah Averkie Capre, Holy Monastery of the Holy Archangels, Petru Voda, Romania

Rasof. Emilian Ciobotaru, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos

Mother Elizabeth, Community of St. Elizabeth, New York, USA
Igumanija Efrosinija Jeremic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Igumanija Agnija, Manastir Sudikova, Berane, Crna Gora

Profesor Monahia Ecaterina Camarut, Manastirea Varatec, Romania
Monahia Eufimia, Mănăstirea Sfinţii Arhangheli, Slobozia, România
Monahinja Agapija Curlic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Monahinja Darija Parijez, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohujska, Srbija
Monahinja Evdokija Arsovic
Monahinja Evgenija Cikiriz, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Monahinja Irina Petrovic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohujska, Srbija
Monahinja Jovana Jelic
Monahinja Magdalina Vujicic
Monahinja Pelagija Stanic
Monahinja Sara Rosic
Monahinja Serafima, Monastery Gracanica, Kosovo-Serbia
Monahinja Varvara Stankic
Monahinja Jovana Jeremic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska, Srbija
Monahinja Justina Gojic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska, Srbija
Monahinja Paraskeva Pavlovic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska, Srbija
Nun Barbara, Community of St. Elizabeth, New York, USA
Nun Theodora, Community of St. Elizabeth, New York, USA
Monahia Maria Magdalena Mindru, Romania
Monahia Maria Tudurache, Romania
Monahia Onofria Puscasu, Romania
Monahia Partenia Baca, Romania
Monahia Ecaterina, Jerusalem
Nun Varvara Ivanova, Monastery St. Peter and Paul, Sofia, Bulgaria
Monahia Rafaela Georgescu, Manastirea Chiroiu, Slobozia, Romania

Rasofora Elefteria Barbu, Romania
Rasofora Emanuela Guraliuc, Romania
Rasofora Sebastiana Guraliuc, Romania
Rasofora Nifona Nuta, Craiova, Romania

iskusenica Ljudmila Dajovic
iskusenica Mitra Andrejevic

fratele Daniel Hrituc, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos
fratele Marius-Alin Adet, Schitul Romānesc Prodromu Sf. Munte Athos

Subdeacon Jorge Luiz Slobodaniuk, Ukrainian Orthodox church in Brazil (Ecumenical Patriarchate of Constantinople)
Hypodiakonos Vladimir Stepanek, theologian and philologist, Kostomlaty nad Labem, Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia
Subdeacon Chris Geramoutsos, St. Nicholas Cathedral, Montreal, Canada

...........

Η λίστα υπογραφών που εμφανίζεται παραπάνω συμπεριλαμβάνει ονόματα κληρικών και μοναχών μόνο. Για να δείτε την πλήρη λίστα πατήστε εδώ.


Τελευταία ενημέρωση (5/5/2012)
http://www.impantokratoros.gr/ABF82395.el.aspx

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 3 δημοσιεύσεις ] 

Παραπλήσια θέματα
Κατά της "διαίρεσης" ορθοδόξων ο Πάπας
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός - Πανθρησκεία
Συγγραφέας: Λέων
Απαντησεις: 1
Η νέα άθλια επίθεση του Οικουμενισμού (Έργα και ημέρες των π
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός - Πανθρησκεία
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 1
Κατά Ελλάδας Και Κατά Θρησκείας Ο Δημητράς.
Δ. Συζήτηση: Ο εντός των πυλών ανθελληνισμός
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 7
Επιστολή του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιεραρχία, για την αίρεση του Οικουμενισμού
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός - Πανθρησκεία
Συγγραφέας: Φιλούμενος
Απαντησεις: 4


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr