Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Το ακόλουθο άρθρο είναι απο την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος που κυκλοφόρησε 27 Ιουνίου 2008.

 

Εδικαιώθη –χάριτι Θεού- ο Ο.Τ. εις όλας σχεδόν τας θέσεις και προβλέψεις του.

 

Υπενθυμίζομεν επιτροχάδην σήμερον:

Έγραφεν επιμόνως (μόνος εξ όλου του τύπου) ότι η Ευρωπαική Ένωσις είναι θνησιγενές κατασκεύασμα εις το οποίον οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να αποβλέπωμεν με αγαθάς ελπίδας.Ιδού ότι τώρα εφάνησαν τα πρώτα φαινόμενα της διαλύσεως της.Εκαλούμεν τον λαόν,κυρίως εις προεκλογικάς περιόδους,να μην εμπιστεύεται τον Πολιτικόν κόσμον ,διότι ούτος είναι βυθισμένος εις την παρακμήν και την διαφθοράν.Ιδού δε ότι εκ μέρους των λαικών στρωμάτων ακούεται επιτακτική η κραυγή προς τους πολιτικούς:Tους ζυγούς λύσατε!Διαλυθήτε ησύχως!Εγράφομεν ότι η «Αλληλεγγύη» χρήζει άμεσου οικονομικού ελέγχου.Ιδου δε ότι οι λογισταί,ανακριταί και εισαγγελείς εξετάζουν τα έργα και τας ημέρας της.Υπεστηρίζομεν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν διαθέτει Θρονικήν Εορτήν,διότι τούτο υπαγορεύει και απαγορεύει η Ιστορία και η Εκκλησιολογία.Η θέσις μας ητο ότι η Εκκλησία μας δεν δικαιούται να ενεργή ως άρπαξ και σφετεριστής.Ιδου ότι τώρα καταργείται η Θρονική Εορτή.

Εχαρακτηρίζομεν ως ανεπαρκείς και υποτελείς ξένων δυνάμεων τους χειριζομένους την Εξωτερικήν Πολιτικήν της Χώρας.Ιδου ότι τώρα ετοιμαζόμεθα να αναγνωρίσωμεν το Κόσσοβο!Ιδου δε ότι υπο επιμελή μυστικότητα διεξάγωμεν κοινάς αεροπορικάς ασκήσεις μετά του επιδρομικού Ισραήλ,το οποίον θέλομων να ετοιμάσωμεν δια την επίθεσιν του εναντίον του Ιραν.

Ίσως σε μεριούς εφάνη ότι ο εν παντί αντιαμερικανισμός του Ο.Τ. ήτο υπερβολικός και αυθαίρετος οφειλόμενος εις μονομανίαν.Μεταξύ άλλων εγράφομεν ότι οι Αμερικανοί ευρίσκοντο,συνωμοτικώς ενεργούντες,όπισθεν όλων των μειονοτικών προβλημάτων τα οποία κατεβάλλοντο προσπάθεια να δημιουργηθούν εις βάρος της Ελλάδος.

Το συνωμοτικόν σχέδιον του εδαφικού διαμελισμού της Ελλάδος τώρα ομολογείται δι εγγράφων της Ελλαδικής Ε.Υ.Π. Η εφημερίς Πρωτο Θέμα εδημοσίευσεν,εις τας δυο τελευταίας εκδόσεις της ,αποκαλυπτικαίς εκθέσεις.Ημείς βεβαίως ,δεν ανεμένομεν ούτε την Ε.Υ.Π. ούτε τας εφημερίδας να μας ειπούν τα αυτονόητα.Την 26.11.2004 εδημοσιεύσαμεν,υπο τον τίτλον «και η Θράκη εν κινδύνω;» το ακόλουθον άρθρον:

***

ΥΦΕΡΠΕΙ πολυπλόκαμος και πολυμέτωπος η επιβουλη των Αμερικανών κατά του Ελληνισμού.Αι Η.Π.Α. ευνοοούν,εφ’ολης της γραμμής,τους εχθρούς της Ελλάδος και ουσιαστικώς απεργάζονται τον εδαφικόν ακρωτηριασμόν της Ελλάδος και το θάνατο «λυντσάρισμα» της Κύπρου.

Μερικά από τα μέτωπα της ανθελληνικής επιβουλής είναι ορατά,ενώ άλλα είναι αθέατα και υπολανθάνοντα.Το Ανατολικόν Αιγαίον εισέρχεται σταθερώς υπο τουρκικήν διεκδίκησιν ,με επίνευσιν και συνεργείαν των Η.Π.Α.Είναι χαρακτηριστικόν ότι οι Τούρκοι έχουν πρόθυμους συνήγορους τους Αμερικάνους εφ’όλων των πτυχών του θέματος του Αιγαίου:Εναέριος χώρος,χωρικά ύδατα,υφαλοκρηπίς,βραχονησίδες,επιχειρήσεις ερεύνης και διασώσεως ή επιθαλλάσιου αρωγής,επιχειρησιακός έλεγχος,συνεκμετάλευσις του πετρελαικού πλούτου του Ελληνικού Αρχιπελάγους κ.τ.λ.

 

Και αι πλέον ακραίαι και υπερφίαλοι τουρκικαί αξιώσεις ευρίσκουν τους Αμερικανούς πρόθυμους αρωγούς.Χαρακτηριστικόν παράδειγμα:To θέρος του 1996,εξ περίπου μήνας μετά το πολεμικόν επεισόδιον εις τα Ίμια,οι Τούρκοι έθεσαν θέμα Γαύδου, νήσου κειμένης νοτίως της Κρήτης,κάπου εις το Λιβυκόν πέλαγος ! Και η αντίδρασις των Αμερικανών ήτο η σύστασις προς τους Έλληνας: «Να συζητήσετε το θέμα!»

Η αμερικανική γαστήρ είναι εξαιρετικώς γόνιμος εις συνωμοτικάς εμπνεύσεις,προκειμένου να παγιδευθούν και να εξουδετερωθούν οι Έλληνες.Τον Αύγουστον 1964 εξεπόνησαν το περιλάλητον σχέδιον Άτσεσον δια την λύσιν του Κυπριακού.Είχε το σχέδιον τούτο ως τίτλον την Ένωσιν και ως περιεχόμενον την Διχοτόμησιν!Εις κατοπινήν διάλεξίν του ο Άτσεσον έλεγεν:Ένοιωθα την ανάγκην να δώσω την Ένωσιν εις τους Ελληνοκυπρίους και την διχοτόμησιν εις τους Τουρκοκυπρίους!Και το επεχείρησε ,παρ’ολίγον δε να το επετύγχανε,με εν και το αυτό σχέδιον…

 

Άλλωστε,δια να καταδειχθή,πόσον προωθημένα είναι τα αμερικάνικα σενάρια πρέπει να αναφερθώμεν εις το πρόσφατον εωσφορικόν σχέδιον Ανάν,το συνταγέν υπο των Η.Π.Α.,το οποίον έχει τοιαύτην διάρθρωσιν και περιεχόμενον,ώστε οι ατυχείς Ελληνοκύπριοι να καταστρέφωνται και αν το αποδεχτούν και εάν το απορρίψουν.

Πρέπει όμως σήμερον να επισκεφθώμεν δημοσιογραφικώς το εν υπνώσει «μέτωπον» της Θράκης.Ακόμη προ της Μικρασιατικής καταστροφής,ο Κεμαλ Ατατουρκ είχεν αρχίσει να υποβλέπει την Θράκην.Το κατακτητικόν ζήλον του ανέστελλον διάφορα γεγονότα,όπως το ανέτοιμον της Τουρκίας.Μεταπολεμικώς απέτρεπον τους Τούρκους οι τίτλοι της Ελλάδος ως νικήτριας κατά τον Β’ Παγκόσμιον πόλεμον.Αλλά τα σχέδια των Τούρκων-υπο την σταθεράν υποστήριξην των Αμερικάνων-ουδέποτε ανεστάλησαν.Οι Αμερικανοί καλύπτουν τα σχέδια των εναντίον χωρών,τας οποίας θέτουν εις στόχαστρό των,με τους όρους «συγκεκαλυμμέναι επιχειρήσεις», «αποσταθεροποιητικαί ενέργειαι» και «war-games»,ελληνιστί στρατιωτικά παίγνια.

Την 15.10.1995 ,το Βήμα προέβη σε σοβαράς αποκαλύψεις δια τους μυστικούς αμερικανο-νατοικούς σχεδιασμούς περί της Θράκης.Εις τους ολοσέλιδους τίτλους του έγραφε:Το Βήμα αποκαλύπτει σοβαρότατο εθνικό θέμα,που γνωρίζει ήδη η κυβέρνηση-ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ!-“Σύρραξη”, “ανταλλαγή πληθυσμών”και χάραξη νέων συνόρων-‘Ασκηση επι χάρτου χωρίς Έλληνες αξιωματικούς

Εις το κείμενον της άκρως αποκαλυπτικής ειδήσεως ανεφέροντο τα ακόλουθα :

«Ανοικτή πρόκληση σε βάρος της Ελλάδος με σοβαρότατες προεκτάσεις και συνέπειες εξεδηλώθη στο ΝΑΤΟ:Σε επιτελική άσκηση επι χάρτου της Συμμαχίας,τον περασμένο Ιούλιο εξετάστηκε ως υπόθεση εργασίας η μερική αυτονόμησης της Δυτικής (Ελληνικής) Θράκης.

Αν και στην άσσηση δεν συμμετείχαν Έλληνες αξιωματικοί (για ευνόητους προφανώς λόγους…), οι σχετικές πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση της Ελληνικής κυβερνήσεως.Ηδη ο πρωθυπουργός κ.Α.Παπανδρέου,αφού ενημερώθηκε ,έδωσε εντολή να ερευνηθεί το ζήτημα,ώστε να υπάρξουν οι δέουσες αντιδράσεις.

Η αποκαλυπτική επιτελική άσκηση του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε υπο το γενικό και (σκοπίμως) ασαφή τίτλο «δημιουργία τεχνητού περιβάλλοντος κινδύνου για την διαμόρφωση σχεδίου και πολιτικής στη Νότιο Βαλκανική»,αλλά αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά την Δυτική Θράκη.

Ήταν ουσιαστικά ένα σενάριο σύρραξης ,το οποίο προέβλεπε την ανάμειξη του συμμαχικού παράγοντα για την διευθέτηση της κρίσης που (υποτίθεται..)θα έχει ξεσπάσει,την μετακίνηση πληθυσμών,ώστε να δημιουργηθούν ομοιογενείς φυλετικά ζώνες(ένα είδος δηλαδή φυλετικής εκκαθάρισης αλα Βοσνία)και την πρόταση ειρήνευσης,στην οποία θα περιλαμβάνεται η μερική αυτονόμησης της Θράκης.

Το γεγονός αποκτά,σύμφωνα με την γνώμη έγκυρων πηγών,βαρύνουσα σημασία για 3 κυρίως λόγους:Πρώτον,το ΝΑΤΟ δεν συνιθίζει να πραγματοποιεί ,έστω και ασκήσεις επι χάρτου εντελώς θεωρητικού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, η άσκηση επι χάρτου συνέπεσε(;) χρονικά με μια αναταραχή που συντηρείται εκτοτε στο μειονοτικό στοιχείο της Θράκης.Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, μάλιστα η αναταραχή αυτή συντηρείται από εξωτερικούς παράγοντες.Τρίτον,ο αποκλεισμός Ελληνων αξιωματικών από την άσκηση υποδηλώνει πως δεν πρόκειται απλώς για μιαν αθώαν,όσο και ευφάνταστη υπόθεση εργασίας.

Οί ίδιοι παράγοντες εξέφρασαν την άποψη πως ,οι ενδείξεις για μια ευρύτερη προσπάθεια αποσταθεροποίησης στην περιοχή μας ,πληθαίνουν.Μετα την δολοφονική απόπειρα κατά του Κίρο Γκλιγκόροφ και την εισαγόμενη αναταραχή στην Θράκη, έρχεται τώρα να προστεθεί και η υπόνοια πως (τουλάχιστο σε ότι αφορά το ΝΑΤΟ)τα σημερινά σύνορα στην Νότιο Βαλκανική δεν είναι εντελώς δεδομένα και αμετακίνητα.

Είναι τόσον αποκαλυπτικά τα ανωτέρω,ώστε να μη χρειάζωνται κανένα ιδιαίτερον σχολιασμόν,εκτός της αδράς διαπιστώσεως ότι οι Αμερικανοί είναι κυνικοί και αδίστακτοι,όχι μόνον εναντίον αυτών,του οποίους κατά καιρούς θεωρούν ως εχθρούς,αλλά και εναντίον εκείνων ,τους οποίους εμπαίζουν ότι τους θεωρούν ως φίλους και σύμμαχους.Απαιτείται όμως,να προστεθούν ολίγαι λεπτομέρειαι επι του ανωτέρω εφιαλτικού σχεδίου:το σχετικό κέιμενο είχε περιέλθει εις την κατοχήν Έλληνος ταγματάρχου,ο οποίος υπηρετεί εις την έδραν του ΝΑΤΟ,εις Βρυξέλλας.Κεραυνόπληκτος το έλαβε,εταξίδευσεν αμέσως εις Αθήνας και το επέδωκεν εις τον τότε πρόεδρον της Νέας Δημοκρατίας,Μιλτ.Εβερτ,προς τον οποίον παρέσχε πρόσθετους προφορικάς πληροφορίας.Ο τελευταίος διεβίβασε τα πάντα προς την κυβέρνησιν Α.Παπανδρέου όλοι έδειχναν να εντυπωσιάζονται,αλλά εις το τέλος «ούτε γάτα,ούτε ζημιά»!Τα σπασμένα,τελικώς τα πλήρωσε ο Έλλην ταγματάρχης,ο οποίος ανεκλήθη και επαύθη,προφανέστατα κατάξίωσιν των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ!

 

 

Αναταραχή...μετακινήσεις πληθυσμών..φυλετικώς ομοιογενείς ζώναι...αυτονόμησις..Όπως ακριβώς εις το Κόσοβο και στην Κύπρον!Και όπως ακριβώς ωνειρεύθη την κατάσταση ο Κεμάλ Ατατούρκ,ο οποίος καίτοι ηττάτο και ετέλει υπο την πίεσιν του ελληνικού στρατού,έγραφε το 1920,εις την εθνικήν υποθήκην του ,και τα εξής:«Σκοπός μας είναι η Δυτική Θράκη να παραμείνει σε τουρκικά χέρια ,σαν ενιαίο σύνολο και σε κατάλληλο χρόνο και ευκαιρία,να ενωθεί με την μητέρα πατρίδα.Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε την απαλλοτρίωση του τουρκικού αυτού τμήματος .Οι αδελφοί μας της Δυτικής Θράκης πρέπει,σε πρώτο βήμα, να αγωνισθούν ,για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και αυτονομία της Δυτικής Θράκης .»

 

Η Θράκη βρίσκεται εν κινδύνω,όσον και αν ο κίνδυνος αυτός δεν φαίνεται κραυγαλέος. Τα πράγματα εξελίσσονται κατά τας υποθήκας και προδιαγραφάς του Κεμάλ Ατατουρκ.Οι εκεί Μουσουλμάνοι αναγνωρίζονται ως Τούρκοι,τους παρέχονται προνόμια,το Τουρκικό προξενείον Κομοτηνής ενεργεί ως τοπική κυβέρνησις,αμερικανοί διπλωμάται πηγαινοέρχονται εις την πςριοχήν, ο ελληνικός πληθυσμός διαρρέει κ.τ.λ.Όταν ευρίσκετο εις την επικαιρότηταν ο άδικος ,αλλά και άτιμος,πόλεμος εναντίον των Σέρβων,η «Καθημερινή», υπο τον τίτλον «Δύση-Ισλάμ-Ελλάδα»,ανεφέρετο εις το επειζόδιον ρης Βοσνίας και ετόνιζε τα ακόλουθα : «Με τρομακτική επιπολαιότητα η Δύση θυσιάζει τους Σέρβους,για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον των εμιράτων για τον Ιζετμπεκοβιτς και το ενδιαφέρον του Βατικανού για την απομόνωση των Ορθοδόξων στη «νέα τάξη» της Ευρώπης. Ίσως ένα ανάλογο επεισόδιο με παρόμοια κίνητρα να χαρίσει αύριο το Αιγαίο,την Θράκη και το ελληνικό αρχιπέλαγος στην Τουρκία» (20-05-95)
Θα μεταφέρωμεν ενταύθα μερικάς καταγγελίας της ίδιας περιόδου ,αι οποίαι προέρχονται απο νομάρχους,δημάρχους,ιεράρχας και δημοσιογράφους της περιοχής:«Η Θράκη μένει ανοχύρωτη»,« η Θράκη είναι μια περιοχή εγκατελειμμένη»,«το εθνικό κέντρο έχει εγκληματίσει σε βάρος μας»,«ό,τι υπέστημεν το υπέστημεν απο τις ελληνικές κυβερνήσεις»,«μας πούλησαν και θα το πληρώσουν με αίμα οι Αθηναίοι»,«προβλέπω μια δεύτερη Μικρασιατική καταστροφή».Σημειωτέον οτι η τελευταία μαρτυρία ανήκει εις τον Μητροπλίτην Μαρωνείας κ. Δαμασκηνόν.

 

«Πως η Αθήνα εκτουρκίζει την Θράκη!»,ήτο ο αδρός τίτλος ειδικού άρθρου εις την εφημερίδαν « Το Βήμα»(13-08-95)

 

Την 22.3.99 ο Πρόεδρος της Σερβίας Μίλαν Μιλουτίνοβιτς έδωσεν ενδιαφέρουσαν συνέντευξιν προς το «Έθνος» εις την οποίαν ανέφερε και ταύτα:

 

«Ο κίνδυνος υπάρχει για όλους.Ξέρετε, υπάρχουν σαράντα τέσσερις ,ας τις πούμε ,περιοχές στην Ευρώπη.όπου μπορεί κανες να βρεθεί αντιμέτωπος σε μια τέτοια κατάσταση(όπως αυτή του Κοσσυφοπεδίου).Για παράδειγμα στην Θράκη ,όπου έχετε εκατό «Τούρκους» ας πούμε,οτι αποφασίζουν οτι θέλουν αυτονομία,ισχυριζόμενοι πως αποτελούν την πλειοψηφία.Σε σχέση με ολόκληρη την Ελλάδα,δεν είναι παρά ένα απειροελάχιστο κομμάτι,αλλά λίγη βοήθεια απέξω,κάποιος να τους δίνει όπλα και να τους στηρίζει διεθνώς,και μια μέρα αυτός ο κάποιος θα θέλει να στείλει στρατό,για να τους προστατεύσει ή για να επιβάλλει την ειρήνη στην περιοχή...»

 

Την 17.9.95 καθ’ην στιγμήν το ΝΑΤΟ εβομβάρδιζε τους Σέρβους ,για να προελαύνουν Κροάτες και Μουσουλμάνοι,το «Βήμα» έγραψε τα εξής ιδιαίτερα υπαινικτικά:«Ενδεικτικό της αλλαγής στρατιγικής είναι η παρότρυνση του υφυπουργού εθνικής αμύνης κ. Ν. Κουρή προς τους μαθητές της 48ης Σειράς της Σχολής Αμύνης.Ο κ.Ν.Κουρής πρότεινε συγκεκριμένα στους μαθητές,μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος τους,να εξετάσουν και το νέο ρόλο του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης και τυχόν συνέπειες που θα έχει αυτή η μετεξέλιξη σε ενδεχόμενη κρίση στο Αιγαίο ή σε άλλες περιοχές του εθνικού μας χώρου».Δηλαδή ο ελληνικος στρατός εκαλείτο περίπου να ετοιμασθή να αντιμετωπίση πολεμικώς το ΝΑΤΟ!Και δια να μη νομισθή οτι είναι υπερβολική αυτή η προοπτική,πρέπει να αναφέρωμεν οτι εις το άρθρο των «Νέων»,υπο τον τίτλον «ΝΑΤΟ και ελληνοτουρκικά»,γίνεται αναφορά ,οτι στην περίπτωση ενεργούς παρεμβάσεως της Συμμαχίας εις το Αιγαίον,αυτή δεν θα στρέφεται κατά των Τούρκων,αλλά -όπως συμπεραίνεται –θα έχει στόχον τους Έλληνας.(2.9.95)

 

Πέραν των ποικίλων συνωμοσιών,των «σεναρίων» και «στρατιωτικών παιγνίων »,με επιδίωξιν πάντοτε τον εδαφικόν διαμελισμόν της Ελλάδος ,τον συνολικόν κίνδυνον δίνουν απο μιας απόψεως ,αι κατά καιρούς κυκλοφορούσαι ενταύθα ανθελληνικαί προκυρήξεις.Και μόνον οι τίτλοι των υποτιθέμενων οργανώσεων ,αι οποίαι κυκλοφορούν τας προκυρήξεις (των οποίων το εμετικόν περιεχόμενον είναι καταχωρισμένον εις τα αρχεία των υπηρεσιών ασφάλειας) είναι αρκούντως χαρακτηριστικόν.Ιδου:

«Αυτονομιστική κίνηση Κρητών»,

«Απελευθερωτική επιτροπή Κρήτης»,

«Επιτροπή Ρουμάνων της Πίνδου»,

«Επιτροπή αντιιμπεριαλιστικού αγώνα Αλβανών νοτίας Ηπείρου»,

«Μακεδονικος απςλευθερωτικός στρατος»,

«Αρχηγείο υπερασπιστών Τουρκικού πληθυσμού Θράκης»,

«Επιτροπή ανεξαρτησας Ιόνιων νήσων»,

«Ένωση απελευθερώσεως Τούρκων Ελλάδας»,

«Απελευθερωτικός στρατός Τσαμουριάς»

κ.τ.λ.

 

-Έλληνες! Σας αποκρύπτουν την αλήθεια και την πραγματικότητα.Πλαστογραφούν τα γεγονότα και ωραιοποιούν τας προοπτικάς. Ακούστε την αγωνιστικήν φωνήν μιας μικρής εφημερίδας, η οποία δεν καταδέχεται να μετέχη εις την παραπλάνησίν σας.

 

Έλληνες!Τα ολίγα ως άνω παρατεθέντα αποτελούν δειγματολειπτικήν μόνον παράθεσιν των απτών κινδύνων,οι οποίοι μας περικυκλώνουν πανταχόθεν.Μια πολυπλόκαμος συνωμοσία εις βάρος της ίδιας υπάρξεως της Ελλάδος ευρίσκεται εις εξέλιξην.

Έλληνες!Δεν δικαιούσθε να εγκαταλείψετε ανυπεράσπιστον την Ελλάδα.Άλλωστε το σύνταγμα επιτάσσει,οχι ως δικαίωμα,αλλά ως υποχρέωσον την σωτηρίαν της Πατρίδος.

Έλληνες!Ο «Ορθόδοξος Τύπος» δεν κινδυνολογεί και δεν πολιτικολογεί.Σας ομιλεί μετά λόγου γνώσεως και τεκμηριώνει αδρώς όσα γράφει.Τώρα πλέον ποίαν χρείαν αποδεικτικών στοιχείων έχομεν,όταν η made in USA επιβουλή εφάνη και κατέστη ενεργός;».

 

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα