Αξιολόγηση Χρήστη:  / 4
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

 
Του  Γεωργίου   Διαμαντίδη
 

Είπε  ποτέ  η  Σκοπιά  για  το  Ρώσσελ,  όποιος τον   εγκατέλειπε και τον αρνιόταν, εγκατέλειπε και αρνιόταν τον Κύριο και Διδάσκαλο;                                                                                                                              
 
Πριν μπούμε στο  θέμα  του  άρθρου, θα  ήθελα  να πω το εξής:
Αυτό  το  άρθρο  που θα διαβαστεί,   σε  κάποια θέματα  θα  φανεί  για  κάποιους   άγνωστα ή   γνωστά.  Απευθυνόμαστε  με  πολύ  αγάπη  προς  τους «Μάρτυρες  του Ιεχωβά»,  να  δώσουν  προσοχή  αυτά  που  θα  διαβάσουνε.  Τα ντοκουμέντα που θα παρουσιάσουμε  είναι  όλα  πέρα για  πέρα  αληθινά.
Έχει  πει, η «Σκοπιά» για τον Ρώσσελ:
«Οι αφιερωμένοι εκείνοι Χριστιανοί οίτινες ανέγνωσαν και τελείως εξετίμησαν την  Αλήθειαν,  ως αύτη εμπεριέχεται εις τους προηγούμενους εξ Τόμους  των  Γραφικών Μελετών, ευκολότερο κατανοούσι  και συμφωνούσιν ότι ο Κάρολος Τάζε  Ρώσσελ, ήτο ο αγγελιαφόρος  της Εκκλησίας της Λαοδικίας»...
«Ο πιστός και φρόνιμος του Κυρίου – ο  ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΑΖΕ ΡΩΣΣΕΛ».
«Και τω αγγέλω».– Ο  ειδικός αγγελιαφόρος  του  τελευταίου  αιώνος  της   εκκλησίας  ήτο ο  Κάρολος Τ. Ρώσσελ.
 «Και έκραξε  φωνή μεγάλη». – Ο Πάστωρ Ρώσσελ  ήτο  η
χρησιμοποιηθείσα φωνή. – Αποκ. ζ’ 2.
«Και  όσα ελάλησαν αι επτά βρονταί». – Ο  Πάστωρ  Ρώσσελ, ως αντιπρόσωπος  της τάξεως του  Ιωάννου.
«Και ο έβδομος άγγελος». – Ο Πάστωρ Ρώσσελ. Ίδε  Αποκ. γ’ 14, ι’ 7.
«Και ήκουσα  φωνής  μεγάλης εκ του ναού». – Ο  Πάστωρ  Ρώσσελ  ήτο η φωνή  η ούτω χρησιμοποιηθείσα  υπό  του Κυρίου  (Αποκ. ζ’ 2, ι’ 7).
«Το  πνεύμα  ανέστησε  τον  Πάστορα  Ρώσσελ, ίνα εννοήση  και εκτίμηση τα  ουράνια» (Ματθ. γ’ 16).
«Ο  Ρώσσελ… ελάμβανε  τον  λόγον  κατ’ ευθείαν  από  το  στόμα  του  Θεού,  όστις  ελαλήθη  δια  των αγίων ανθρώπων του  Θεού, οίτινες εκινήθησαν υπό του  Αγίου Πνεύματος» (Β’ Πέτρ. α’ 21).
 
«Ο Π. ΡΩΣΣΕΛ, ΚΑΙΤΟΙ  ΕΙΝΕ  ΝΕΚΡΟΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΟΜΩΣ  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ».  (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΜΟΣ  Ζ’.  ΤΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, εκδ. 1η  1917,  επανέκδ. 1919, σελίδες  5,  6,  61, 201, 202, 216, 464, 467 και 590).
Τα αγιογραφικά χωρία  για το Ρώσσελ,  είναι της Σκοπιάς!
ΟΙωσήφ  Ρόδερφοντ, στο βιβλίο του «Κιθάρα  του Θεού» 1921, στις τελευταίες  σελίδες  του  αναφέρει  το  «Τετελεσμένον  Μυστήριον» και τι περιέχει  μέσα  σε  αυτό.  Γράφει  λοιπόν,  ότι  ο  Ρώσσελ  είναι  ο  έβδομος  άγγελος. Να  το  δούμε:
                         
Από  το  βιβλίο  «Κιθάρα  του   Θεού»  1921, του   Ιωσήφ Ρόδερφοντ, αναφέρει  στις  τελευταίες  σελίδες  του  το «Τετελεσμένον Μυστήριον» και τι περιέχει μέσα  σε  αυτό.  Ο Ρώσσελ,  ο  έβδομος  άγγελος!
 
«Εν  συνόψει  ότι λέγομεν κατά  την γνώμην   ημών ο  αδελφός Ρώσσελ, ήτο ο  εκλεκτός  δούλος  του Κυρίου…».
«Και ότι ο  Θεός  εξέλεξεν  ένα νέον φρουρόν, εν  νέον στόμα  εν  τω  προσώπω  του αδελφού  Ρώσσελ» (Σκοπιά  1 Απρ. 1920, σελ. 184, και 1 Ιουν. σελ. 317).
Η ΠΙΣΤΟΤΗΣ  ΕΙΝΑΙ  ΕΥΠΕΙΘΕΙΑ:
«Το  να  είναι  τις  πιστός  σημαίνει  να  είναι  ευπειθής.
Το  να  είναι  τις  ευπειθής  εις  το  Κύριον  σημαίνει  να  είναι  υπήκοος  εις   τον  Κύριον. Το  να  εγκαταλείψη τις  ή  να αρνηθή το  όργανον το οποίον  ο  Κύριος  εξέλεξε, σημαίνει  εγκατάλειψιν  ή  άρνησιν  αυτού  του  Κυρίου,  συμφώνως  προς  την  αρχήν  καθ’ ην ο αρνούμενος  τον  δούλον  τον  οποίον  απέστειλεν  ο  Διδάσκαλος,  αρνείται αυτόν  τον  Διδάσκαλον». «Ουδείς  υπάρχει  εν  τη  παρούση  αληθεία  σήμερον, όστις  δύναται  ειλικρινώς  να  είπη,  ότι  έλαβε γνώσιν  της  αληθείας  εξ  οιασδήποτε άλλης  πηγής, ει  μη  δια  της  διακονίας  του  αδελφού  Ρώσσελ, είτε  αμέσως  είτε  εμμέσως. Δια  του  προφήτου  αυτού  Ιεζεκιήλ,  ο  Ιεχωβά  προεικόνισε την  θέσιν  ενός  δούλου… Ο άνθρωπος ο  οποίος  δια  της  χάριτος  του  Κυρίου  επλήρωσε  την  θέσιν  εκείνην, ήτο ο  αδελφός  Ρώσσελ»  (Σκοπιά 1 Μαΐου, 1922, σελ. 132).
Το  δημοσιεύουμε το κείμενο:
  
                                              
Σκοπιά 1 Μαΐου 1922, σελ. 132:Όποιος  εγκατέλειπε  και αρνιόταν τον  Ρώσσελ, αρνιόταν  τον  Κύριο   και  Διδάσκαλο!
 
«Εάν λοιπόν   πιστεύομεν  ότι  ο Κύριος… εξέλεξεν τον αδελφόν Ρώσσελ  ως «πιστόν και  φρόνιμον αυτού  δούλον»  και  ανέδειξεν  αυτόν  κύριον  επί  πάντων των  υπαρχόντων  αυτού» (Σκοπιά 1923, σελ. 72  και παράγραφος 48).
 «Ο Κύριος  διώρισεν ένα άνθρωπον   ως  τον «πιστόν και φρόνιμον δούλον  του»  και μάλιστα,  καίτοι  αυτός παρήλθεν εκ  της  γης,  εκτελεί ακόμη  έργον Θεού» (Φώς, τόμος Β’ σελ. 51).
ΟΙΩΣΗΦ Φ. ΡΟΔΕΡΦΟΡΝΤ, ο οποίος  διαδέχτηκε τον Κ.Τ. Ρώσσελ ως  πρόεδρος  της  Εταιρίας Σκοπιά  το  1917, άρχισε  ως  εξής  τα  σχόλιά του  στη  διάρκεια  της  κηδείας  του  Ρώσσελ:
«Ο Κάρολος  Τέηζ  Ρώσσελ  ήταν όσιος  στον  Θεό, όσιος στον Χριστό Ιησού, όσιος στην υπόθεση  της  Μεσσιανικής  βασιλείας. 
Ήταν πέρα  για  πέρα  όσιος – ναι,  όσιος  μέχρι θανάτου».
Αληθινά, αυτό  ήταν εξαίρετο  εγκώμιο  για έναν  πιστό  υπηρέτη του Ιεχωβά  Θεού. Δεν  θα μπορούσαμε  να  εγκωμιάσουμε    περισσότερο  κάποιον   άνθρωπο  από το  να  πούμε  ότι αντιμετώπισε  με  επιτυχία  την  πρόκληση της  οσιότητας, ότι ήταν όσιος – πέρα για πέρα όσιος» (Σκοπιά 15-3-1996, σελ. 10). 
Να συνοψίσουμε,  τα  όσα  είπε  η  «Σκοπιά»,  στο πρόσωπο του  Ρώσσελ:
Είναι αγγελιαφόρος  της Εκκλησίας της Λαοδικίας!
Είναι ο πιστός και φρόνιμος του Κυρίου!
Είναι ο  ειδικός αγγελιαφόρος του  τελευταίου  αιώνος    
της  εκκλησίας!
Ήταν η χρησιμοποιηθείσα φωνή!
Ήταν ως αντιπρόσωπος  της τάξεως του  Ιωάννου!
Ήταν ο έβδομος άγγελος!
Ήταν η φωνή  η ούτω χρησιμοποιηθείσα  υπό  του Κυρίου!
Ήταν αυτός που  ελάμβανε  τον  λόγον  κατ’ ευθείαν  από  το  στόμα 
του  Θεού!
Καίτοι ήταν νεκρός, ομιλεί όμως και πάλιν!
Ήταν ο  εκλεκτός  δούλος  του Κυρίου!
Ήταν το  νέον στόμα του Θεού!
Ήταν το όργανο  του Κυρίου. Και  όποιος αρνιόταν το  όργανο αυτό,   αρνιόταν  το  ίδιο Κύριο!
Ήταν όσιος!
Και αν έφυγε από  την γη, εκτελεί ακόμη  έργον Θεού!
Πω! πω! Τι  εγκώμια  ήταν αυτά  για το  Ρώσσελ;!
Δεν  είναι  αυτό  για  έναν  άνθρωπο  ανθρωπολατρία;
Και  μας κατηγορείτε εμάς ότι  είμαστε ειδωλολάτρες!
Η  διδασκαλία  του  Ρώσσελ:
(Γραφικές Μελέτες, τομ. Γ’ Ελθέτω η Βασιλεία σου, συνεγράφη το 1891, επανέκδ. 1923, σελ. 283).
«Όταν  ο  Μεσσίας  έλθη  δευτέραν  φοράν, εν  δόξη  και δυνάμει, και οι οποίοι  θέλουσιν  ειπεί, «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός  ημών περιεμείναμεν  αυτόν, και  θέλει  σώσει  ημάς. Ούτος  είναι ο  Κύριος  περιεμείναμεν αυτόν θέλομεν χαρή  και ευφρανθή  εν  τη  σωτηρία  Αυτού» (Ησα. κε’ 9).
Ο  Ρώσσελ,  «το νέον στόμα του Θεού κατά την Σκοπιά»,  σ’ αυτό  το  εδάφιο, το  δίνει στο πρόσωπο του Χριστού! 
Σύμφωνα με  το  Ρώσσελ,  ο  ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο  ΘΕΟΣ   ΚΑΙ  Ο ΚΥΡΙΟΣ!  Στα εβραϊκά  ο  Γιαχβέ!
Όμως η  «ΜΝΚ»,  στο  χωρίο  αυτό,  το  δίνει  στο  Θεό  Πατέρα!
Μήπως η  «Σκοπιά»  παλαιότερα  πίστευε στην Θεότητα του Χριστού;
«Καθώς  δε  διαβεβαιούμεν   την  ανθρωπότητα του  Ιησού, εξ ίσου  υποστηρίζουμεν  την Θεότητα  του  Χριστού». (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ  Ζ’ εκδ. 1η  1917,  επανέκδ. 1919, σελ. 65).
Να  το  δούμε  και  στο  κείμενο:
 

Τετελεσμενον Μυστήριον  Τομ. Ζ΄, εκδ. 1η  1917, επανέκδ. 1919, σελ. 65: Οι  Σπουδαστές της Γραφής υποστηρίζουν
την  Θεότητα  του  Χριστού!
 
«Μόλις  είδε ο  Θωμάς τα  σημεία των  παθημάτων του  Διδασκάλου αυτού  πλήρης αφοσιώσεως και  λατρείας προς αυτόν  ανέκραξεν εν  εξάλω ενθουσιασμώ, «Ο Κύριος μου και  ο  Θεός  μου!»
Αύτη  είναι  πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του  αναστάντος Κυρίου. Το  χωρίο αυτό επομένως αποδεικνύει ότι  είναι  κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις  τον  Χριστόν  Ιησούν  το   όνομα Κύριος και Θεός, καθώς  έπραττεν η  αργέγονος  εκκλησία»!
«Κι ο Χριστός Κύριος  πάντων και  Θεός  θα  λατρευθή. Αμήν. (Σκοπιά 1922, σελ. 78 - 79  και 368).
Παρουσιάσουμε  το  κείμενο της «Σκοπιάς»  1922, σελ. 368: 
 

Σκοπιά 1922, σελ. 368:Κι ο Χριστός  πάντων  και  Θεός  θα  λατρευθή (είναι κάτω δεξιά)!
                              
Θεότητα-  Θεός  το  έχουν με (Θ)  κεφαλαίο!
«Μέσω  των  στηλών της  Σκοπιάς  έρχεται αυξανόμενο  φώς  για βιβλική  διδασκαλία… Η παρακολούθηση  και  η  συμμετοχή  στην Μελέτη Σκοπιάς μας  βοηθάει πάντοτε να  χαιρόμαστε…»(ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΓΙΑ  ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ  ΣΕ  ΠΕΡΑΣ ΤΗ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ  1983, σελ. 66).
 
Μπορείτε να μας πείτε «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά»,  τον Χριστό τον λατρεύετε ως Θεό;!
Εσείς  δεν είπατε, μέσω  των  στηλών της  Σκοπιάς  έρχεται αυξανόμενο  φώς;  Και  ότι χαίρεστε στην Μελέτη  αυτής;
 Χαρείτε λοιπόν την  «Σκοπιά»  του   1922!
 «Εν  τούτοις  δυνατόν να  απαιτηθή  παρ’ ημών, να  εκτελέσωμεν την στρατιωτικήν ημών θητείαν, είτε ψηφίζομεν, είτε ουχί   εάν δε ήθελεν  απαιτηθή  τούτο  παρ’ ημών θα  είμεθα  υποχρεωμένοι να  υπακούσωμεν εις  τας υπαρχούσας  εξουσίας, και  να  θεωρήσωμεν,  ότι η  πρόνοια του  Κυρίου  έχει  επιτρέψει την  στρατολογίαν, και αυτός  είναι  ικανός να   μετατρέψη   τούτο  προς  το  καλόν ημών  και  των  άλλων» (ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜ. ΣΤ΄, Η ΝΕΑ ΚΤΙΣΙΣ 1904, επανέκδ. 1923, σελ. 569).
Συμφωνείτε με τον  Ρώσσελ,   «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά», ότι   η  πρόνοια του  Κυρίου  έχει  επιτρέψει την  στρατολογία;
Διαβάzουμε από  το (ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ  ΠΑΣΤΟΡΟΣ  ΡΩΣΣΕΛ, ΕΚΔΟΣΙΣ  ‘ΛΟΓΟΥ’  NEAYOPKH,  σελ. 464).
Ο  τίτλος είναι,  Η ΕΙΡΗΝΗ  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ – ΠΟΛΕΜΟΣ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ, WASHINGTON  Μαΐου  25 – 1913:
«Ουδείς  θα  ηδύνατο να  είναι  περισσότερον  εναντίον  του  Πολέμου από τον  Εαυτό  μου διότι  είμαι  των  άκρων  εις  τα  φρονήματά  μου δια την  Ειρήνην.  Εν  τούτοις  δεν  ημπορώ  να  κλείσω  τους  Οφθαλμούς  μου  εις  τα  γεγονότα  της  Ιστορίας  διότι  κάθε  ευλογία έχει  έλθει  εις  τον  κόσμον  μέσω  πολέμου, και  με  τρομεράν  δαπάνην αιματοχυσίας.  Πού  θα  ήτο  Αμερικήν  σήμερον  εάν δεν  εγένετο  ο  Πόλεμος  της  Ανεξαρτησίας;  Πού  θα  ήσαν τα  έθνη  της  Ευρώπης σήμερον  εάν  ταύτα  δεν  επολεμούσαν δια  να  διατηρήσουν  την  εθνικήν των  ελευθερίαν;»
Διαβάσατε αγαπητοί φίλοι,   τι  είπε  ο Ρώσσελ;
Ότι  κάθε ΕΥΛΟΓΙΑ έχει  έλθει  εις  τον  κόσμον  μέσω  ΠΟΛΕΜΟΥ!!! 
Για  να  μην  νομίζουνε,  οι «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά», ότι  τους
συκοφαντούμε  το  παρουσιάζουμε:
 

Βιβλίο Κηρυγμάτων του  Ρώσσελ, σελ. 464:
Κάθε  ευλογία  έχει  έλθει  μέσου πολέμου!
                                                  
Έγραψε ο  Ρώσσελ, (από το ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, σελ. 41):
«Προς  τούτοις,  πρέπει  να  ενθυμώμεθα  τι  αι  γραφαί ευκρινώς διακηρύττουν, ότι  ο πολλαπλασιασμός  του  γένους  είναι μόνον  δια  τον παρόντα  καιρόν   και  ότι  εκείνοι  οίτινες θα φθάσουν το νέον  αιώνα, εις  την  ανάστασιν, «ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται».
Ο πολλαπλασιασμός του  γένους είναι  προς τον  σκοπόν μόνον  μέχρις  ότου πληρωθή  η  γη»!
Ακούσατε «Μάρτυρες  του Ιεχωβά», τι  είπε  ο «εκλεκτός  δούλος  του Κυρίου»  για εσάς  ο  Ρώσσελ;
ΟΤΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ  ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ  ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ  ΚΑΙΡΟΝ!!!
ΚΑΙ ΟΤΙ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ!!!
Όμως  εσείς  αργότερα είπατε  άλλα,   (από  το  βιβλίο  σας  Αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια – από  Ποια  Πηγή;  1973 στην Ελληνική, σελ. 146).  «Ο  Λόγος  του  Θεού  παρέχει  μια  ισορροπημένη  άποψι  του σέξ  που θα  προστατεύσει  την ευτυχία μας  και  τώρα  και  στο μέλλον».
Με αυτά  που  είπατε   πιστεύετε,   ότι   και   στο  ΜΕΛΛΟΝ  θα  υπάρχει το  «σεξ»  για  «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»!
Βγάλατε,  τον  Ρώσσελ,  ΨΕΥΤΗ!!!
Είπε  ο  Ρώσσελ, (από το ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ,  σελ. 781). «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ».
Εδώ  να  σχολιάσουμε  για  τον  Τίμιο   Σταυρό.
Παλιότερα στο εξώφυλλο η «Σκοπιά  του Πύργου» είχε  ένα Σταυρό με  στέμμα,  απολαύστε  το:
 

Σκοπιά 1920: Σταυρός  με στέμμα!
 
«Παραδείγματος  χάρη,  στη  δεκαετία  του  1920  πολλοί,  Σπουδαστές  της  Γραφής,  φορούσαν μια  καρφίτσα που  είχε  έμβλημα  με  σταυρό  και  στέμμα» (Σκοπιά  1 Ιαν. 2000, σελ. 8  και παρ. 15).   
Όχι  μόνο  φορούσαν  καρφίτσα με  Σταυρό, αλλά και  εγκωμίαζαν  τον  Σταυρό! Να  το  δούμε:
 

Τετελεσμένον Μυστήριον  Τομ. Ζ΄, εκδ. 1η  1917, επανέκδ. 1919, Σελ. 200: Οι Σπουδαστές  της  Γραφής  εγκωμιάζουνε
τον  Σταυρό!
 
 
Και  ο  Ιωσήφ  Ρόδερφορντ, ο   δεύτερος   πρόεδρος  της  Εταιρίας  Σκοπιάς  στο  βιβλίο  του «Κιθάρα του Θεού»  1921,  σελ. 124, έχει  τον Εσταυρωμένο, κοιτάξτε  το:  
        
                     
Κιθάρα  του  Θεού  1921, σελ. 124:Ο  Εσταυρωμένος!
 
Ο  ίδιος  ο  Ιωσήφ  Ρόδερφοντ,  έγραψε  στο  βιβλίο  του  «Κιθάρα  του  Θεού»,  σελ. 158:  «Η απολυτρωτική  τιμή  επρομηθεύθη  επί  το  σταυρού.  Ο  σταυρός  του  Χριστού  είναι  ο  μέγας  άξων  της  αληθείας,  ο  άξων   της  θείας  των   πραγμάτων  διατάξεως,  από  του  οποίου   ακτινοβολούσιν  οι  ελπίδες  των  ανθρώπων».Ορίστε και το ντοκουμέντο:
 

Κιθάρα  του  Θεού  1921, σελ. 158: Ο  σταυρός   του  Χριστού
είναι  ο  μέγας  άξων  της  αληθείας!
 
Όμως   στην  «Σκοπιά»,  15 -7- 1968, σελ. 439, γράψανε   άλλα:
«Οι  αληθινοί  Χριστιανοί  ουδέποτε  εσεβάστησαν  τον  σταυρόν  ή  τον εθεώρησαν  ως  σύμβολον  της  αληθινής  Χριστιανοσύνης».
Εδώ  ψεύδεται η  «Σκοπιά»! Μήπως   δεν  θυμάται  αυτά  που  γράφει;! Δεν  σέβεται ούτε  καν  την  ιστορία  της! Ο Κ. Τ. Ρώσσελ  αυτός  «ο πιστός και  φρόνιμος δούλος  του Θεού» (κατά την Σκοπιά),   καθώς  και οι  λοιποί  Σπουδαστές  της  Γραφής που  σέβονταν τον  Σταυρόν την  εποχή  εκείνη,  υπήρξαν «μαϊμού»  Χριστιανοί   και ειδωλολάτρες;
Αν  ναι, τότε  πως  είναι  δυνατόν,   ο Ρώσσελ,  και  οι  υπόλοιποι   να  συμβασιλεύουν  με  τον   Ιησού  Χριστό  στον  ουρανό;
Ο  Ρώσσελ,  πέθανε  το  1916,  πιστεύοντας στον  Σταυρό και  στον αμυντικό  πόλεμο… Πως  τότε  ανήκει  στους 144.000  και συμβασιλεύει   μαζί  με  τον  Ιησού  Χριστό στον ουρανό; Η  «Αποκάλυψη» γράφει:  «Και  ουχ ευρέθη  ψεύδος  εν  τω  στόματι αυτών» 14:5. Δηλαδή,  ο  Χριστός  συγκέντρωνε  τους «ψεύτες» για  να  βασιλεύσουν μαζί  του;!  Απαντήστε  μας!      
Έγραψε  ο  Ρώσσελ:   «Ο  Απόστολος εφιστά την προσοχήν  ημών  εις  το  γεγονός,  ότι  ο  Σατανάς  ζητεί  να  προξενήση  ζημίαν  εις  την  νέαν  κτίσην  δια  της  παραστάσεως  εαυτού  ως  αγγέλου,  η  αγγελιαφόρου  φωτός… μεταμορφοί  εαυτόν,  και  αντί  να  προσπαθή,  όπως  οδηγήση  έτι μέλλον κατ’ ευθείαν  προς  τας  δεισιδαιμονίας  και   το  σκότος,  υποκρίνεται ότι  είναι  οδηγός,  οδηγών  προς μεγαλύτερον  φώς» (Γραφικαί  Μελέται,  Τομ.  Στ΄,  Η  Νέα   Κτίσις,   1904,  επανέκδ. 1923, σελ. 626).
Δέχεστε, «Μάρτυρες  του Ιεχωβά»,  «το νέον στόμα  του  Θεού»  αυτά που   είπε;!
Για  την  ερμηνεία  που  έδινε  ως   προς  το  «ζωηρότερο φώς»,  καθώς  και  ότι  ο  Σατανάς  είναι  αυτός  που  εμφανίζεται  ως  άγγελος φωτός  και οδηγεί  τους  ανθρώπους  εις μεγαλύτερο  φως;
Δέχεστε ότι το «ζωηρότερο  φως»  δεν  αντικαθιστά  ή  δεν  καταργεί  μία  προγενέστερη  διδασκαλία;  
Η  «Σκοπιά»  έγραψε   στις  1-10-1976, σελ. 592, παρ. 4: 
«Η ‘τελειοποίησης  των  αγίων’  έχει  προοδεύσει  στο  πέρασμα  των  ετών.  Επειδή  το  φώς   της  κατανοήσεως  λάμπει  ολοένα  περισσότερο,  οι  παλιές  ιδέες  έχουν  αντικατασταθή.  Τώρα,  στη  δεκαετία  του  1970,  μπορεί  αληθινά  να   λεχθή   ότι  ‘η  ημέρα  έγινε  τελεία’ μεταξύ  του  λαού  του  Ιεχωβά  και ότι η  εκκλησία  είναι  ‘τελεία’».
Μάλιστα,   λέτε  οι  παλιές  ιδέες έχουν  αντικατασταθεί.
Τότε  γιατί   γράφεται  σε  κάθε   έντυπο   της   «Σκοπιάς»  ότι  οι  «Μάρτυρες   του   Ιεχωβά»,  εκδίδουν  την  «Σκοπιά»  από  το 1879  χωρίς  διακοπή; 
Είπατε και  κάτι  ακόμα.  «Τώρα,  στη  δεκαετία  του  1970,  μπορεί  αληθινά  να   λεχθή   ότι  ‘η  ημέρα  έγινε  τελεία’ μεταξύ  του  λαού  του  Ιεχωβά  και ότι η  εκκλησία  είναι  ‘τελεία’».
Εφόσον η  ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΓΙΝΕ  ΤΕΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970,  τι  χρειάζεστε  πάλι το  νέον  φως;
Και  πως  είστε  σίγουροι  ότι το  νέο φως  που  λαμβάνετε, είναι  από  τον Θεό;
Δεν ακούσατε,  τον «όσιο»  σας  Ρώσσελ,  που  είπε  ο  Σατανάς υποκρίνεται ότι  είναι  οδηγός,  οδηγών  προς μεγαλύτερον  φώς;!
Στο  βιβλίο «Διαγγελείς» 1993, σελ. 42, διαβάζουμε:
«Η  τωρινή  τους  κατανόηση  των  βιβλικών αληθειών  και  οι  δραστηριότητές  τους  ανάγονται  στη  δεκαετία  του 1870  και  στο  έργο του  Κ.Τ. Ρώσσελ  και  των συντρόφων του».
Μας  λέτε, «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά»,  η κατανόηση  των βιβλικών αληθειών σας  ανάγονται στη  δεκαετία  του 1870  και  στο  έργο του  Κ.Τ. Ρώσσελ  και  των συντρόφων του!
Μήπως  αυτά  που  γράφεται  δεν τα  πιστεύετε;  Αν ναι, τότε πως  απορρίψατε  κάποιες  από  τις  διδασκαλίες  του  Ρώσσελ;!
Και  όλα  τα  εγκώμια  που  απέδωσε η  «Σκοπιά» στο   πρόσωπο του  Ρώσσελ,  είναι  όλα  ΨΕΜΑΤΑ;!
Αν  είναι όλα   ΨΕΜΑΤΑ,  ΤΟΤΕ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΚΟΠΙΑ  ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΑ  ΨΕΜΑΤΑ!!!
«Μια  θρησκεία  που  διδάσκει ψέματα δεν  μπορεί  να  είναι  αληθινή» (Σκοπιά  1  Δεκ. 1991, σελ. 7).
«Οι υπηρέτες  του Θεού  πρέπει πάντοτε  να  λένε  την  αλήθεια. Οι ψεύτες  δεν θα  μπουν  στη  Βασιλεία του  Θεού» (Τι Απαιτεί ο Θεός από   Εμάς;  1996,  σελ. 19).
«Όταν  είμαστε  γνωστοί   ως  φιλαλήθεις,  οι  άλλοι  πιστεύουν  αυτά   που  λέμε,  μας  εμπιστεύονται.  Εντούτοις,  αν  μας  πιάσουν να  λέμε  έστω  και  ένα  ψέμα,  μπορεί  να  αμφιβάλουν για  το  πόσο  αληθινό  είναι  οτιδήποτε  θα  πούμε  στο  μέλλον» (Σκοπιά  1  Αυγ. 2003, σελ.16).
Ονοών  νοείτω!
Αγαπητοί «Μάρτυρες του  Ιεχωβά»,  ίσως  σας  προβληματίσαμε  με αυτά  που  αναφέραμε. Δεν  σας  μισούμε,     από   αγάπη  ειπώθηκαν!
Για να  δείτε    και  εσείς  οι  ίδιοι,   πόσες  ΠΛΑΝΕΣ   και   ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ   Η  «ΣΚΟΠΙΑ»  ΣΑΣ! 
Αν θέλουν οι  νέοι  «Μάρτυρες του Ιεχωβά»,  να  μάθουν για   τα  έργα του Ρώσσελ,  μπορούν  να ανατρέξουν   στο  (Διαγγελείς  1993, κεφ. 5,  σελ. 52,  και  στις Υποσημειώσεις σελ. 53-60,  και στο  Βιβλίο του  Έτους,  1983, σελ. 94 - 95, εκεί  αναφέρει  και  το  «Τετελεσμένον   Μυστήριον»).       

Όσον  αφορά  για τον  αρθογράφο  δεν υπήρξε  ποτέ  στην  οργάνωση  των  «Μαρτύρων  του  Ιεχωβά».

 

Πηγή