Χριστός ανέστη! νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε.

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

(Δ.Σολωμός,ο ύμνος της Λαμπρής)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Μετά τον ευλογητόν, το Κύριε εισάκουσον,

Είτα το, Θεός Κύριος˙ και το τροπάριον.
Ήχος Δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ…
Τους προσδραμόντας τη θερμή Σου πρεσβεία και προσκυνούντας ιεράν Σου εικόνα, Μήτερ των χαιρετισμών, νυν πάσης ελευθέρωσον απειλής και κινδύνου και παθών και θλίψεων και δεινών νοσημάτων και εν ειρήνη φύλαττε ημάς ως διεφύλαξας την Πόλιν, Άχραντε.
Δόξα. Και νύν.
Ου σιωπήσομεν...

Ωδή Α’. Ήχος Δ’. Υγράν διοδεύσας.
Τη ση προστασία, Μήτερ Θεού, τους δούλους πιστούς Σου πάσης βλάβης εκλύτρωνε και ρύσε ποικίλων κινδύνων, ως του Κυρίου Μητέρα Πανάχραντε.

Της σης βοηθείας της μυστικής και της χάριτός Σου την εικόνα Σου τοις πιστοίς δοτήρα εχαρίσω Θεοτόκε του Ακαθίστου Μητέρα Πανάχραντε.

Δόξα Πατρί…
Ως πάλαι ερύσω παντός κακού, άπαντες εν Πόλει προστασία Σου ισχυρά, ούτω και νυν παντοίων κινδύνων ρύσε τους σπεύδοντας Μήτερ τη εικόνι Σου.
Και νυν…
Πάσι τοις αιτούσι Σου την σεπτήν βοήθειαν Κόρη ημίν δίδου τας δωρεάς και σώζε κινδύνων ποικίλων, Μήτερ ημών του Ακαθίστου Πανάχραντε.

Ωδή Γ’. Ουρανίας αψίδος…
Εξ εχθρών και δολίων των απειλούντων τε Πόλιν το πάλαι Παρθένε ερύσω δούλους Σου, ότι επήκουσας την δέησιν του Σεργίου και πάντων χριστιανών των αιτουμένων Σε.

Τοις αιτούσιν την χάριν, Μήτερ Θεού βράβευε, Δέσποινα του Ακαθίστου, ως πολυεύσπλαχνος προς Σε γαρ σπεύδουσιν και ουκ ελλείπουσι πάντες το Σεπτόν Σου όνομα επικαλούμενοι.

Δόξα Πατρί…
Ποταμοί χάριτός Σου ως αληθώς βλύζουσιν εκ της Σης Αγίας Εικόνος, ω Μήτερ Δέσποινα, πάντας δροσίζοντες και αναψύχοντες πάντας τους κατακαιόμενους πυρί των θλίψεων.
Και νυν…
Του εχθρού τας παγίδας τας καθ΄ημών σύντριψον Μήτερ μας του Ακαθίστου, τη επισκέψει Σου και τη Ση χάριτι, εν ειρήνη του Υιού Σου την ζωήν κυβέρνησον ημών δεόμεθα.

Διάσωσον, Μήτερ του Ακαθίστου Θεογεννήτωρ εκ παντοίων κινδύνων και περιστάσεων τους επικαλουμένους Σην προστασίαν.
Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.

Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ήχος Β΄. Πρεσβεία θερμή.
Πρεσβείαν την Σην ως φρούριον απόρθητον κατέχοντες νυν αεί ελευθερούμεθα του δολίου εχθρού και πολεμήτορος και ευφροσύνης και χάριτος Σης πληρούμεθα μόνη Παντευλόγητε.

Ωδή Δ’. Εισακήκοα Κύριε.
Των Αβάρων την έφοδον ως το πάλαι απέκρουσας Δέσποινα – νυν εκ των πιστών Σου αποδίωξον πάσας τας εφόδους του αλάστορος.

Νυν των πόνων θεράπευσον των κατά ψυχήν και σώμα Πανάχραντε, μητρική Σου αγαθότητι τους τα μεγαλεία Σου δοξάζοντας.

Δόξα Πατρί…
Ως της νόσου την κάμινον έσβυσας του δούλου Σου του Βουλγάρεως, μητρική Σου αγαθότητι σβέσον τας ορμάς των παθών των δούλων Σου.
Και νυν…
Πάσης βλάβης διάσωζε πάσης του εχθρού παγίδος και επιθέσεως Θεοτόκε αειπάρθενε, τους τα μεγαλεία Σου δοξάζοντας.

Ωδή Ε’. Φώτισον ημάς.
Άπαντες πιστοί προσιούσιν τη εικόνι Σου και λαμβάνουν τας αιτήσεις συμπαθώς, Συ γαρ πάντας ελεείς ως πολυεύσπλαχνος.
καινυν...
Θείον θησαυρόν, η Μονή Διονυσίου νυν την Εικόνα Σου κατέχει την σεπτήν και αρύεται τας δωρεάς Σης χάριτος.

Ωδή ΣΤ΄. Την δέησιν εκχεώ.
Απείρανδρε Μαριάμ Πανάχραντε, ως διέφυγας τα πάλαι τας παγίδας του πειρατού του δολίου, ω Κόρη, και εις ναόν της Μονής Σου επέτρεψας, ούτω και νυν πάντας ημάς καθοδήγησον και ρύσε των θλίψεων.

Τη Ση εικόνι πιστώς προσδραμόντες οι πιστοί μοναχοί Σου Θεοτόκε, από βάθους καρδίας βοώσιν ασθενείων και ποικίλων κακώσεων ελεύθερον και αεινή των πιστών Σου τον βίον διατήρησον.

Δόξα Πατρί…
Ασθενειών Σε ιατρόν εγνωκότες και χαράς την πηγήν, ω Μητέρα, των θλιβομένων την παρηγορίαν κινδυνευόντων τε πάντων διάσωσιν Πανάχραντε Μήτερ Θεού, πας πιστός Σοι καταφεύγει και σώζεται.

Διάσωσον…
Άχραντε…

Αίτησις του ιερέως. Κύριε ελέησον (ιβ΄φορές)

Ήχος Β΄. Τοις των αιμώτων Σου.
Επιστασία Σου κόρη προστρέχοντες ελευθερούμεθα πάσης κακώσεως διο Σου την χάριν κηρύττομεν Μήτερ ημών Ακαθίστου Θαυματουργέ Συ γαρ ημών η βοήθεια.

Εκ του κατά Λουκάν. Κεφ. Α’ 39-49 και 56.
Εν ταίς ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα και εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τόν ασπασμόν τής Μαρίας, εσκίρτησε τό βρέφος εν τή κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, Ευλογημένη σύ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τουτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου πρός με; Ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τά ώτά μου, εσκίρτησε τό βρέφος εν αγαλλιάσει εν τή κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έσται τελείωσις τοίς λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ, Μεγαλύνει η ψυχή μου τόν Κύριον και ηγαλλίασε το πvεύμα μου επί τώ Θεώ τώ σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί τήv ταπείvωσιν τής δούλης αυτου. Ιδού γάρ από του νύv μακαριούσί με πάσαι αι γεvεαί. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυvατός και άγιοv τό όvομα αυτου. Έμεινε δέ Μαριάμ σύv αυτή ωσεί μήvας τρείς και υπέστρεψεν εις τόν οίκοv αυτής.

Δόξα Πατρί… ταις της Θεοτόκου…
Και νυν… ταις της Παναχράντου…

Στιχ. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός Σου.

Ήχος πλ. Β΄. Όλην αποθέμενοι.
Σκέπην και βοήθειαν, ισχυράν προστασίαν Δέσποινα Πανάχραντε, εν τω βίω Σε Κόρη έχοντες εκ παντοίων θλίψεων και ασθενημάτων και παγίδων του παγκάκιστου και πάσης, Δέσποινα, άλλης συμφοράς τε και μάστιγος Ση χάριτι λυτρούμεθα, τη Ση αρωγή και χρησότητι όθεν μη ελείπεις παρέχειν Σην βοήθειαν πιστοίς τοις προς την σην αγαθότητα, Μήτερ ατενίζουσιν.

Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ωδή Ζ΄. Οι εκ της Ιουδαίας.
Την υγείαν χορήγει και εν πάσει βοήθειαν, Μήτερ Άχραντε, τοις πίστει αδιστάκτω τη θεία Σου εικόνι προσκυνούσιν και ψάλλουσιν: Ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει.

Ω Πανάχραντε Μήτερ, της ψυχής την υγείαν ως και του σώματος χορήγει χάριτι Σου τοις πίστει αδιστάκτω τη θεία Σου εικόνι προσιούσι και ψάλλουσι: Ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει.

Δόξα Πατρί…
Των κακούργων ανθρώπων ως ματαίωσας πάλαι βουλάς δολίους των, νυν πάσαν απειλήν τε εχθρών και κακουργίαν ματαίωσον Άχραντε, Δέσποινα Μήτερ Θεού, η Σκέπη των πιστών Σου!
Και νυν…
Πειρατών αλλοφύλων ως διέφυγας πάλαι ω Μήτερ Άχραντε, ούτω και νυν πιστούς διάσωσον κακίας του Παναλάστορος ίνα υμνούν Σε αεί Μήτερ του Ακαθίστου.

Ωδή Η΄. Τον Βασιλέα.
Ως ερύσθης των χειρών των κακούργων και εκπληρώσας του μύρου Σου το σκάφος ρύσον με και σώσε και χάριτός Σου γέμει.

Τη χάριτί Σου, ω Μήτερ του Ακαθίστου παραμύθησον ψυχής μου αλγηδόνας ίνα Σε δοξάζω την Κεχαριτωμένη.
Και νύν....
Σε σωτηρίαν, εν πολέμοις, ω Μήτερ, αποκτήσαντες εν τω παρόντι βίω τας της αρωγής Σου κηρύττομεν εκφάνσεις.

Ωδή Θ. Κυρίως Θεοτόκον.
Μεγάλων δωρημάτων παρά Σου τρυφώντες Μήτερ ημών του Ακαθίστου Πανάχραντε, την προς ημάς Σου βοήθειαν μεγαλύνομεν.

Πάντες οι πιστοί Σου τω μύρω Σου χρισθέντες απολαμβάνουν υγείαν ψυχής και σώματος, Μήτερ ημών του Ακαθίστου και Σε δοξάζουσιν.
Και νύν...
Υμνούμεν της πολλής Σου προς ημάς ευνοίας Μήτερ ημών του Ακαθίστου Πανάχραντε, ότι ημάς περισκέπεις και σώζεις πάντοτε.

Το Άξιον Εστί και τα Μεγαλυνάρια:

Την Παντοβασίλισσα Μαριάμ, ήτις προστατεύει πάντας δούλους αυτής πιστούς και τους διασώζει πάσης εχθρού μανίας, την μόνην Θεοτόκο ύμνοις τιμήσωμεν.

Χάριτί Σου θεία Μήτηρ Σεπτή όντως χαριτώθη η Εικών Σου η θαυμαστή, μύρον αναβλύζει και βλύζει τας ιάσεις τοις πίστει προσκυνούσιν αυτήν, Πανάχραντε.

Χαίρε Προστασία η Φοβερά, η Αγγέλων τάξεις διατάζουσα εν παντί, χαίρε των πιστών Σου ασπίδα τους και Σκέπη, Μήτερ του Ακαθίστου Κόρη Θεόνυμφε.

Πάσαι των Αγγέλων…

Ήχος Β΄. Ότε εκ του ξύλου.
Πάντας τους την θείαν και σεπτήν κατασπαζομένους εικόνα, ήνπερ ονομάζομεν του Ακαθίστου νυν, πειρασμών ελευθέρωσον και νόσων ποικίλων και πλήρωσον αιτήματα τα δίκαια αυτών, τη Ση προς Θεόν παρρησία Παρθένε ίνα ευχαρίστως Σε γεραίρουσιν.

Απολυτίκιον
Εικόνα Σου Αγίαν του Ακαθίστου Μητέρα μας, νυν πανευλαβώς προσκυνούντες, δοξάζομεν Σε Κόρη. Επέστη γαρ σκέπη προς ημάς και βρύει τας ιάσεις συμπαθώς εκ παντοίων κινδύνων και θλίψεων ημάς απαλλάττουσα ευχαρίστως βοώμεν: Δόξα τω Σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω Σε μεγαλύναντι, δόξα τω διασώσαντι ημάς δια του τόκου Σου.

Διευχών...

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   
  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα