Ημερομηνία : 24 Απρ 2019, 09:09


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 3 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Ἀπὸ ὄλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή;
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Ιουν 2010, 22:02 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ἀπὸ ὄλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή;


(Περικλῆς, Θεσσαλονίκη)Ἀπάντηση: Ψυχή εἶναι ἡ ζωτική δύναμη παντός ἐμβίου ὄντος. Θά λέγαμε πώς ἡ ψυχή εἶναι διάχυτη στό σύμπαν· τό σύμπαν τυγχάνει ἐμψυχωμένο καί τά κινούμενα πάντα εἶναι ψυχή, παρά σάρκα. Εἶναι Ἀριστοτελικό τό ἀξιωμα ὅτι ψυχικῆς οὐσιώσεως μετέχουν ὅλα τά ὄντα: τά φυτά (φυτική ψυχή), τά ζῶα (ζωική), οἱ ἄνθρωποι (ἄνθρωπική). Τό ὅτι τά ζῶα ἔχουν ψυχή, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τό ἔνστικτο καί τήν αἴσθηση ἐλευθερίας, πού αὐτά φέρουν, ἀναφέρεται στήν πρό Χριστοῦ φιλολογία τῶν προγόνων μας. Οἱ δύο κάπροι, πού εἰκονίζονται νεκροί στήν ἀσπίδα τοῦ Ἡρακλέους, ἔδειχναν πώς τούς ἔφυγε ἡ ψυχή: «κάπροι δοιοί, ἀπουράμενοι ψυχάς» (Ἡσιόδου, Ἀσπίς Ἡρακλέους, 172-173. Βλ. καί Ξενοφῶντος, Ἱππαρχικός, 11,1. – Ἰσοκράτους 17Β κ.ἄ.). Ἀσφαλῶς ἡ ψυχή τοῦ ζώου, καλούμενη «κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς» (Γεν. θ΄ 4 / Λευ. κδ΄ 18. βλ. καί Παρ. ιβ΄10), εἶναι διαφορετικῆς δομῆς. Ἡ ψυχή τοῦ ζώου εἶναι ἁπλῆ, στερούμενη ἀνθρωπικῶν συνθέτων στοιχείων, βεβαίως καί τῆς δυνατότητος νά ὑψωθῆ σέ πνεῦμα.

Ἐπαναλαμβάνουμε πώς στήν Παλαιά Διαθήκη ὁρατό σημεῖο τῆς παρουσίας καί ἐνεργείας τῆς ψυχῆς εἶναι τό αἷμα: «Πρόσεχε ἰσχυρῶς τοῦ μή φαγεῖν αἷμα, ὅτι τὸ αἷμα αὐτοῦ ψυχή [ἐστι]· οὐ βρωθήσεται ψυχή μετά τῶν κρεῶν» (Δευτ. ιβ΄ 23-24. Βλ. ἐπίσης Γεν. α΄ 20, 21, 24, 30). Ἐξάγεται ἀναμφισβήτητα πώς σύμπας ὁ ἔμβιος καί ζωντανός κόσμος εἶναι ἔμψυχος: «πάσῃ ψυχῇ ζώσῃ ἀπὸ ὀρνέων καί ἀπό κτηνῶν, καί πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς…» (Γεν. θ΄ 10), ἀσφαλῶς καί τῆς θαλάσσης: «καί ἀπέθανε τό τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τά ἔχοντα ψυχάς» (Ἀπ. η΄ 9). Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται πώς ἡ ψυχή τῶν ζώων εἶναι θνητή καί ἀμέτοχος τῶν πολυποικίλων ἐνεργημάτων τῆς ἀνθρωπικῆς ψυχῆς.

Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή, ἡ ψυχή τοῦ ἡμετέρου φυράματος, εἶναι, ἀντίθετα μέ αὐτήν τοῦ ζώου, κόσμος ὁλόκληρος, τό σύμπαν ἐν σμικρότητι. Ἡ ψυχή εἶναι ἡ κυρίαρχος καί δεσπόζουσα ἐπί τῆς σαρκός. Δέν εἰπώθηκε ἀσυλλόγιστα ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄχι σῶμα, ἀλλά ψυχή: «ψυχή ἐστιν ἄνθρωπος» (Πλάτωνος, Ἀλκιβιάδης Β΄). Τοῦτο μᾶς εἰσάγει στό συλλογισμό, ὅτι εἶναι κτητικός καί κυρίαρχος ὁ λόγος τῆς ψυχῆς γιά τό σῶμα στό ὁποῖο ἐγκατοικεῖ, ὅταν λέγει: «τό σῶμα μου»· ἐνῶ ὅταν τό σῶμα λέγει: «ἡ ψυχή μου», τοῦτο ἀποφθέγγεται διά τῆς ψυχῆς, τῆς συνειδήσεως, ἐν προκειμένῳ. Ὥστε ἡ ψυχή οὐσιώνει καί ὑποστασιώνει τή σάρκα: «καί ἐνεφύσησεν (ὁ Θεός) εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ (τοῦ Πρωτοπλάστου) πνοήν ζωῆς, καί ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν» (Γεν. β΄ 7). Κατόπιν τούτων κατανοοῦμε εὐχερῶς τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας, ὅτι «ἡ σάρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. Τό πνεῦμα ἐστί τὸ ζωοποιοῦν» (Ἰω. στ’ 63).

Ἀλλά τί εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου; Εἶναι αὐτή ἡ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό τό πρόσωπό του. Ἡ ψυχή εἶναιἡ πηγή προελεύσεως τῶν αἰσθημάτων καί τῶν συναισθημάτων· ἡ ἕδρα τοῦ παριστάναι, τοῦ νοεῖν, τοῦ βούλεσθαι, τοῦ θεωρεῖν, τοῦ συναισθάνεσθαι… (βλ. Ἀριστοτέλους, Περί ψυχῆς, 2, 1, 5 / Μετά τά Φυσικά, 7, 3, 1). Ἡ ψυχή, ὡς ἡγεμονεύουσα δύναμη τῶν κινημάτων, τῶν ἐνεργημάτων καί τῶν ἐπιθυμιῶν (ἀπό τίς πλέον ζωώδεις, ὡς τίς ὑψηλῶς οὐρανοπολίτευτες καί θεολογονοῦσες), δρᾶ ὡς προστατευτική ποιμενίδα ἐπί πάντων: «Πάντων τῶν ἐν ἡμῖν τῆς ψυχῆς κινημάτων προβάτων δίκην τῷ βουλήματι τοῦ ἐπιστατοῦντος λόγου ποιμαινομένων» (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσης, Εἰς τόν βίον Μωυσέως 38, Β.Ε.Π. 65α, σ. 115).

Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσώματη. Τοῦτο ἀποτελεῖ πίστη καί παράδοση διαιωνίου ἱμαντώσεως. Ὁ Ὀδυσσεύς συνομιλεῖ μέ τήν ψυχή τῆς πεθαμένης μητέρας του καί, θέλοντας νά τήν περιπτυχθῆ, ὁρμᾶ τρεῖς φορές πρός αὐτήν, ἀλλ’ ἐκείνη διαφεύγει ἀνάμεσα ἀπό τά δάκτυλά του:

«τρίς μέν ἐφορμήθη, ἑλέειν τέ με θυμός ἀνώγει, τρίς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἤ καί ὀνείρῳ ἔπτατο….»


(Ὁμήρου λ 206-208)Εἶναι μέν ἡ ψυχή ἀσώματη (: «ψυχή τοίνυν ἐστιν οὐσία ζῶσα ἁπλῆ, ἀσώματος, σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς, κατ’ οἰκείαν φύσιν ἀόρατος…»), ὅμως σέ σύγκριση μέ τά κτιστά ὄντα: «ἀσωμάτου δέ φημι συγκρινομένης πρός τήν τῆς ὕλης παχύτητα· μόνον γάρ ὄντως τό θεῖον ἄυλον τε καί ἀσώματον» (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως Β΄12).

Κατακλείουμε μέ τό ἀμετακίνητο δόγμα, ὅτι ἐνῶ τοῦ κτήνους ἡ ψυχή εἶναι θνητή, ὅμως τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατη. Αὐτό βεβαιώνει ἡ θεοπαράδοτος Διδασκαλία (βλ. Πρ. ζ΄ 59 / Α΄ Κορ. ιε΄ 19 / Φιλ. α΄ 21 / Β΄ Πέτρ. α΄ 15). http://dorotheosmonahos.blogspot.com

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ἀπὸ ὄλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή;
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 13 Ιουν 2010, 18:02 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12064
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
:good Πολυ ενδιαφέρον άρθρο Ευαγγελία.

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ἀπὸ ὄλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή;
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Ιουν 2010, 18:35 
Αντινεοταξίτης
Αντινεοταξίτης
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Ιουν 2009, 15:25
Δημοσ.: 603
Thanks:
Thanked:
time στο post
:hmmm


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 3 δημοσιεύσεις ] 

Παραπλήσια θέματα
Πειραική εκκλησία :To ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας
Δ. Συζήτηση: Γενικά θέματα
Συγγραφέας: grecko
Απαντησεις: 7
H νέα μεταπολίτευση μπορεί να πυροδοτηθεί μόνο από τις επιχειρηματικές δυνάμεις.Πως αντεδρασαν οι βουλευτες.
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 2
Το νέο νομοσχέδιο που ξεπλένει μόνο του το μαύρο χρήμα
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0
Και μόνο η συνωνυμία με τον Μαντέλη αρκούσε για να κάνεις μπίζνες με την Ζήμενς
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 0
Υλικό που ξανακολλάει μόνο του
Δ. Συζήτηση: Επιστήμες
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr