Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 


Το όνομά μου είναι Γεώργιος Αντωνιάδης (στην ελληνική γλώσσα) ή Γκεόργκι Antonev (σε εθνοτικές σλαβομακεδονική γλώσσα) και αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα μου στο Blogger.

I was born on July 17 1984 and grew up in Drama city (Dramsko) up to 18 years when i graduated from 2nd high school of Drama city. Γεννήθηκα στις 17 Ιουλίου 1984 και μεγάλωσε στην πόλη Δράμα (Dramsko) έως 18 ετών, όταν αποφοίτησα από το 2ο Λύκειο της πόλης Δράμας.

Drama city (Dramsko) located geographically, historical in Aegean Macedonia (South East Europe - Balkans) and now this city occupied by Greece . Πόλης Δράμας (Dramsko) που βρίσκεται γεωγραφικά, ιστορικά στη Μακεδονία του Αιγαίου (Νοτιοανατολική Ευρώπη - Βαλκάνια) και τώρα αυτή η πόλη καταλαμβάνεται από την Ελλάδα.


Aegean Macedonia is the third and biggest part of united Macedonia (Pirin, Vardar, Aegean). Μακεδονία του Αιγαίου είναι το τρίτο και μεγαλύτερο τμήμα της ενωμένης Μακεδονίας (Πιρίν, Βαρδάρη, Αιγαίο).


In 2002 i passed through the system of Pan-Hellenic exams in the school of Agriculture of Aristotle University of Thessaloniki (Salonica) and in 2004 i entered the faculty of Το 2002 πέρασα μέσα από το σύστημα της Πανελλήνιας εξετάσεις στη σχολή Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης) και το 2004 μπήκα στη σχολή του

science and technology of foods . επιστήμη και τεχνολογία των τροφίμων.

Image Hosted by ImageShack.us

I am a member of PASP (Greek student political party of PASOK) a sim ple voter of PASOK (Greek parliamentary political party) and founder of several movements, ideologies which can be find in my blogs of this website on internet. Είμαι μέλος της ΠΑΣΠ (Έλληνα φοιτητή πολιτικό κόμμα του ΠΑΣΟΚ) μια κάρτα SIM PLE των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (ελληνικά κοινοβουλευτικού πολιτικού κόμματος) και ιδρυτής των πολλών μετακινήσεων, ιδεολογίες που μπορεί να βρει στο μπλογκ μου από αυτή την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
Hobby of dealing with politics and not because i seek a personal benefit. Χόμπι του που ασχολούνται με την πολιτική και επειδή δεν ζητώ ένα προσωπικό όφελος.

The flag of PASOK & The flag of PASP Η σημαία του ΠΑΣΟΚ και η σημαία της ΠΑΣΠ


I am a revolutionary in politics against the fasism of antisemitism , unifying in my ideas and my actions and a strong supporter of globalization because i think that as global integration with only positive values. Είμαι μια επαναστατική στην πολιτική κατά της fasism του αντισημιτισμού, ενοποίηση σε ιδέες μου και τις ενέργειές μου και θερμός υποστηρικτής της παγκοσμιοποίησης, διότι πιστεύω ότι η παγκόσμια ενοποίηση με μόνο θετικές τιμές.

Also the freedom of people is my character . So i think all people have rights to life in recognition even the most "extreme" social groups and i want to be all people in unity for zion's sake. Επίσης, η ελευθερία των ανθρώπων είναι χαρακτήρας μου. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή, ακόμη και στην αναγνώριση των πιο «ακραίες» κοινωνικές ομάδες και θέλω να είναι όλοι οι άνθρωποι στην ενότητα για χάρη της Σιών.
But while recognizing the rights of all people, the Greek state and Greek society does not recognize my own rights that is to be ethnic Macedon and not Greek in my national consciousness. Αλλά αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματά μου ότι πρέπει να εθνοτική Μακεδόνα και δεν σε ελληνική εθνική συνείδηση μου.

As regards my religious beliefs I am pro-Israeli protestant evangelist (jew/protestant) of organization Όσον αφορά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις μου, είμαι υπέρ του Ισραήλ ευαγγελιστής προτεσταντική (εβραίος / προτεσταντικό) της οργάνωσης

Christians united for Israel ” (http://www.cufi.org) "Χριστιανοί ενωμένοι για το Ισραήλ» (http://www.cufi.org)
Image Hosted by ImageShack.us and pro-zionist in freemasonry και προ-σιωνιστική σε Ελευθεροτεκτονισμός Image Hosted by ImageShack.us as a simple network member of that organizations. ως απλό μέλος του δικτύου της εν λόγω οργανώσεων.
The reason i am a member of these organizations is to learn to live brotherly with my human beings and to support through these organizations the State of Israel which i love. Ο λόγος μου είμαι μέλος αυτών των οργανώσεων είναι να μάθουμε να ζούμε με αδελφική ανθρώπους μου και να στηριχθεί, μέσω αυτών των οργανισμών του κράτους του Ισραήλ που αγαπώ.

To be clear also that participate in the organization of Freemasonry just for my socialization but i am not currently recognized as a mason in my country Greece. Για να είναι σαφές επίσης ότι συμμετέχουν στην οργάνωση της Freemasonry μόνο για την κοινωνικοποίηση μου, αλλά δεν είμαι αναγνωρίζεται σήμερα ως κτίστης στη χώρα μου την Ελλάδα.

I also believe in the complete separation between Greek state and Greek Orthodox Church. Πιστεύω, επίσης, στον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ ελληνικού κράτους και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.I am honest and moral person but i have made ideological mistakes and wrong choices in my life as all people make mistakes and i want through the brotherhood of freemasonry and other organizations as CUFI to became better man and improve my character in order to be a useful person for my human beings and society. Είμαι ειλικρινής και ηθικό άτομο αλλά έχω κάνει λάθη και ιδεολογικές λανθασμένες επιλογές στη ζωή μου, όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και θέλω μέσα από την αδελφότητα των Τεκτονισμού και άλλων οργανώσεων, όπως CUFI να έγινε καλύτερα τον άνθρωπο και τη βελτίωση της χαρακτήρας μου, ώστε να είναι ένα χρήσιμο πρόσωπο για τον άνθρωπο και την κοινωνία μου.

I consider as my friends all the people of the world but i cooperate in my work only with these people who say faithful obedience to Israel with honesty and integrity to the laws of my state Greece, either they love Greece or not. Θεωρώ, όπως οι φίλοι μου όλοι οι λαοί του κόσμου αλλά συνεργάζονται στο έργο μου, μόνο με αυτούς τους ανθρώπους που λένε πιστή υπακοή στο Ισραήλ με εντιμότητα και ακεραιότητα με τη νομοθεσία του κράτους Ελλάδα μου, είτε να αγαπούν την Ελλάδα ή μη.

As regards my nationality i am a Greek citizen with Macedonian national conscience. Όσον αφορά την εθνικότητα μου, εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης με Macedonian εθνική συνείδηση.

I speack Greek (my motherlanguage) and English (not perfect). Μου speack Ελληνικά (motherlanguage μου) και τα Αγγλικά (δεν είναι τέλειος).
Countries that love and admiration are USA, Turkey, Bulgaria, Macedonia and Israel. Οι χώρες που αγάπη και τον θαυμασμό οι ΗΠΑ, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και το Ισραήλ.My Heroes are Kemal Ataturk , George Bush, Ariel Sharon and Goce Delchev, because these men was revolutionary statesmen, democratic and genious in politics. Ήρωες μου είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Τζορτζ Μπους, ο Αριέλ Σαρόν και Γκότσε Ντέλτσεφ, διότι αυτά τα άτομα ήταν επαναστατική πολιτικοί, δημοκρατική και genious στην πολιτική.

taxalia

http://translate.google.gr/translate?hl=el&ie=UTF-8&u=http://georgeantoniades.blogspot.com/

www.innoutworld.blogspot.com

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
«
»

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα