Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Χρι­στί­να Τα­χιά­ου 

Ζού­με σε μια χώ­ρα στην ο­ποί­α κά­θε Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο δι­α­βά­ζου­με δε­κά­δες άρ­θρα που λοι­δο­ρούν «τις γρι­ές στην Τή­νο» ε­πει­δή προ­σβάλ­λουν την ό­ποι­α αι­σθη­τι­κή μας. Αλ­λά κα­νέ­να που να α­να­φέ­ρε­ται στην προ­σβο­λή της δη­μό­σιας τά­ξης και των χρη­στών η­θών α­πό ε­κεί­νους που αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται στον Πει­ραι­ά. Αν πεις κά­τι κιν­δυ­νεύ­εις να κα­τη­γο­ρη­θείς για «ισ­λα­μο­φο­βί­α» και «ρα­τσι­σμό».
 
 

 
Ο­μο­λο­γώ ό­τι α­γνο­ού­σα πως α­πό το 1978 Σι­ί­τες Μου­σουλ­μά­νοι αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται στον Πει­ραι­ά προ­κει­μέ­νου να γι­ορ­τά­σουν την Α­σού­ρα, να τι­μή­σουν τη μνή­μη του μάρ­τυ­ρά τους. Προ­φα­νώς ό­σες φο­ρές εί­χε τύ­χει στο πα­ρελ­θόν να δω κά­ποι­α σχε­τι­κή εί­δη­ση, θε­ώ­ρη­σα ό­τι α­φο­ρού­σε το Ι­ράν ή κά­ποι­α άλ­λη μου­σουλ­μα­νι­κή χώ­ρα και το προ­σπέ­ρα­σα, ό­πως κά­νω κι ό­ταν α­κού­ω για σταύ­ρω­ση με α­λη­θι­νά καρ­φιά Χρι­στια­νών στις Φι­λιπ­πί­νες. Φέ­τος, ό­μως, ή­ταν τέ­τοι­ος ο βομ­βαρ­δι­σμός με ει­κό­νες στην τη­λε­ό­ρα­ση και τα site, που θέ­λον­τας και μη έ­μα­θα ό­τι τό­σο στον Πει­ραι­ά ό­σο και σε άλ­λες ελ­λη­νι­κές πό­λεις τη­ρεί­ται το «έ­θι­μο» αυ­τό.
 
 
Δεν ξέ­ρω πό­σοι θα ή­θε­λαν να πέ­σουν στο δρό­μο ε­πά­νω σε μια πομ­πή ό­που πε­τά­γον­ται τα αί­μα­τα α­πό αν­θρώ­πους που ξε­σκί­ζουν σε κοι­νή θέ­α τις σάρ­κες τους. Κά­που δι­ά­βα­σα ό­τι δεν τους υ­πο­χρε­ώ­νει η θρη­σκεί­α τους να αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται με τέ­τοι­α έν­τα­ση, αλ­λά οι ί­διοι θέ­λουν και το κά­νουν. Κά­ποι­ος με πλη­ρο­φό­ρη­σε ό­τι το έ­θι­μο αυ­τό δεν εί­ναι Σι­ι­τι­κό, αλ­λά προ­έρ­χε­ται α­πό την νο­τι­ο­α­να­το­λι­κή Α­σί­α. Λί­γο με εν­δι­α­φέ­ρει αυ­τό. Ό­ποι­ος κι αν το κά­νει, το θέ­μα μου εί­ναι ε­άν πρέ­πει να α­πο­δε­χό­μα­στε ό­τι αυ­τό μπο­ρεί να λαμ­βά­νει χώ­ρα σε κοι­νή θέ­α στους δρό­μους των ελ­λη­νι­κών πό­λε­ων. Μια α­πό­πει­ρα α­πα­γό­ρευ­σης θα προ­σέ­κρου­ε στην κα­τα­πά­τη­ση του α­το­μι­κού δι­και­ώ­μα­τος της θρη­σκευ­τι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας;
 
 
Η θρη­σκευ­τι­κή ε­λευ­θε­ρί­α θε­ω­ρεί­ται ως μια ει­δι­κό­τε­ρη μορ­φή ε­λευ­θε­ρί­ας της γνώ­μης και της εν γέ­νει πνευ­μα­τι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας, συ­νι­στά α­το­μι­κό δι­καί­ω­μα και προ­στα­τεύ­ε­ται τό­σο α­πό το Σύν­ταγ­μα της Ελ­λά­δας ό­σο και α­πό τις δι­ε­θνείς συμ­βά­σεις αλ­λά και τους γε­νι­κώς πα­ρα­δε­δεγ­μέ­νους κα­νό­νες του Δι­ε­θνούς Δι­καί­ου. Η ε­λευ­θε­ρί­α της θρη­σκευ­τι­κής συ­νεί­δη­σης εί­ναι α­πα­ρα­βί­α­στη, ε­νώ η α­να­γνώ­ρι­ση θρη­σκευ­τι­κού δι­και­ώ­μα­τος προ­στα­τεύ­ει και τη λα­τρεί­α. Με τον ό­ρο «λα­τρεί­α» προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται ε­κεί­νη η μορ­φή συμ­πε­ρι­φο­ράς και ε­νερ­γει­ών του α­τό­μου που σύμ­φω­να με την προ­σω­πι­κή κρί­ση και το δόγ­μα πί­στε­ως εκ­δη­λώ­νει ε­ξω­τε­ρί­κευ­ση στο θεί­ο.
 
 
Η έν­νοι­α «δη­μό­σια τά­ξη» δεν εί­ναι α­ό­ρι­στη. Εί­ναι δι­και­ϊ­κή έν­νοι­α και ση­μαί­νει ό­τι η κοι­νω­νί­α έ­χει συ­νά­ψει κά­ποι­ους κα­νό­νες συμ­βί­ω­σης προ­κει­μέ­νου να υ­πάρ­χει αρ­μο­νι­κά.
 
Πώς α­σκεί­ται η λα­τρεί­α και υ­πάρ­χουν ό­ριο και κα­νό­νες σε αυ­τήν; Με την πα­ρά­γρα­φο 3 του άρ­θρου 13, το Σύν­ταγ­μα ο­ρί­ζει τον τρό­πο ά­σκη­σης της λα­τρεί­ας. «Κά­θε γνω­στή θρη­σκεί­α εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη και τα σχε­τι­κά με τη λα­τρεί­ας της τε­λούν­ται α­νεμ­πό­δι­στα υ­πό την προ­στα­σί­α των νό­μων. Η ά­σκη­ση της λα­τρεί­ας δεν ε­πι­τρέ­πε­ται να προ­σβάλ­λει τη δη­μό­σια τά­ξη ή τα χρη­στά ή­θη», εί­ναι η δι­α­τύ­πω­ση.
 
 
Τι εί­ναι η δη­μό­σια τά­ξη και τα χρη­στά ή­θη; Πολ­λοί στη χώ­ρα μας θα χλευά­σουν τις έν­νοι­ες αυ­τές και θα σπεύ­σουν να α­πο­φαν­θούν ό­τι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ό­ποι­ος ε­νο­χλεί­ται α­πό το αυ­το­μα­στί­γω­μα ε­νο­χλεί­ται ε­πει­δή - και κα­λά- προ­σβάλ­λε­ται η αι­σθη­τι­κή «του μι­κρο­α­στού­λη». Δεν εί­ναι, ό­μως, ζή­τη­μα αι­σθη­τι­κής. Η έν­νοι­α «δη­μό­σια τά­ξη» δεν εί­ναι α­ό­ρι­στη. Εί­ναι δι­και­ϊ­κή έν­νοι­α και ση­μαί­νει ό­τι η κοι­νω­νί­α έ­χει συ­νά­ψει κά­ποι­ους κα­νό­νες συμ­βί­ω­σης προ­κει­μέ­νου να υ­πάρ­χει αρ­μο­νι­κά. Εί­ναι το σύ­νο­λο των θε­με­λι­ω­δών πο­λι­τι­κών, κοι­νω­νι­κών, οι­κο­νο­μι­κών και η­θι­κών αρ­χών και αν­τι­λή­ψε­ων που ε­πι­κρα­τούν στην Ελ­λά­δα σε συγ­κε­κρι­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή. Σε αυ­τήν τη γε­νι­κή έν­νοι­α της δη­μό­σιας τά­ξης πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται και τα χρη­στά ή­θη, δη­λα­δή οι θε­με­λι­ώ­δεις, γε­νι­κές και βα­σι­κές αν­τι­λή­ψεις για την η­θι­κή.
 
 
Με βά­ση ό­λα τα πα­ρα­πά­νω, δι­και­ο­λο­γεί­ται η προ­στα­σί­α της συ­νή­θειας του αυ­το­μα­στι­γώ­ματος αν­θρώ­πων στους δρό­μους, στο πλαί­σιο της λα­τρευ­τι­κής ά­σκη­σης των κα­θη­κόν­των τους σε μια χώ­ρα στην ο­ποί­α η θρη­σκευ­τι­κή ε­λευ­θε­ρί­α α­πο­λαμ­βά­νει προ­στα­σί­ας α­πό το Σύν­ταγ­μα; Σύμ­φω­να με α­πό­ψεις νο­μι­κών, φυ­σι­κά και δε δι­και­ο­λο­γεί­ται, ε­νώ θα έ­πρε­πε ί­σως να πα­ρέμ­βουν οι αρ­χές. Ε­δώ, τώ­ρα, έρ­χε­ται έ­να σο­βα­ρό πρό­βλη­μα.

 Το πρό­βλη­μα εί­ναι ό­τι ε­πί δε­κα­ε­τί­ες έ­χου­με α­πο­φύ­γει να αν­τι­με­τω­πί­σου­με, ως κρά­τος και ως κοι­νω­νί­α, κα­τά­μα­τα την ύ­παρ­ξη μου­σουλ­μά­νων στην Ελ­λά­δα. Ε­ξαν­τλή­σα­με κά­θε πι­θα­νό και α­πί­θα­νο πε­ρι­θώ­ριο κα­θυ­στέ­ρη­σης στην κα­τα­σκευ­ή μου­σουλ­μα­νι­κού νε­κρο­τα­φεί­ου και τζα­μιού, κά­τι που α­πο­τε­λεί νο­μι­κή υ­πο­χρέ­ω­ση α­πορ­ρέ­ου­σα α­πό δι­ε­θνείς συμ­βά­σεις. Α­δι­α­φο­ρή­σα­με για το γε­γο­νός ό­τι οι μου­σουλ­μά­νοι της Α­θή­νας ή της Θεσ­σα­λο­νί­κης πρέ­πει να με­τα­φέ­ρουν τους νε­κρούς τους στη Θρά­κη για να τους θά­ψουν. Ε­πι­πλέ­ον, έ­χον­τας στην πλά­τη μας το βα­ρύ πρό­βλη­μα του Προ­σφυ­γι­κού, στε­κό­μα­στε με α­μη­χα­νί­α σε ο­τι­δή­πο­τε θα μπο­ρού­σε να α­νοί­ξει συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κή με το δι­καί­ω­μα των μου­σουλ­μά­νων στην ά­σκη­ση της λα­τρεί­ας τους. Α­πο­στρέ­φον­τας τό­σα χρό­νια το βλέμ­μα α­πό τη δι­ευ­κό­λυν­ση των μου­σουλ­μά­νων στην ά­σκη­ση του θρη­σκευ­τι­κού τους δι­και­ώ­μα­τος, εί­ναι πιο βο­λι­κό να το κλεί­σου­με α­πέ­ναν­τι στο α­πο­τρό­παι­ο «έ­θι­μο» του αυ­το­μα­στι­γώ­μα­τος. Ποι­ος να τολ­μή­σει να α­νοί­ξει ζή­τη­μα χω­ρίς να κιν­δυ­νέ­ψει να κα­εί α­πό κά­τι τό­σο φλέ­γον;
 
 
 Μου έ­κα­νε με­γά­λη εν­τύ­πω­ση η σι­ω­πή στο facebook σχε­τι­κά με το αυ­το­μα­στί­γω­μα στον Πει­ραι­ά. Ού­τε κραυ­γές, ού­τε χα­ρα­κτη­ρι­σμοί, ε­λά­χι­στοι ό­σοι τολ­μή­σα­με να αρ­θρώ­σου­με μια κου­βέν­τα -δει­λά δει­λά, για­τί κα­ρα­δο­κούν οι πρό­θυ­μοι να ε­πιρ­ρί­ψουν «ισ­λα­μο­φο­βί­α» και «ρα­τσι­σμό». Εί­ναι γνω­στό έ­τσι κι αλ­λι­ώς ό­τι ο δη­μό­σιος δι­ά­λο­γος πά­σχει κι ό­τι ση­μα­σί­α έ­χει να υ­πο­στη­ρί­ζεις στρα­τό­πε­δο, ό­χι να προ­σπα­θείς να δεις την ει­κό­να ως έ­χει και να προ­τεί­νεις λύ­σεις.
 
 
  Γι’ αυ­τό, ε­ξάλ­λου, ζού­με σε μια χώ­ρα στην ο­ποί­α κά­θε Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο δι­α­βά­ζου­με δε­κά­δες άρ­θρα που λοι­δο­ρούν «τις γρι­ές στην Τή­νο» ε­πει­δή προ­σβάλ­λουν την αι­σθη­τι­κή τους και κα­νέ­να που να α­να­φέ­ρε­ται στην προ­σβο­λή της δη­μό­σιας τά­ξης και των χρη­στών η­θών α­πό ε­κεί­νους που αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται στον Πει­ραι­ά.
(Protagon 13/10/16)
 
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα