Χριστός ανέστη! νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε.

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

(Δ.Σολωμός,ο ύμνος της Λαμπρής)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

 
Σπουδαία ἱστορικὰ γεγονότα σᾶς ἔχω σήμερα…
Ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ ΓΕΣ, μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τὶς κατασχέσεις ἐγγράφων τοῦ ΚΚΕ.
Τὸ καλλίτερο βέβαια εἶναι πὼς ἀπεφεύχθῃ ἡ καταστροφή, λόγῳ τοῦ ὅ,τι ἕνας «Φάνης» εἶχε περισσότερο φιλότιμο ἀπὸ ὅλην τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ μαζύ.
Βέβαια, ἄς μὴν ζητᾶμε νὰ σεβαστοῦν γλῶσσα, ἱστορία πολιτισμὸ αὐτοὶ οἱ κάφροι, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα θεωροῦν ἐπίτευγμά τους αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Ποὺ ἔρχονται ἄνθρωποι ἀπὸ κάθε σημείου τοῦ πλανήτου, γιὰ νὰ θαυμάσουν τὸ
μεγαλεῖο τῶν μνημείων μας κι αὐτὰ εἶναι κλειστὰ διότι οἱ ὑπάλληλοι …ἀπεργοῦν!!!

Ποὺ ἐὰν δὲν φωνάζαμε θὰ εἶχαν ἐπιφέρῃ μεγαλύτερες καταστροφὲς ἀπὸ αὐτὲς τοῦ Ἔλγιν.
Ποὺ ὁ μόνος λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἰσοπεδώνουν τέτοια μνημεῖα, εἶναι ὁ φόβος ἀπὸ τὴν διεθνὴ κατακραυγὴ κι ὄχι κάποια συνείδησις…
Καὶ μετὰ μοῦ λέτε γιὰ ἀντίληψι…
Βρὲ καλὰ νὰ πάθουμε… Πολὺ καλά!

 

Ψυχραιμία! Ἀκολουθοῦν ἔργα καὶ ἡμέρες τοῦ Κ.Κ.Ε….

Λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ μῆνας Δεκέμβριος μᾶς φέρνει στό μυαλό ἀρκετές ἱστορικές μνῆμες ἀπό γεγονότα, πού δέν εἶναι καί πολύ μακρυά, εἴπαμε νά θίξουμε κάποια ἐνδιαφέροντα ὅσο καί ἐλάχιστα γνωστά περιστατικά, ἐνημερώνοντας τούς φίλους τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρωτίστως ὅμως θά κάνωμε ἕναν πρόλογο, ἀφοῦ κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ χρονική σειρά τῶν πραγμάτων.

Θάἔπρεπε νάθυμώμαστεὅλοι, πώςὅτανἦλθεστήν ἐξουσία, τό1981, τόΠΑΣΟΚ, (ἐπειδήἤμαστανκαίτότε ἀφελεῖςκαίεὔπιστοιψηφοφόροι)Ἀνδρέας Παπανδρέου,  ἔσπευσε νά ἀναλάβη, πέραντῆςπρωθυπουργίας ΚΑΙτό ὑπουργεῖοἘθνικῆςἈμύνης,ἔκανε δύοπρῶτεςκινήσεις, χωρίς καμμία καθυστέρησι. (Γράφανε τότε σκωπτικά,ὅτι τό«πῆρε» τόὑπουργεῖο, γιάνάκάνητελικῶςτήνθητεία του,ἀφοῦ τήν εἶχε κοπανήσειτὁ1939στίς ΗΠΑ, ὅπουὑπηρέτησε,ὡς βοηθητικός νοσοκόμος στόἈμερικανικό Ναυτικό, λόγῳ μυωπίας, στρώνοντας σεντόνια καίἀλλάζοντας… «πάπιες»!)
Ἔδωσε λοιπόνἐντολή, λές καίἦτανφοβερή προτεραιότης στάθέματαἈμύνηςτῆςχώρας, νάἀφαιρεθῆἄμεσαἀπό τήνχήρα τοῦΣτρατάρχου καίπρ.πρωθυπουργοῦἈλεξάνδρου Παπάγου,ἕνα κρατικό μικρό«FIAT 127», πούτῆςεἶχε παραχωρηθῆ γιάνάμετακινεῖται…  Ἄλλως τε, πάνταἐφημήζετοἈνδρέας γιάτήν«γενναιότητά» του καίμάλιστα ἀπέναντι  σέμίαὑπέργηρη χήρα, πούδέν «διέφυγε» στόέξωτερικό κατάτήνκατοχή,  (ὅπωςἐκεῖνος, ἐλέῳγνωριμιῶν τῆςἠθοποιοῦΚυβέλης μέτό καθεστώςτῆς4ης  Αὐγούστου), ἀλλά  παρέμεινεἐδῶ,περνῶνταςμύριαὅσαἀπότούςΝαζί. (Ἄς προσέξουμε ἐδῶ,ὅτι  Παπάγος δέν τήν «ἔκανε»στήνΑἴγυπτομέτήνκυβέρνησι,ἀλλά παρέμεινεστήν Ἀθήνα, συνελήφθη καίἐστάλη «δεμένος»στήνΓερμανία,ἀπ᾿ ὅπουἐγύρισε τό1945 σκελετωμένος καίἀγνώριστος!)
ἐπόμενη κίνησις,ἦταν νάδοθῆαὐστηρήἐντολή, νά«μαζευθοῦν»ἀπότίςβιβλιοθῆκεςτοῦΣτρατοῦ,εἴτεσέἐπιτελεῖα,εἴτεσέμονάδες,εἴτεσἐἀποθῆκες,ὅλες οἱπολύἀξιόλογες ἐκδόσεις,τῆςΔιευθύνσεωςἹστορίας Στρατοῦ, τοῦΓΕΣ, πούσέδιαφόρουςπεριόδους καίτεῦχη,ἐξέθετανἀνεπανόρθωτα τάἀπερίγραπτα καίἀπάνθρωπαἐγκλήματα τοῦ ΚΚΕ,εἰςβάροςτῶνἁπλῶνπολιτῶνκαίἀγροτῶν,ἀπότήν«ἀντίστασι»πού δῆθεν ἔκανε, ἀλλά  καί εἰς βάρος τῆς χώρας, ἀφοῦ εἰσέπραττε τεράστια ποσά σέ χρυσές λίρες, ἀπό τήν ἀγγλική ἀεροπορία, ἀποθηκεύοντάς τες, γιά τήν μελλοντική καλοπέρασι, ὅσων καπεταναίων  ἐπέζησαν, κατόπιν καί ἐπέστρεψαν ἀπό τό παραπέτασμα! Ἡ ἱστορική «λοβοτομή» τῶν Ἑλλήνων, (μήν τυχόν μάθουμε τις «ἀνδραγαθίες»’ τῶν κατσαπλιάδων τοῦ ΚΚΕ) ἦταν σίγουρα, ἕνα βασικό ἀπό τά πολλά καταχθόνια εἰσαγόμενα (…) σχέδια, πού ἔφερε σέ πέρας, ὁ Ἀ. Παπανδρέου, ἀφήνοντας (λόγῳ τῆς παροιμιώδους ἐπιπολαιότητός μας) τήν συνέχεια στόν υἱόν του!
Στήν ἔκδοσι λοιπόν, μέ τίτλο «Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος καί τά μετά ταύτην γεγονότα»,  τῆς Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ, στὴν σελίδα 252, περιγράφεται πώς «ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ διέταξε, διά τοῦ μέλους τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ καί γραμματέως τῆς ΚΟΑ συντρόφου Μπαρτζῶτα (ψευδώνυμο «Φάνης»),
τά εἰς τήν Ἀκρόπολιν τμήματα τοῦ ΕΛΑΣ ,ὅπως ἀνατινάξουν τήν Ἀκρόπολιν»!!!!!!!!!!! (Ναί, καλά διαβάσατε,ἀλλά δέν τό πιστεύετε,ξαναδιαβάστε το!Αὐτό ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι τό ΚΚΕ…)
Στήν συνέχεια γράφει, «τήν διαταγήν ἔλαβε τό ὑπό τόν πρώην ἐκπαιδευτικόν Ἰωάννην Λογοθέτην τμῆμα.Ὁ Λογοθέτης ἠρνήθη νά ἐκτελέση τήν διαταγήν, ζητῶν νά ἐξετασθῆ προηγουμένως μήπως ἦτο πλαστή καί προήρχετο ἀπό κανένα πράκτορα ξένης δυνάμεως, καθ᾿ ὅσον ὅσον ἀδυνατοῦνε νά πιστεύση, ὅτι ἡ τερατώδης αὐτή διαταγἠ, προήρχετο ἀπό τήν (Ἑλληνικήν;;;;) ἡγεσίαν τοῦ ΚΚΕ. Ἀργότερον ἐπεβεβαιώθη ὅτι ἠ ἀπόφασις ἀνατινάξεως τῆς Ἀκροπόλεως εἶχε τύχει τῆς ἐγκρίσεωςὁλοκλήρου τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ!Ὅσοι τώρα ἐπιθυμοῦν τυχόν καί ἄλλη  «διασταύρωσι», δέν ἔχουν παρά νά ἀνατρέξουν εἰς τήν «Ἀγωγήν τοῦ Πολίτου», ἐκδόσεως 1971, σελ. 444, τοῦ Θεοφυλάκτου Παπακωνσταντίνου, κεφάλαιοXVI,«Ἡ κομμουνιστική ἀπειλή», ἀλλά καί στό βιβλίο «Σελίδες Δόξης καί μεγαλείου» ἐκδόσεως 2010, τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Ἰωάννου Ἀντωνακέα. Ὅμως γιά γεγονότα, ὄχι καί τόσο γνωστά, πού ἀφοροῦν ἐκεῖνον τόν Δεκέμβριο, θά ἐπανέλθουμε…  
 
 
«Iωάννης Καποδίστριας»
 
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα