Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Πρὸς
Τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς φρουροὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος,τοὺς ἀποκαλούμενους Μητροπολίτας,Σεβασμιοτάτους καὶ οὐσιαστικῶς Θυροφύλακας τῆς Ἀμπέλου τοῦ Χριστοῦ.


Πατέρες,
Τό γνωρίζω ὃτι εὐρισκόμεθα εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς καὶ ἔχουν προφητευθῆ πολλά ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στις ἡμέρες μας.Ἢτοι,ἐνῶ εἴσαστε Θυρωροί τῆς Ἀμπέλου τοῦ Χριστοῦ,ἐν τούτοις ἡ Ἀμπελος τοῦ Χριστοῦ ἐγέμισε ἀπὸ δολιοφθορεῖς καὶ καταστροφεῖς τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.Τὰ αἲτια;Οἱ ἴδιοι οἱ Μητροπολῖται,κατὰ τὰς πληροφορίας τὰς ὁποίας ἀναγιγνώσκουμε καθημερινῶς εἰς τὰ θρησκευτικὰ καὶ πολιτικὰ ἔντυπα,ἀδιαφοροῦν πλήρως διὰ τὰ ὃσα κατασκανδαλίζουν τὰς ψυχὰς τῶν ὀλίγων ἐναπομεινάντων Χριστιανῶν καὶ τὰς ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

Πρῶτον,οἱ πληροφορίες λέγουν ὃτι πολλοὶ Μητροπολῖται εἶναι μασῶνοι.Ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τῆς μασωνικής στοάς εἶχε δηλώσει ὃτι «ἔχομεν πολλούς Μητροπολίτας εἰς τὰς στοὰς».Παρὰ τὰς διαμαρτυρίας ἐνίων ἐργατῶν τοῦ Ἀμπελῶνος οὐδεμίαν ἀπάντησις δίδεται.

Δεύτερον,Ἐπίσκοποι ἐπαρχίας ἔχουν κηρύξει πόλεμον ἐναντίον τῶν Μοναχῶν φθάσαντες στο σημεῖον νὰ καταφεύγουν στὰ πολιτικὰ δικαστήρια.Διὰ ποῖον λόγον;Διὰ τὰ χρήματα.Ἄλλος ἐπίσκοπος τοῦ βορρᾶ ἐξεδίωξε ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοὺς πενήντα πέντε Μοναχούς.Διὰ ποῖον λόγον; Ἄλλος φλυαρολόγος,τόλμησε - ὁ πάνυ ἀσεβέστατος- νὰ διακηρύττει ὃτι ὃσοι ἀπὸ τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν Δυτικὴν Ἐκκλησίαν,δηλαδὴ τὸν Πάπα,δὲν ἔχουν μυαλὸ.Χωρὶς φόβο Θεοῦ,χωρὶς ντροπή,δηλαδὴ ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁ ὁποῖος ἀποκάλεσε τὸν Πάπα «σατανά» δὲν εἶχε τὰ μυαλά του!Ὁ ἐν λόγω Ἐπίσκοπος βρίσκεται ἀκόμα ἐν ἐνεργεία ἐνῶ θὰ ἒπρεπε νὰ εἶχε ἢδη καθαιρεθῆ.Καμία ὃμως ἀπάντησις εἰς τὰς καταγγελίας καὶ διαμαρτυρίας δὲν δίδεται.Καὶ ἐρωτᾶ ὁ γράφων τὴν παρούσαν ὁ ὁποῖος εἷναι ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος ἐπὶ ἑβδομήκοντα ἒτη.Διατὶ δὲν ἀπαντοῦν οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ φρουροὶ;Μέσα εἰς τοὺς ὀγδόντα δύο,δὲν ὑπάρχουν δύο,τρεῖς νὰ ζητήσουν σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας καὶ νὰ μελετηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα ὥστε νὰ βγῆ μία ἀπόφασις διὰ νὰ ξέρουν οἱ συνεργάτες τους οἱ Χριστιανοὶ ποῦ πορευόμεθα;

Ταῦτα πάντα μετὰ θλίψεως μεγάλης καὶ δακρύων ἀναγκάζομαι νὰ τὰ δημοσιεύσω εἰς τὸν τῦπον.Ἴσως ἔτσι λάβομεν κάποια ἀπάντησιν ἐπὶ τῶν φοβερῶν προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.Πρωτάκουστα καὶ πανάθλια πράγματα.Μήπως χάσαμε τὴν Χριστολατρεία καὶ ἔχουμε φθάσει στὴν Χρηματολατρεία;Διατὶ ἐπίσκοπος κάνει ἑκατόν σαράντα δικαστήρια σὲ Μοναχούς ἐπειδὴ δὲν τοῦ δίδουν τὰ χρήματα,ὅπως λέγουν οἱ ἴδιοι οἱ Μοναχοί;

Ἔχουμε ἐκκλησιαστική Ἀρχὴ ἤ κοσμικὴ ἐξουσία;Ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τῆς Μοναχικῆς πολιτείας καὶ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας;Οἱ Μοναχοὶ εἶναι ἐντὸς Ἐκκλησίας καὶ ἄνευ Ἐπισκόπου.Ἔχουν τὸν ἀρχηγὸν τῆς Μάνδρας νὰ τοὺς καθοδηγῆ εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τους.Δὲν ἔχουν καμία ἀνάγκη ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπον διὰ νὰ τοὺς διδάξη τὸν δρόμον τῆς σωτηρίας ἐφόσον ὁ ἴδιος δὲν γνωρίζει τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας τῶν Μοναχῶν.

Τρίτον,τὸ πηδάλιον τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας ,τὸ ὁποῖον φέρει τοὺς Κανόνας τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῶν Ἁγίων Πατέρων ἰσχύει ἤ ἔχει καταργηθῆ;Διότι βλέπουμε νὰ καταπατῶνται οἱ Ἱεροὶ κανόνες ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν σημερινῶν κληρικῶν καὶ ἐν συνεχεία ἀπὸ τοὺς Πνευματκοὺς Πατέρας.Παιδαρέλια γίνονται πνευματικοὶ πατέρες.Εἶδον ἐσχάτως νὰ χειροτονεῖται ὁ Διάκονος εἰς Πρεσβύτερον,Ἀρχιμανδρίτην καὶ Πνευματικὀν μέσα σὲ μια ἡμέρα!Οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας λέγουν:Διάκονος εἴκοσι πέντε ἐτῶν,Ἱερεύς τριάντα,Πνευματικός καὶ Ἐπίσκοπος ἄνω τῶν πεντήκοντα ἐτῶν.Σήμερον αὐτὰ ποὺ βλέπομεν δεικνύουν ὅτι ἔχουν καταργηθῆ οἰ Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

Τέταρτον, ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν οἱ σημερινοὶ Μητροπολῖται τὴν κοσμικὴν ἐξουσίαν;Ὁ Χριστός μας ,ἔδωσε τέτοια ἐξουσία εἰς τοὺς Αποστόλους του.Εἶχον αὐτὴν τὴν ἐξουσίαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες;Ὁ καιρὸς δὲν εἶναι εὐπρόσδεκτος διὰ τέτοιες καταστάσεις.Οἱ Ἱερεῖς δὲν εἶναι δοῦλοι τῶν ἐπισκόπων ,εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἱερεῖς εἶναι συνεργάται τῶν Θυροφυλάκων καὶ ὄχι ὑπηρέται των.

Ὁ Κύριος μας νὰ ἐλεήση ὅλους μας πρὸς μετάνοιαν καὶ ἀπόλαυσιν τοῦ Παραδείσου του.

Γέρων Σωφρόνιος Ἁγιορείτης - See more at: http://www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=78&t=15808#sthash.mQhcEmRh.dpuf

  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα