Ημερομηνία : 19 Ιαν 2020, 10:56


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Πώς ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανακαλύπτει την αλήθεια της Αγίας Γραφής!
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Οκτ 2010, 19:07 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα Το παρακάτω κείμενο ήρθε από μοναχό του αγίου όρους και είναι πληρέστερο.


"Φυσικά, οι Χριστιανοί είναι πολλοί ενθουσιασμένοι με την ιστορία, αλλά άλλοι λένε, "Είναι πράγματι αλήθεια;" Such a question may sound like lack of faith to some, but without rejecting the biblical accounts, an attempt to investigate this story is just obedience to the apostle's commands "Prove all things; hold fast to that which is good" (1 Thess 5:21) and "Whatsoever things are true ... think on these things" (Php 4?9). Αυτό το ερώτημα μπορεί να ακούγεται σαν έλλειψη πίστης σε κάποιους, αλλά δεν απορρίπτει την βιβλικές αφηγήσεις, μια προσπάθεια να διερευνήσει αυτή την ιστορία είναι ακριβώς η υπακοή στο Αποστόλου εντολές του "Αποδείξτε όλα τα πράγματα? Κρατήστε πατημένο το γρήγορο από αυτό που είναι καλό» (1 Θεσ 5: 21) και "Όσα πράγματα είναι αληθινά ... σκέφτονται για αυτά τα πράγματα" (PHP 4; 9). So let us ask, "Is the story true?" Επομένως, ας ρωτήσει, "είναι η ιστορία αληθινή;"
William Willoughby, the religion editor of the Washington, DC Evening Star and an evangelical who is seeking to have creation taught in the public schools, wrote an article on the NASA computer story in his "Washington Perspective" column of August 8, 1970. William Willoughby, ο συντάκτης θρησκεία της Washington, DC Evening Star και τον ευαγγελικό ο οποίος ζητεί την δημιουργία διδάσκεται στα δημόσια σχολεία, έγραψε ένα άρθρο για την ιστορία υπολογιστή της NASA στον "του" Ουάσινγκτον προοπτικές στήλη της 8 Αυγούστου του 1970. He had contacted NASA's Goddard Space Flight Center at Greenbelt, MD and was told that no one there knew of any such event having occurred. Είχε επαφή με το Goddard της NASA Space Flight Center στο Greenbelt, MD και μου είπαν ότι κανείς δεν ήξερε εκεί οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος που συνέβη. So many people have written NASA about the story that they have printed up a special form-letter to answer them. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν πολλές γραπτές της NASA για την ιστορία ότι έχουν τυπωθεί ένα ειδικό έντυπο-γράμματα για να τους απαντήσει.
Willoughby also contacted Harold Hill in Baltimore. Willoughby ήλθε επίσης σε επαφή Χάρολντ Χιλ στη Βαλτιμόρη. Hill sticks to his story, which he claims to have on good authority, but he says he cannot locate his documentation. Hill μπαστούνια με την ιστορία του, η οποία ισχυρίζεται ότι για την καλή αρχή, αλλά λέει ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τα έγγραφα του.
These facts by themselves cast something of a shadow on the story, but the doubt increases when certain details of the story itself are examined. Mention is made of "a day missing in space in elapsed time," but nothing is said about how this day was discovered, except that a computer found it. Αυτά τα γεγονότα από μόνα τους ρίχνει κάτι σαν σκιά στην ιστορία, αλλά η αμφισβήτηση αυξάνεται όταν ορισμένες λεπτομέρειες της ιστορίας ίδια εξετάζονται. Γίνεται αναφορά "την ημέρα που λείπουν για το διάστημα το χρόνο που έχει παρέλθει," αλλά δεν αναφέρεται τίποτα για το πώς αυτή την ημέρα ανακαλύφθηκε, εκτός από το ότι ένας υπολογιστής που βρέθηκε. But computers cannot do any calculations that humans cannot do, nor do they "know" anything that we don't. Οι υπολογιστές δεν μπορούν να κάνουν κανέναν υπολογισμό που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν, και δεν θα "ξέρουν" κάτι που δεν έχουμε. Their real advantages are speed and accuracy. Τα πλεονεκτήματα τους είναι πραγματική ταχύτητα και την ακρίβεια.
To detect a day missing in elapsed time, it would be necessary to have a known fixed-point in time before the day that is missing. Για να εντοπίσετε την ημέρα που λείπουν στο χρόνο που πέρασε, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένα γνωστό σταθερό χρονικό σημείο πριν από την ημέρα που λείπει. Moreover, the above story suggests that the scientists found not only that exactly one day was missing, but that 23 hours, 20 minutes of it was lost in the time of Joshua (not after 1250 BC; many conservative scholars put it back around 1400 BC), and the remaining 40 minutes was lost in the time of Hezekiah (about 700 BC). Επιπλέον, η παραπάνω ιστορία δείχνει ότι οι επιστήμονες βρήκαν δεν είναι μόνο ότι ακριβώς μία ημέρα έλειπε, αλλά ότι 23 ώρες, 20 λεπτά χάθηκε στο χρόνο του Ιησού του Ναυή (όχι μετά το 1250 π.Χ.? Πολλοί συντηρητικοί μελετητές το βάλει πίσω γύρω στο 1400 π.Χ. ), και το υπόλοιπο 40 λεπτών χάθηκε στο χρόνο του Εζεκία (περίπου 700 π.Χ.). So in this case, we need two fixed-points: one before the time of Joshua and another between the times of Joshua and Hezekiah. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, χρειαζόμαστε δύο σταθερά σημεία: το ένα πριν από το χρόνο του Ιησού και μια άλλη μεταξύ τους χρόνους του Ιησού του Ναυή και Εζεκία. These fixed-points must be known with an accuracy of a few minutes both by astronomical calculation and by contemporary historical records in order to detect the discrepancy. Αυτά τα σταθερά σημεία πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια σε λίγα λεπτά τόσο από αστρονομικές υπολογισμού και από τους σύγχρονους ιστορικά αρχεία, προκειμένου να εντοπίσει τη διαφορά.
The only method I know of which could produce such accuracy would be observations of eclipses of the sun, since these are total only along narrow paths and only last for a few minutes at any specific locality. Ο μόνος τρόπος που ξέρω που θα μπορούσαν να παράγουν τέτοια ακρίβεια θα ήταν παρατηρήσεις εκλείψεις του ήλιου, δεδομένου ότι αυτά είναι συνολικά μόνο στα στενά μονοπάτια και διαρκούν μόνο για λίγα λεπτά σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή. But the earliest dateable eclipse of the sun occurred in the year 1217 BC, after the time of Joshua (see the article "Eclipse" in the 1970 edition of the Encyclopaedia Britannica ). Όμως, τα πρώτα dateable έκλειψη του ήλιου σημειώθηκαν κατά το έτος 1217 π.Χ., μετά το χρόνο της Joshua (βλέπε το άρθρο "Eclipse" στην έκδοση 1970 της εγκυκλοπαίδειας Britannica). In any case, ancient eclipse observations are not given with a accuracy of a few minutes even by local time, so confirmation of Joshua's long day by science seems to be impossible at present. Σε κάθε περίπτωση, η αρχαία έκλειψη παρατηρήσεις δεν έχουν δοθεί με ακρίβεια σε λίγα λεπτά, ακόμη και από την τοπική ώρα, έτσι ώστε η επιβεβαίωση της μακριάς ημέρας ο Joshua από την επιστήμη φαίνεται να είναι αδύνατο προς το παρόν. This strongly suggests that the computer story is a hoax. Αυτό υποδηλώνει σαφώς ότι η ιστορία υπολογιστής είναι μια φάρσα.
In addition, the main features of this story are older than either NASA or electronic computers! Επιπλέον, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ιστορίας είναι μεγαλύτερα από ό, τι είτε η NASA ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές! In his Harmony of Science and Scripture , published in 1936, Harry Rimmer recounts the following story (pp 281-282): Σε αρμονία του, της Επιστήμης και της Αγίας Γραφής, που δημοσιεύθηκε το 1936, ο Χάρι Rimmer αφηγείται την εξής ιστορία (σελ. 281-282): "

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2010/10/blo ... z13UPn5blD

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 

Παραπλήσια θέματα
Αυτός ήταν ο στόχος της χρεωκοπίας της Ελλάδας! Ο ηλεκτρονικός έλεγχος των μαζών είναι το τέλειο όνειρο των εξουσιαστών
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: ronyca
Απαντησεις: 0
Αμερικανός Μετεωρολόγος αποκαλύπτει επιτέλους την αλήθεια για τους αεροψεκασμούς
Δ. Συζήτηση: Chemtrails,oι χημικές ουρές
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 2
ένας μαθηματικός, ένας φυσικός κι ένας χημικός
Δ. Συζήτηση: H δική μας γωνιά!(μόνο ενεργά μέλη)
Συγγραφέας: ronyca
Απαντησεις: 0
Zombies: Μύθος ή αλήθεια;
Δ. Συζήτηση: Ανεξήγητα,μυστήρια και παράξενα φαινόμενα.
Συγγραφέας: Διογένης
Απαντησεις: 9


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr