Χριστός ανέστη! νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε.

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

(Δ.Σολωμός,ο ύμνος της Λαμπρής)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑ

Συμφώνως πρὸς ἔρευναν τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινὴ» οἱ ἀλλοδαποὶ Μουσουλμάνοι ἀποχωροῦν ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, κλείνουν τὰ πρόχειρα τζαμιὰ (ἀπὸ τὰ ἑκατὸν ἔκλεισαν τὰ τεσσαράκοντα), συμμετέχουν πολὺ ὀλιγώτεροι εἰς τὰς ἐκδηλώσεις διά τὸ Ραμαζάνι, ἀλλὰ οἱ ἐπιτελεῖς τῶν ἁρμοδίων ὑπουργείων καὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας θὰ προωθήσουν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν, προκαλοῦντες εὔλογα ἐρωτηματικὰ διά τὴν ἐπιμονὴν των.
Ὑπό τόν τίτλον «Ὁ φάκελος τζαμὶ στὴν Ἀθήνα», τὴν 18ην Νοεμβρίου, ἡ «kathimerini.gr» ἔγραψε τὰ ἀκόλουθα: «Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς «πρόχειρους» χώρους προσευχῆς μουσουλμάνων ποὺ βρίσκονται στὴν Ἀθήνα, σὲ ἰσόγεια καὶ ὑπόγεια, ἔχουν κλείσει, σύμφωνα μὲ πηγὲς τῆς ΕΛ.ΑΣ. καὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Ὁ λόγος; Εἶναι οἰκονομικός, ὑπογραμμίζεται, καθὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους μετανάστες, ποὺ ζοῦσαν στὴν Ἀθήνα νόμιμα ἢ παράνομα καὶ τηροῦσαν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀναζητώντας...δυτικότερα καλύτερη τύχη.
Τὴν ἴδια ὥρα, στελέχη ἁρμόδιων γιὰ τὸ θέμα ὑπουργείων ποὺ μίλησαν στὴν «Κ», καὶ μὲ ἄξονα τὴν χρονίζουσα ἐκκρεμότητα κατασκευῆς τεμένους στὴν Ἀθήνα, στὴν περιοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ, κάνουν λόγο γιὰ «θεμελιῶδες ἐθνικὸ συμφέρον τῆς χώρας γιὰ κατασκευὴ τζαμιοῦ καὶ τὴ χρηματοδότησή του ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος». Ὅπως λένε, οὔτε ἡ «μεγάλη ἀποχώρηση μουσουλμάνων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα οὔτε ἄλλος λόγος θὰ ἀλλάξει τὴν ἀπόφαση». Ἐπισημαίνουν ὅτι καθυστέρηση εἶχε προκύψει ἀπὸ τὴν προσφυγὴ Ἑλλήνων πολιτῶν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατὰ τῆς συνταγματικότητας τοῦ νόμου γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ τεμένους. «Τὸ θέμα λύθηκε κρίνοντας τὴ σχετικὴ ἀπόφαση συνταγματική, ὁπότε δὲν ὑπάρχει κανένα ἄλλο σοβαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων, ποὺ ἔχουν ληφθεῖ στὸ συγκεκριμένο θέμα», ὑποστηρίζουν οἱ ἴδιες πηγές, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἀνέγερση τεμένους. Σημειώνεται ὅτι ὁ φάκελος «Τζαμὶ στὴν Ἀθήνα» βρίσκεται, αὐτὴ τὴ στιγμή, στὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος, γιὰ τὸ «διά ταῦτα».Δηλαδή, τὴν κατασκευή του.
Σύμφωνα, μὲ πηγὲς τῆς «Κ», ἀπὸ τὰ περίπου ἑκατὸ «πρόχειρα» τζαμιὰ ποὺ λειτουργοῦσαν στὴν Ἀθήνα ἔχουν κλείσει περὶ τὰ σαράντα. «Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει ἀναγκάσει πολλοὺς μετανάστες νὰ φύγουν, αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα κάποια ἀπὸ τὰ παράτυπα τζαμιὰ νὰ βάλουν λουκέτο. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουμε, αὐτὰ συντηροῦνταν μέσῳ συνεισφορῶν τῶν μελῶν τους, ὁπότε, ἀκόμη καὶ κάποια ποὺ εἶχαν πολλὲς ἐπισκέψεις ἀπὸ μουσουλμάνους ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα δὲν μποροῦσαν νὰ συντηρηθοῦν, γιατί οἱ ἐπισκέπτες τους δὲν εἶχαν χρήματα νὰ κάνουν συνεισφορὲς γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ χώρου. Γιὰ τὸ ἐνοίκιο, τοὺς λογαριασμοὺς κοινῆς ὠφελείας κ.λπ.», ἐπισημαίνει ἀξιωματικός τῆς ΕΛ.ΑΣ., ὑπηρετῶν στὴν καρδιὰ τῆς πρωτεύουσας. Ἐνδεικτικὸ ὅτι ὁ φετινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ραμαζανίου, σύμφωνα μὲ στελέχη τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, εἶχε πολὺ λιγότερη προσέλευση σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια. Μὲ πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργείου, παραχωροῦνται χῶροι γιὰ τὴ δημόσια προσευχὴ τῶν μουσουλμάνων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα (ΣΕΦ καὶ ΟΑΚΑ).
«Φέτος ἦρθαν περίπου 250 ἄτομα, ἀριθμὸς ἰδιαίτερα μικρὸς, ἐὰν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι τὰ προηγούμενα χρόνια ἡ προσέλευση ξεπερνοῦσε τὰ 2.000 ἄτομα», λέει χαρακτηριστικά, στέλεχος τοῦ Ὑπ. Παιδείας.
Ὡστόσο, κατὰ τι διαφορετικὴ εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ καταθέτουν ἐκπρόσωποι μουσουλμανικῶν κοινοτήτων, οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι οἱ χῶροι λατρείας ποὺ ἔκλεισαν ἔχουν σφραγισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία λόγω τῆς ἐγκυκλίου ποὺ ἐκδόθηκε, πέρυσι, ἀπὸ τὸ ὑπ. Παιδείας. Ἡ ἐγκύκλιος αὐστηροποίησε τὶς προ- ϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων χώρων σὲ σχέση μὲ κανόνες πολεοδο- μίας, πυρασφάλειας, δημόσιας ὑγείας, μέγιστου ἀριθμοῦ φιλοξενουμένων κ.ἄ. Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, οἱ μουσουλμάνοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα ἐπαναφέρουν μετ’ ἐπιτάσεως τὸ ζήτημα τῆς ἀνέγερσης τοῦ τεμένους στὸν Βοτανικό.
«Οἱ ἁρμόδιοι κυβερνητικοὶ παράγοντες δὲν ἀπαντοῦν γιὰ τοὺς λόγους καθυστέρησης τῆς ὑπογραφῆς τῆς σύμβασης μὲ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ θὰ φτιάξουν τὸ τέμενος.
Ξέρουμε ὅτι οἱ ἑταιρεῖες δὲν ἔχουν κληθεῖ ἀκόμη καὶ μποροῦν νὰ τελειώσουν ὅλη τὴν κατασκευὴ μέσα σὲ ἕξι μῆνες», λέει στὴν «Κ» ὁ Ναΐμ Ἐλγανούρ, πρόεδρος τῆς Μουσουλμανικῆς Ἕνωσης Ἑλλάδας. Ὁ ἴδιος ἐκτιμᾶ ὅτι ὑπάρχει χρονοτριβή, καθὼς προσμετρεῖται καὶ τὸ πολιτικό κόστος».
Ορθόδοξος Τύπος, 12/12/2014 
 
 
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα